Начало » Блог » ЖАЛБА И ПРЕПИСКА С/У ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

ЖАЛБА И ПРЕПИСКА С/У ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

ЖАЛБА И ПРЕПИСКА С/У ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

ОБРАЗУВАНО Е ДЕЛО ВАС а.д.№2519/образув. 01.03.2017г.

образувано по моята жалба ВАС вх.№2520/15.02.2017г. [по поща от 14.02.2017г.], насочена срещу ПОДЗАКОНОВИЯ НОРМАТИВЕН АКТ Наредба №6 от 2008г. по ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135581297

НАРЕДБА № 6 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

В сила от 01.03.2008 г. Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009г.

Следете електронната карта на делото: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/fdc827e417d7f6b7c22580d600291d6b?OpenDocument както и картата на преписката върната от Министерството на правосъдието във ВАС: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/b43b5c90d280735ac22580d50043c440?OpenDocument както и картата на оригиналната моя жалба:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/465ebc0d56e0dccfc22580c80035a71a?OpenDocument

Следете също за съобщение по АПК,чл.181,ал.1 вр. АПК,чл.188 чрез обявление в ,,Държавен вестник”, в което посочва оспорения административен акт (НАРЕДБА № 6 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО) или негова част и номера на образуваното дело (ВАСа.д.№2519/образув.01.03.2017г.).

Следете също за копие по АПК,чл.181,ал.2 вр. АПК,чл.188:

(2) Копие от обявлението се поставя на определеното за това място в съда и се публикува в Интернет страницата на Върховния административен съд.

В оригиналната жалба, прикачена и тук,

ВАСвх.№2520-15.02.2017г.=ТОВАР№127929160-14.02.2017г.=1.Оспорване На Наредба За Образци – обезличен се иска образуване на дела по по АПК,чл.185 и сл. вр. и АПК,чл.149,ал.5 вр. АПК,чл.196:

 

В съответствие с всичко изложено ИСКАМ съдът по настоящата ОСПОРВАНЕ да образува дело и води производството по АПК,чл.185 и сл. вр. и АПК,чл.149,ал.5 вр. АПК,чл.196.

АПК: http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135521015

Съобщение за оспорването

Чл. 181. (1) Ако оспорването е редовно, съдът в едномесечен срок го съобщава чрез обявление в “Държавен вестник”, в което посочва оспорения административен акт или негова част и номера на образуваното дело.

(2) Копие от обявлението се поставя на определеното за това място в съда и се публикува в Интернет страницата на Върховния административен съд.

(3) По реда на ал. 1 и 2 се съобщава и определението за спиране на делото.

Раздел III.

Оспорване на подзаконови нормативни актове

Предмет на оспорване

Чл. 185. (1) Подзаконовите нормативни актове могат да се оспорват пред съд.

(2) Подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни разпоредби.

Срокове за оспорване

Чл. 149. …

(5) Административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето.

Съобщение за оспорването

Чл. 188. Оспорването се съобщава по реда на чл. 181, ал. 1 и 2.

Субсидиарно прилагане

Чл. 196. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове, с изключение на чл. 152, ал. 3, чл. 173 и 178.

 

Още на 15.02.2017г. в деня на узнаване на моята жалба от 14.02.2017г. ВАС е изпратил писмо до Министерството на правосъдието, с което изисква административна преписка по моето оспорване с моята жалба ВАСвх.№2520/15.02.2017г.[по поща от 14.02.2017г.] на Наредба №6 от 2008г.:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/465ebc0d56e0dccfc22580c80035a71a?OpenDocument

Резолюция: Писмо за изискване на адм. преписка – 15.02.17 г. – Н.Г.

Мисля, че писмото е на основание АПК,чл.152,ал.4 вр. АПК,чл.196.

Някой сеща ли се кой служител на ВАС с инициали Н.Г. – трябва да го похвалим, както и Р.М.-Зам. председател – I колегия, че са действали експедитивно.

 

Дата: 02/15/2017 Касае: Акт

Вх. номер: 2520 Вид: Жалба

Подател: ………………………..

Адрес: ………………………………….

Акт:  Наредба Номер  6 от 20 г. Издаден от:  Министъра на правосъдието

ВАС Дело: Посока: Зам. председател – I колегия

Регистрирал: Мариана Василева

 

От мое име и от името на всички от ГД “ПДИ” – членове, съмишленици и симпатизанти ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ за безкористното действие на един истински и достоен човек противопоставящ се на безобразното и противоконституционно ограбване на народа чрез “въвеждането в действие” на един закон във време на ЗАДАВАЩА СЕ И ОКАЗА СЕ БЕЗМИЛОСТНА световна икономическа криза. Криза покосила крилата и бляновете на милиони ентусиасти запътили се към светли дни, с бизнес, с придобиване на имот, с инвестиции в иновативни проекти и др. начинания.  

РУМЕНЕ, Благодарим ти! 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *