Начало » Дейности » Текущи » Отворено писмо до медиите от ГД “ПДИ”

Отворено писмо до медиите от ГД “ПДИ”

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

От

Гражданско движение „Покана за доброволно изпълнение”

.

Уважаеми  дами  и господа,

С това обръщение сигнализираме и алармираме, че закоността и правовия ред в България, като Държава-членка на ЕС, не се спазват.  Нарушени са основни права гарантирани на гражданите на Европейския съюз –  максимална степен на защита на правата на гражданите като потребители, с която Българската държава се е ангажирала по общностното право и  осигуряване достъп до  реално правосъдие. Засегнати са граждански права от преобладаващата съдебна практика на Районните съдълища в Заповеднотото производство, която е в нарушение на реда и предвидените правила в ГПК „Заповедното производство” и грубо нарушава норми на Правото на Европейския съюз, задължителни за българския съд .  В резултат  на това се оказва че хиляди граждани се превръщат на конвейр в длъжници при брутално прегазване на техните права

Намираме, че  има няколко паралелни действителности – от една страна  разписана законово процедура по Заповедното производство и задължение на националните съдилища да прилагат нормите на ПЕС включително когато националните закони противоречат или затрудняват тяхното прилагане, а от друга – съдебна практика на районни съдилища, отдалечаваща се  от това, което е записано в закона. Може да се направи изводът :

 • Или законът е неразбираем и дава повод  за недоразумения и погрешни съдебни интерпретации, следователно  следва да бъде  отменен и променен по разбираем начин като бъде съобразен изцяло с нормите на ПЕС.
 • Или законът е разписан смислено и последователно като разпоредби, като се има предвид, че нормите на ПЕС имат пряко приложение, но не се прилага от съда и ЧСИ, което трябва да бъде изправено и надлежно поправено.

И в двата случая, независимо от направения извод, сме поставени пред безспорно нарушаване  на гарантирани граждански права и  обществения ред  от това поведение на  институциите.

Разминаванията в написаното  в закона и прилагането са огромни!  Например чл. 418 ал.5  „Заповедта за изпълнение с отбелязване  за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител”. Законодателят казва  Заповедта, не препис, не копие.  Логически и семантитчно се разбира самата Заповед, в оригинал и нищо по- различно. Към този момент от преките ни наблюдения  върху стотици изпълнитени дела, ЧСИ прилагат ксеро копие към Поканата за доброволно изпълнение  и  много други   такива „недоразумения”.

От 2008 г.  към настоящия момент СРС, както и други районни съдилища, е наложен модел за провеждане на заповедно производство, отклоняващ се от това, което е предвидено в закона. В резултат на това правото на гражданина, влязъл в ролята на длъжник, е сведено до нула – отнето и възпрепятствано е правото му на защита, нарушени са основните принципи  за разглеждане и решаване на делата в разумен срок! На практика делата по заповедното производство стоят неприключили поради неиздаването на надлежен съдебен акт, както и поради нарушаване реда на връчване на съдебни книжа. Съдът е длъжен служебно да извършва необходимите процесуални действия по движение и приключване  на делата и да следи за  допустимостта  и надлежното извършване на процесуалните дейстивя от страните. Съдът е този, който връчва на страните препис от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване, а не други институции, освен ако не им бъде изрично разпоредено за това (чл. 42  ал 2  ГПК).

„Заповедно производство”, визира способите и документите, чрез които се реализира  не просто едно  вземане, а едно безспорно такова. Употребата му въз основа само на твърдения на заявителя не се приравнява на безпорно вземане. Именно затова то е строго формално съдебно производство, при което  отклоненията и пропуските водят до нищожност на действието. В същото производство  съдът си е позволил прекалено много интерпретации,  не се издава съдебен акт – Разпореждане, като се твърди че същият, изразяващ  волята  и мотивите на съда, се  „инкорпорира” в издадения съдебен акт Заповед за изпълнение, не се връчват съдебни книжа по предвидения строго оформен ред в Наредба №6  на Министерството на правосъдието във връзка с чл. 425 ГПК. Поканата за доброволно изпълнение,  извъшвана от ЧСИ не е обвързана с предвидените правила за връчване на съдебни книжа в ГПК. Моделът и структурата, чрез които се осъществява принудителното изпълнение концентрира процесите на това изпълнение чрез възлагане на основните правомощия на определени частни лица /ЧСИ/, които да извършват изключително важна държавно-властническа функция в условията на липса на институционален контрол и символична отговорност. Въпреки законовите регламенти, действията им често са в противоречие или в пълно незачитане на правните изисквания за форма и съдържание, ред на връчване на съдебни книжа. Описи и провеждане на публична продан и др. са лишени от обективност и нарушават грубо основни конституционноопределени принципи. При така създадените условия, частните съдебни изпълнители са извън полезрението на упражняван надлежен интитуционален контрол, основанията, на които се извършват недопустими правни действия се  превръщат в практика, създават се нищожни по своята същност документи. Липсата на ефективни дисциплинарни, наказателно и гражданско правни санкции в хода на изпълнителното производство , води до масови нарушения и злоупотреби от страна на ЧСИ. Числото на длъжниците, а много често и на увредените кредитори/взискатели/ расте неимоверно. Загубата на доверие в ЧСИ и съдебната система е факт.

Доколко Заповедното производство, във вида който съществува и се прилага, не  противоречи на регламента за безспорни вземания 805/2004/ЕО и СЕ е основополагащ въпрос. За да се запознаете в същността на повдигнатия проблем на Вашето внимание прилагаме няколко  документа, анализиращи  нарушенията в Заповедното производто  с прикачен файл.  Моля да обърнете внимание на изнесените факти и да излезете с Ваше мнение и становище.

В заключение,  считаме, че защитата на длъжника и спазването на правата на човека, като правото на справедлив процес, неприкосновеността на частната собственост, равенството на страните, независимост на съда и прочее, съгласно сега действащата нормативна уредба и създадената съдебна практика са погазени грубо. Нещо повече, незачитането на Регламентите на ЕС и съответните стандарти, задължителни на страните членки, каквато е България, заобикаленето и/или нарушаването на националните закони от страна на органите на съдебната и извънсъдебната система /каквито са ЧСИ/, по провеждане на Заповедното производство, са показатели за преминаването към репресивно и силово принудително преразпределение на имуществото на неограничен брой лица – граждани и е престъпно по своя характер.

 

Уважаеми дами и господа,

Предвид Вашите правомощия и компетентност Ви каним да се присъдините към искането ни да се предприема незабавна проверка относно  случващото се в Заповедното производство в СРС и други районни съдилища, тъй като тази проблематика засяга  правосъдието и справедливостта, устоите на правовия ред  и баланска в гражданското ни общество.Представяме на Вашето внимание  установените нарушения  с прикачените документи.

В лицето на представители на четвъртата власт, Ви каним да проследите движението на сигнала, подаден от ГД “Покана за доброволно изпълнение“ до ВСС на 07.02.2017г. след среща между представители на движението и представители на ВСС, състояла се на 06.02.2017г., и огласите отговорите на поставените въпроси и мерките /ако има такива/, предприети за отстраняването на нарушенията ;

 • Да направите публично достояние грубото нарушение в заповедното и изпълнителното производство на правовите норми на Европейския съюз, към които България е присъединена.
 • Да направите проверка на приетите законови норми в действащото ГПК и да дадете гласност на очевадното им разминаване със законите на Европейския съюз;
 • Да потърсите и огласите информацията за направената проверка от Европейската Комисия за дейността на ЧСИ в България;
 • Да констатирате, поради каква причина не се огласява и не се дава достъп до информацията от доклада на Комисията, за официалния отговор на българското правителство след получено запитване eu-pilot № 8135/15/just на европейската комисия, и за процедурата въобще, което е в нарушение на препоръката R (81)19 от 1981г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа;
 • Да констатирате и огласите нарушенията на всички Европейски закони, който са извършени от институцията на ЧСИ и българските съдилища;
 • Да огласите всички разследвания свързани със сигнали за злоупотребите на представителите на власта и ЧСИ и начина на тяхното приключване.
 • Да огласите и подкрепите петицията на нашето ГД и да покажете ясна, точна и отговорна позиция спрямо нея.

 

Настояваме за точното прилагане на закона, за осигуряване на справедливо, ясно и безпристрастно съдебно производство и осигуряване на информация и право на защита на длъжника . За осигуряване на правов контрол и институционално наблюдение по отношение  на действията на съда и ЧСИ.

 

С уважение,

Председател – Ив. Илиев

 

Приложения:

– Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до Европейската комисия от Ангел Джамбазки;

– Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до Европейската комисия от Светослав Малинов;

Входирано ИСКАНЕ с Допълнение към Президента на РБ от ГД “ПДИ”

– Внесени институционални и граждански СИГНАЛИ от адв. Св. Миланова

– Сигнал на прокурор И. Занев,  звено „Антикорупция”  към ВСС и до КЧСИ

Изготвена петиция и внесена в Европейския парламент

Жалба до комисар – правосъдие  г-жа Вера Йоурова

Внесен СИГНАЛ  до ВСС

II Г СГС Определение 10937/2016 за ю.к. възнаграждения НОВА ПРАКТИКА


Още новини

Коментари (1)

 1. Ваньо Колев каза:

  МОЛЯ!Защо няма Наказани от Ръководството на БСП и ДПС, виновни за промяната на ГПК??? Което от своя страна “развръзва ръцете” на разните Бандюги да унищожават(буквално или в преносен смисъл) стотици хиляди НЕВИННИ българи???! А,защо Милите на Народа Господа Депутати, не искат да да отменат чл. 410,417 и 418??? Значи, Те работят против Интереса на 90%(около) от Българския народ и следователно ТРЯБВА да си подадат ВЕДНАГА оставката!!! КОЙ носи отговорност за това???

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *