В случай, че се намирате в подобно положение, знайте че срешу вас е образувано изпълнитело дело при публичен изпълнител за неплатени задължения към държавата и/или общините. Не изпадайте в паника, на първо място трябва да се извърши справка и да се провери дали не са налице основания за отпадане на част или на всички задължения към НАП по давност.

Важно! Ако платите доброволно задължение, което впоследствие се окаже погасено по давност, то нямате основание да искате възстановяване на платеното.

Задължения към НАП?

Това са всички публични задължения  – задължения за данъци възникнали по силата на подадена годишна данъчна декларация, за здравни осигуровки, задължения за корпоративен данък, задължения за местни данъци като данък сгради, данък МПС, такса смет, задължения за ДДС възникнали въз основа на подадени справки декларации по ЗДДС, публични вземания установени въз основа на ревизионен акт, лихвите по тези задължения, както и задължения по неплатени глоби от електронни фишове и наказателни постановлния.

Давност на задължения към НАП

Един от начините за погасяване на публичните задължения е погасителната давност.
Данъчното закоодателство предвижда, че с изтичането на опредлен срок от време, през който публичният изпълнител бездейства по отношения на възникнало публично вземане, то се погасява правото на държавата принудително да събере това вземане.

Каква е давността за погасяване на публични задължения?

Давността за погасяване на публични задължения е опредена в чл. 171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“)

На първо място, законът е предвидил 10 годишна абсолютна давност, с изтичането на която дължимите публични задължения се погасяват независимо от спирането и ли прекъсването на давността през този период. (освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено).

Считаме, че на основание чл. 173 ал. 2 от ДОПК, изтичането на абсолютната 10 годишна давност е основание за служебно отписване на задължението.

Важно! По аргумент за противното, при изтичане на обикновената погасителна давност е необходимо подаване на възражение от заинтересуваното лице.

Важно! Началото на погасителната давност за задължения към НАП започва да тече от 01 Януари на годината, следваща годината, през която са били изискуеми публичните задължения.

Например:

Ако задължението е трябвало да бъде заплатено до 30 Април 2008 г., то давността започва от 1 Януари 2009 г и изтича на 1 Януари 2019 г.

ОБЩА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП

В чл. 171, ал. 1 е посочено, че публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок.

Например:

Ако задължението е трябвало да бъде заплатено до 30 Април 2012 г., то давността започва от 1 Януари 2013 г и изтича на 1 Януари 2018 г.

Съгласно Указние № 24-00-28 от 21.04.2007 г. на НАП –

„Органите по приходите следва да прилагат правните последици на изтеклата погасителна давност само по искане или възражение от страна на длъжника. В случаите, когато в производство по ДОПК (ревизионно, административно-наказателно, по обжалване или събиране) служебно се установи, че по отношение на определени задължения на лицето е изтекла погасителната давност, това обстоятелство не следва да се отразява в акта, ако няма искане/възражение на длъжника. На лицата не следва да се разяснява правото им да искат прилагането на погасителната давност.“

Видно от посоченото по-горе указание, органите на НАП са инстурктирани да не ви съдействат, дори да са налице основания за погасяване по давност на вашите задължения!

Давност на задължения за неплатени глоби

Общата погасителна давност е неприложима единствено по отношение на глобите по влезли в сила електронни фишове и наказателни постановления, които съгласно разпоредбата на чл. 162 ал. 2 т. 7 ДОПК също са вид публични държавни вземания.

Последните се погасяват с изтичането на ДВЕ ГОДИНИ, считани от датата на влизане в сила на наказателното постановление или електронния фиш.

Важно! Тази специална давност не се прилага за задължения за наложени имуществени санкции на юридически лица.

Кога давността се спира или прекъсва?

За правилна преценка относно изтичането на обикновената петгодишна давност на задължения към НАП трябва да се изследва дали са налагани обезпечителни мерки в този срок, доколко последните са валидни и дали са предприети други действия по принудително изпълнение.

Практически, това са най-важните въпроси, от които зависи, дали нашите претенции ще бъдат уважени.

По-долу сме представили ценна информация за характеристиката на някои действия извършвани от публичния изпълнител и тяхното значение с оглед спирането или прекъсването на давността.

Важно! Ако давността бъде прекъсната, от този момент нататък започва да тече нов 5-годишен давностен срок.

Действия по принудителното изпълнение, които прекъсват давността, са тези действия на публичния изпълнител, които пряко са насочени и обезпечават събиране на конкретни публични вземания – това са запор на вземания към банки, запор на вземания към трети лица (например работодател), запор на МПС, възбрана върху недвижим имот, опис на имущество, публична продан и прочие.

Важно! Последните следва да са извършени законосъобразно, за да породят действие на прекъсване на давността.

Запорът на вземане се счита наложен от момента, в който запорното съобщение бъде получено от банката, т.е последният е валидно действие по принудително изпълнение и прекъсва давността и без да ни е бил връчен.

Важно! При запор на МПС, запорното съобщение се изпраща на Пътна полиция по мястото на регистрация на автомобила. Налагането на запор на МПС поражда действия от датата, на която КАТ е получил запорното съобщение, т.е давността се прекъсва от деня на постъпване на запорното съобщение в КАТ, а не от деня на издаване на постановлението за налагане запор на МПС.

Важно! Ако запорът на МПС е бил наложен на автомобил, който е бил отчужден по законоустановения ред, преди датата на налагане на запора, то последният не е наложен по отношение на движима вещ, собтвеност на длъжника по изпълнителното дело и не води до прекъсване на давността

Прекъсва ли се давността с изпращането на съобщение за доброволно изпълнение?

Практиката по този въпрос е противоречива, а има голямо практическо значение.
Поради това  е образувано и Тълкувателно дело № 1 от 2017 г. на ОС на ГК и ТК на ВКС и I и II колегии ВАС, като последното е насрочено за обсъждане на 31.01.2019 г.

Въпреки, че разпоредбата регламентираща издаването на съобщение за доброволно изпълнение е поместена в глава ХХV  „Принудително изпълнение“ – раздел IV „Действия“, към момента повечето съдилища приемат, че издаването на съобщение за доброволно изпълнение само по себе си не прекъсва давностния срок, ако последното не е получено от длъжника.

Ако бъде връчено, последното се счита за легитимно предприетото действие по събиране на публичното задължение и от момента на получаването на съобщението давността се прекъсва.

Отписване на данъчни задължения по давност

На първо място, необходимо е да изискаме издаване на писмена справкаот публичния изпълнител, към който е разпределено изпълнителното дело за актуални задължения.

Препоръчително е адвокат да се занимае с тази дейност и да провери какви действия са извършени по изпълнителното дело и на база знанията и опита си да направи преценка доколко последните са валидни и законосъобразни и дали са налице основания за подаване на възражение за отписване на погасени по давност задължения.

Публичният изпълнител е задължен да се произнесе по искането в седем дневен срок.
Ако възражението не бъде уважено или получим мълчалив отказ, трябва да подадем жалба пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител.

В случай, че жалбата ни бъде оставена без уважение, имаме право да обжалваме решението пред компетентния Административен съд в 7-дневен срок от връчване на съобщението.