Начало » Дейности » Текущи » Входирано ИСКАНЕ към Президента на РБ от ГД “ПДИ”

Входирано ИСКАНЕ към Президента на РБ от ГД “ПДИ”

Входирано ИСКАНЕ към Президента на РБ от ГД “ПДИ”

Входирано ИСКАНЕ към Президента на РБ от ГД “ПДИ”

До Президента на РБ г-н Румен Радев

Копие до

Главен прокурор

Председател на ВКС

Служебния министър председател

Служебния министър на правосъдието

Служебния министър на вътрешните работи

Главния съдебен инспектор

Националния омбудсман

Обществени средства за масова информация

Посланниците в България на страните членки на ЕС

 

 

 

И С К А Н Е

от Гражданско движение “Покана за Доброволно Изпълнение”

         Уважаеми господин Президент,

Във време на институционална разруха и изключително ниско обществено доверие в българската съдебна система, се обръщаме към Вас като символ на новия морал в политиката. Веднъж вече доказахте, че имате воля да защитавате обществения интерес с наложеното вето върху Закона за концесиите, който бе гласуван изцяло в полза на частни интереси. Затова Ви молим да обърнете внимание на фрапиращите проблеми в Заповедното производство по Граждански процесуален кодекс (ГПК), докарали стотици хиляди български граждани до положение да са клошари в собствената си Родина, след като имотите и жилищата им бяха продадени на безценица от частните съдебни изпълнители (ЧСИ) и всички тези граждани бяха лишени от справедлив и безпристрастен ОСЪДИТЕЛЕН процес.

Искаме да Ви обърнем внимание, че заповедно производство по ГПК е допустимо само и единствено по безспорни вземания. Налице е обаче системно провеждана порочна съдебна практика в обратната посока, което го  е превърнато в „привилегировано“ бързо производство в полза на силните на деня и в на социално слаби български граждани, жертви на прехода. На ЧСИ-тата е дадена прекомерна и безконтролна власт, като актовете им по силата на действащия ГПК не подлежат на съдебен контрол и това създава “узаконени” възможности за огромни злоупотреби. Резултатът е продадени на безценица имоти на хиляди български граждани заради минимални задължение, чиито главници в не малко случаи са били много, много по-малки от начислените върху тях лихви, такси и разноски!

На второ място, заповедно производство е строго формално съдебно производство, при което  отклоненията и пропуските водят до нищожност на действието. В неговия ход законът предвижда издаването на няколко съдебни акта, които отбелязват и документират как се е достигнало до крайния резултат – издаден изпълнителен лист. Именно тези съдебни актове липсват в делата по Заповедното производство, водени в Софийски районен съд (СРС), което може да се установи при проверка на хиляди дела. Налице е отново порочна практика – от съда се издава само Заповед за изпълнение, която обаче по своята същност не може да замести съдебният акт на съда – Разпореждане. Неиздаването на това първично разпореждане като съдебен акт в писмена форма с необходимите реквизити, изискуеми по закон –  мотиви, подписи на съдия и т.н., е основание да се счита за нищожно всяко последващо действие по това производство. С други думи, нищожен съдебен акт не следва да поражда права и задължения. А липсата въобще на такъв води до нарушаване на неотменими права на защита и нарушаване на основни принципи в гражданското производство като равенство на страните, състезателност, публичност и непосредственост. В заповедното производство по чл. 417 ГПК  изпълнителното основание не е изпълнителният лист, а разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на вече издадената заповед за изпълнение – справка ТР №4/2013 г. Затова настояваме, че именно на това основание неограничен брой изпълнителни дела от ЧСИ от гр. София и страната са незаконно образувани без ВАЛИДНО изпълнително основание и липсва РАЗПОРЕЖДАНЕ на съда за незабавно изпълнение.

Налице са и нарушения при връчването на актовете на съда. Съгласно чл. 42 от ГПК съобщенията на съда се връчват от служител на съда и САМО ако има искане от страна по делото и след като поеме ангажимент за поемане на разноските от ЧСИ. Съдът с изрично разпореждане може да разпореди съобщенията да се връчат от ЧСИ. При проверените частно-граждански дела ЛИПСВАТ такива искания и разпореждания на съда това да бъде сторено от ЧСИ. Не са издавани и съобщения за връчване на заповедта за изпълнение и преписа от разпореждането от Районен съд – София. Вместо това е допуснато НЕЗАКОННОТО получаване на изпълнителния лист от взискателя или негов пълномощник, и то преди да бъде дадена възможност да бъде обжалвано разпореждането за допускане на незабавното изпълнение и евентуално ако бъде уважена частната жалба, да бъде обезсилен изпълнителния лист (чл. 419 ГПК). Без разпореждане на съда, връчването на съобщения и призовки по граждански дела от ЧСИ е самоуправство!

В тази връзка, ние от ГД „Покана за доброволно изпълнение“, на 10.02.2017 г. извършихме проверка по частно-граждански дела в Софийски районен съд за наличие и липси на документи, в присъствието и на представител на Районен съд София – г-жа Георгица Парушева – съдебен администратор на РС – София, установихме по безспорен начин следното:

  • Всички издадени заповеди за изпълнение и изпълнителни листове без изключение са в нарушение на чл. 411, ал. 2, т. 2 от ГПК и противоречат на закона и добрите нрави, а също и на регламент 805/2004 г. на ЕС. Съдът е допуснал разглеждането на заявленията, вместо да ги върне като нередовни, поради това, че пред него се претендират суми за плащане, които не са доказани като БЕЗСПОРНИ, а са издадени заповеди за изпълнение.
  • По делата липсват подавани искания от страна на заявителите с молба съдът да разпореди съобщенията, заедно с всички актове, заповеди и документи да бъдат връчени от ЧСИ, и липсват и разпореждания на съда това да бъде сторено от ЧСИ. Вместо делата да бъдат изпратени към ДСИ по процесуален ред, е допуснато да бъдат образувани изпълнителни дела при ЧСИ.

Не на последно място искаме да посочим, че липсата на ефективни дисциплинарни, наказателно и гражданско-правни санкции в хода на изпълнителното производство води до масови нарушения и злоупотреби от страна на ЧСИ. В резултат, числото на длъжниците, а много често и на увредените кредитори (взискатели), расте неимоверно, а загубата на доверие в ЧСИ и съдебната система е факт.

В заключение, смятаме, че защитата на длъжника и спазването на правата на човека – като правото на справедлив процес, неприкосновеността на частната собственост, равенството на страните, независимост на съда и прочее, съгласно сега действащата нормативна уредба и създадената съдебна практика, са погазени грубо. Нещо повече, незачитането на Регламентите на ЕС и съответните стандарти, задължителни на страните членки, каквато е България, заобикалянето и/или нарушаването на националните закони от страна на органите на съдебната и извънсъдебната система (каквито са ЧСИ), по провеждане на заповедното производство, са показатели за преминаването към репресивно и силово принудително преразпределение на имуществото на неограничен брой лица – граждани и е престъпно по своя характер. Същото представлява нерегламентирана държавна помощ и ощетява държавния бюджет.

Ето защо, апелираме да се предприеме незабавна проверка относно случващото се по отношение на заповедното производство в СРС и други районни съдилища, като настояваме за точното прилагане на закона, за осигуряване на справедливо, ясно и безпристрастно съдебно производство, и осигуряване на информация и право на защита на длъжника.

За да се осигури правов контрол и институционално наблюдение по отношение на заповедното производство и ЧСИ, предлагаме да се създаде независима комисия под егидата на Президентската институция, с участието на  НПО, медии и потърпевши граждани. Целта е да се направи незабавна проверка на всички изпълнителни дела по заповедните производства при ЧСИ, за наличие на ВАЛИДНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ и възлагане от страна на държавата и съда. Имаме достатъчно доказателства, че почти всички дела са незаконно образувани и водени. При откриване на нарушения да бъдат взети необходимите мерки.

         Уважаеми г-н Радев,

Настояваме да упражните предоставените Ви по закон правомощия и да изискате от Правителството и компетентните органи да предприемат необходимите мерки, за да бъде пресечен произволът над длъжниците в България, тъй като Висшият съдебен съвет, Главният съдебен инспектор, Камарата на ЧСИ, Главният прокурор и Инспекторатът към Министерство на правосъдието не вземат отношение към отправените до тях жалби по горепоставените въпроси.

Абдикирането на държавните институции и органи от беззаконието в съдебната система, оставя у нас, българските граждани, а и у някои чуждестранни граждани, впечатление за организирана престъпна схема на държавно ниво. Смятаме, че това застрашава националната ни сигурност и ред, и може да доведе до саморазправа от потърпевши наши съграждани, доведени до безизходица и отчаяние.

Във връзка с горното, прилагаме внесени питания към Европейската комисия в Европейския парламент, Сигнал до г-жа Вера Йоурова – комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, Петиция до Европейския парламент, Писмо от СЗ „Антикорупция“ до Висшия съдебен съвет, Писмо от СЗ „Антикорупция“ до Камарата на частните съдебни изпълнители, Сигнал до Висшия съдебен съвет и Сигнал до Софийската адвокатска колегия от адв. Светла Миланова.

Настояваме и апелираме и за незабавна среща с Вас, за предоставяне на други доказателства и подробно запознаване с проблематиката.

 

Допълнение към посоченото писмо от ГД -Покана за доброволно изпълнение (ПДИ)

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове ( ЗНА) бихме желали да изпълните задълженията си по закон и да уведомите главния прокурор за несъответствие на заповедното производство по чл.чл. 410/417 от ГПК с правото на ЕС – ПЕС, като противоречие с Директива 93/13/ЕИО и СЕ ( прилагане на решение по дело С-243/08 Pannon GSM на Съда на ЕС (СЕС) – задължение за изследване служебно от националния съд още при определяне на родовата подсъдност на делото за неравноправни клаузи в договорите на търговците с потребителите в ЕС), задължително за всички институции в Република България на основание чл. 633 от ГПК), обявено в в процедура № 8135/ 15/ JUST на Еуропайлът към Европейската Комисия, както и на директно приложимите по чл.чл.101, 102 от Договора за функциониране на ЕС – ДФЕС ( ограничаване на конкуренцията ) – задължение на директно приложимия чл. 6 от Регламент 1/2003/ЕО и СЕ на всички национални съдилища по чл. 15, ал. 2 от ЗНА.

Също така следва да обърнете внимание на господин главния прокурор да изпълни задълженията си по Конституция за надзор за законност и разпореди спирането на всички заповедни производства по чл.чл. 410/417 от ГПК на национални съдилища в качеството им на пасивни процесуални приложители на ПЕС в граждански и търговски дела ( осн. чл. 280 от ДФЕС ) по силата на решение по дело С-367/95 Р Commission v/s Systraval & Brink’s France [1998 ] във връзка с чл. 18б от ЗНА – явното ограбване незаконно на капитал на потребителите в ЕС и унищожаване на малкия и среден бизнес чрез настъпилата нерегламентираната държавна помощ – чл. чл. 107, 108 от ДФЕС ( виж осъдително решение на Съда на ЕС – СЕС за “Русе Индъстри” – България ), включително и на чужди граждани и фирми от ЕС в България.

Особено внимание обръщаме чрез Вас за предприемане на законови действия по спешност спрямо камарата на частните съдебни изпълнители ( КЧСИ ) и всеки един тях поотделно в случай на сигнали за корупция, самоуправство и произвол, в качеството на декларирали публично като окончателни изпълнители и приложители на ПЕС основно, при противоречие с националното право и решенията на националните съдилища, като основни нарушители на върховенството на ПЕС – примата му спрямо националното и директното му прилагане ( дела 6/64 “Коста с/у Енел”, 26/62 “Ван Генд & Лоос” и 11/70 на СЕС ).

Считаме, че по този начин бе възпрепятствана възможността да бъде приложен Планът за икономическо възстановяване на Европа на ЕС и ЕК, отбелязан в СОМ ( 2008 ) 800/26.11.2008 г. и да бъде даден шанс за съживяване на икономиката в България, като по този начин бе отклонен огромен ресурс на ЕС данъкоплатци и български граждани, подлежащ на възстановяване.

Настоящите действия се налагат поради обективното задължение на всички държавни органи на държавите -членки в ЕС по обезщетяване на нарушението на ПЕС по силата на съединени дела С-6/90 и С-9/90 “Франкович и Бонифаци” на СЕС, включително и Народното ни събрание, съответните съдебни състави и ЧСИ като негови явни нарушители.

Настояваме чрез Вас за сезиране на съответния компетентен национален съд за представяне на надлежно обезпечение по прилагане на ПЕС по процедура – дело С-432/05 Unibet Ltd. на СЕС и отделно във всеки един случай на сезирал Ви потребител в ЕС и фирма по посочения вх.№ на Президенството на Република България – по дело С-213/89 Factortame I на СЕС.

Настоящото изготвено съгласно прессъобщение IP-14-237/11.03.2014 г. за потвърден ангажимент на ЕК – Европейска Комисия за следене спазване на върховенството на ПЕС във всички държави – членки.

 

 

             ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до Европейската комисия от Ангел Джамбазки;
  2. Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до Европейската комисия от Светослав Малинов;
  3. Сигнал до Г-жа Вера Йоурова – комисар на ЕС по въпросите на правосъдието;
  4. Петиция до Европейски парламент;
  5. Писмо от СЗ „Антикорупция“ до ВСС ;
  6. Писмо от СЗ „Антикорупция“ до КЧСИ;
  7. Сигнал до ВСС;
  8. Сигнал до САК от адв. Светла Миланова.

 

 

16.02.2017 г.                        С уважение: ……………………………………

гр. София                                                 Ивайло Илиев,

Председател на ГД “Покана за Доброволно Изпълнение”

Адрес: гр. София, ул. „Резберска“ № 25, тел. 0876 671 109


Още новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *