Начало » Библиотека » Образци на документи (Страница 4)

МОЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩ СРОК ЗА ПРОЦЕСУАЛНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ БАВНОСТ НА СЪДА

ДО СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЧРЕЗ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По гр. дело № ……………./ ………. г, …… ГО, ….. с-в

М О

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от………………………………….………………………………………………………………….. /име, презиме, фамилия/

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

МОЛБА

 

от………………………………….…………………………………………………………… /име, презиме, фамилия/ Адрес:……………………………….……………….……………………………………….. В качеството ми

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

 

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

от………………………………….…………………………………………………………………………….. /име, презиме, фамилия/ Адрес:……………………………….………………………………………………………………………….. Телефон: ………………………………………..

Молба за издаване на копие от цялото дело

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от…………………………………………………………………………………………………………………… / име, презиме,

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от………………………………….…………………………………………………………… /име,

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПО ГД  № ……………./ ………..Г,

СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

 

от………………………………….……………………………………………………………                                      

/име,

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ …………

М О Л Б А

от …………………………………………………………………………. /

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

М О Л Б А

от………………………………………………………………………. / име,

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ПО  ДЕЛО

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ПО  ДЕЛО 

ДО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПО ГД  № ……………./ ………..Г,

СЪСТАВ ……..

 

М О