Начало » Дейности » Искова молба за нищожност до Видински районен съд

Искова молба за нищожност до Видински районен съд

Искова молба за нищожност до Видински районен съд

По гр. дело №24227/11 г.
СРС, 29 състав
ДО
ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД

ОТВЕТНИЦИ:
1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД,
ЕИК: 831919536, пл. „Света Неделя“ №7, гр. София
2.ЧСИ рег.№ 724 Виолета Томова – ВОС, ул. „Цар Симеон Велики“ 1, ет. 2, оф. 5
изп. дело №707/2011 г.

КОПИЕ:
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
КОПИЕ:
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – Към Петиция 0063/17 И Петиция 0514/18 г.
КОПИЕ:
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОПИЕ:
ГЛАВЕН СЪДЕБЕН ИНСПЕКТОР КЪМ ПЕТИЦИЯ С ВХ. №22 162/12.07.2018 Г.
КОПИЕ :
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
КОПИЕ:
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
КОПИЕ:
ПРОКУРАТУРАТА КЪМ ЖАЛБА С ВХ. № 37677/ 05.07.18 Г.

ИСКОВА МОЛБА ЗА НИЩОЖНОСТ
от:
Ивайло Павлов Илиев лично и като управител на:
– „МЕТРОПОЛ ПРОПЪРТИС“ ООД;
– „МЕТРОПОЛ-М“ ЕООД;
– „Р.Е.М. БИЛДИНГС“ ЕООД.
с. адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Пиротска“ №5, ет. 3, оф. 7;
тел. за връзка:

УВАЖАЕМИ РАЙОННИ СЪДИИ,
С настоящата искова молба се обръщам към Вас за съдействие и решаване на проблема съобразно предоставените Ви правомощия!
При внимателна проверка на ч. гр. д. №24227/11 г. на СРС 29 състав се установява следното:
1. Процесуални пороци в заповедното производство по ч. гр. д. № 24227/11 г. на СРС 29 състав.
1.1. Подаденото заявление на взискателя, по което е образувано делото противоречи на чл. 411, ал. 2, т. 2 от ГПК. Същото е невалидно, поради това, че документът, приложен за издаване на заповед за изпълнение, не е извлечение от сметките на длъжниците, а извлечение само от сметка. Заповедта е невалидна поради това, че за поръчителите 6-месечният срок по чл. 147 ЗЗД е изтекъл, а той е преклузивен, поради това те не могат да фигурират в заповедта. Заявлението е нередовно и поради това, че липсват екземпляри за всички страни – само на това основание то би следвало да бъде върнато (освен гореспоменатите основания). Освен това вземането не е безспорно и противоречи на Регламент 805/2004 ЕС.
1.2. По делото липсват следните валидни съдебни актове и надлежни съдебни мотиви съгласно чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България:
1.2.1. Разпореждане за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение;
1.2.2. Разпореждане за допускане на незабавно изпълнение на издадената заповед за изпълнение;
1.2.3. Разпореждане за издаване на изпълнителен лист;
1.2.4. Разпореждане за оправомощаване на ЧСИ Виолета Томова да бъде връчител на съдебните актове по делото по чл. 42, ал. 2 ГПК.
1.2.5. Молба по чл. 42, ал. 2 от ГПК от взискателя до съда съобщенията да бъдат връчени от ЧСИ и разноските да са за сметка на страната.
1.2.6. По делото липсва и съобщение по чл. 55 ГПК, Наредба №7, чл. 2, т. 20, Приложение № 20, което удостоверява, че заповедта за изпълнение и препис от разпореждането, въз основа на което е издадена, са връчени.
2. Правен извод от пороците в заповедното производство по ч. гр. д. 24227/11 г. на СРС 29 състав.
Заповедното производство ч. гр. д. 24227/11 г. на СРС 29 състав е изначално тежко опорочено до степен на нищожност на извършените от съда процесуални действия и издадените от съда Заповед за изпълнение и ИЛ.
Правният ми интерес е продиктуван от това, че съм получил съобщение по ГПК – покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Виолета Томова и са предприети изпълнителни действия по образуваното при нея дело №707/ 11 г. С поканата Не ми е връчена заповед за изпълнение. Обстоятелството се установява от самия текст на поканата, в което НЕ е предвидено с нея да ми се връчи документ /ЗИ/.
3. Процесуални пороци в изп. дело №707/ 11 г. на ЧСИ Виолета Томова
В образуваното въз основа на издадените по ч. гр. д. 24227/11 г. на СРС 29 състав Заповед за изпълнение и ИЛ са налице и собствени съществени пороци на ЧСИ:
1. Не ми е връчено за подпис и съобщението по чл. 2, т. 20, Приложение №20 от същата наредба. Щом е връчена покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, трябва да има издадено разпореждане на съда същият по чл. 42, ал. 2 от ГПК да бъде връчител на съобщенията на съда, заедно е поканена за доброволно изпълнение. Липсата на писмено разпореждане с мотиви по чл. 42, ал. 2 от ГПК и подпис на съдията по делото означава, че то въобще не е издавано. Евентуално: е устно издадено и като неподписано се явява нищожно и поради това съдът е длъжен да го прогласи като такова, а това прави ЧСИ Виолета Томова без представителна власт и неоправомощена да издава актове.
2. ЧСИ Виолета Томова е образувала изпълнително дело без валиден съдебен акт, подлежащ на принудително изпълнение, а това е разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на издадената заповед за изпълнение. Нито по ч.гр. д. № 24227/11 г. на СРС, нито по изпълнителното дело №707/11 г. има приложен такъв съдебен акт, което прави и образуваното изпълнително дело нищожно (невалидно). Прилагам примерен образец на издадено разпореждане.
3. ЧСИ Виолета Томова не е издала при образуването на изпълнителното дело валиден акт – разпореждане (постановление), с което се пресича възможността ми да обжалвам този акт като недопустим. Прилагам за сведение разпореждане за образуване на изп. дело с мотиви, каквото по дело №707/11 г. липсва и прави образуваното изпълнително дело нищожно (недопустимо). Моля съдът да прогласи разпореждането за образуване на изпълнително дело за нищожно и да обяви за нищожни всички последващи актове на ЧСИ и действията й като невалидни.
4. Изпратената ми от ЧСИ Поканата за доброволно изпълнение е нищожна на основание на това, че не съответства на образеца, утвърден от Министерството на правосъдието по Наредба №7, чл. 3, т. 1, Приложение №21 (което прилагам) – в нея не пише, че се връчва и ЗИ.
Доказателство за това, че не са издавани съдебни актове и не е извършено валидно връчване на книжа от ЧСИ е констатирано от прокурор Ивайло Занев от СЗ „Антикорупция“ към СГП и е описано в писмото му до КЧСИ (приложено). Всичко изброено нарушава правото ми на съдебен справедлив процес, уреден в чл. 47 от ХОПЕС.

УВАЖАЕМИ РАЙОННИ СЪДИИ,
Поради всичко изложено дотук, Ви моля да прогласите нищожността:
– Разпореждането на ЧСИ Виолета Томова за образуване на изпълнителното дело.
– Покана за доброволно изпълнение като издадено от нелегитимен орган и несъответстващ на образеца, утвърден от Министерството на правосъдието.
– Да обезсилите актовете на ЧСИ Виолета Томова по изп. дело №707/11 г.
ОСОБЕНО ИСКАНЕ:
1. Моля настоящата молба да бъде разгледана като искова молба за нищожност на съдебни актове и актове на ЧСИ, а не като жалба против действията на ЧСИ.
2. Моля за отвод на съдия Даниел Димитров поради основателни съмнения за пристрастност, тъй като вече се е произнасял по подобна наша искова молба, но на други основания за нищожност.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Виолета Томова с изх. №9224/14.09.2011 г. по изп. д. №707/11 г.
2. Покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Виолета Томова с изх. №11603/22.11.2011 г. по изп. д. №707/11 г.
3. Покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Виолета Томова с изх. №11602/22.11.2011 г. по изп. д. №707/11 г.
4. Покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Виолета Томова с изх. №1125/10.02.2012 г. по изп. д. №707/11 г.
5. Образец на ПДИ;
6. Образец на съобщение по Наредба №7;
7. Образец на разпореждане за образуване на изпълнително дело;
8. Разпореждане от ДСИ Стефан Нинов от 03.09.2015 г;
9. Писмо на прокурор Ивайло Занев с изх. №268/ 27.07.2016 г. до КЧСИ.

гр. София ,
23.07.18 г.

С уважение: Ивайло Илиев

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТТУК: 24227-11

ПРИЛОЖЕНИЯ: образец на ПДИ

образец на съобщение по наредба №7

покани за доброволно изпълнение по дело 707111

разпореждане ДСИ Стефан Нинов

разпореждане по дело №36 497-12

3 – ПИСМО ДО КЧСИ


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *