Начало » Блог » ИСКОВА МОЛБА и ИСКАНЕ ЗА ОТВОД на ДСИ И. С.

ИСКОВА МОЛБА и ИСКАНЕ ЗА ОТВОД на ДСИ И. С.

ИСКОВА МОЛБА и ИСКАНЕ ЗА ОТВОД на ДСИ И. С.

ДО РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН

До: Софийски градски съд

До: Председателя на Софийски районен съд

До: Специализирано звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратур

До: Председателя на Европейската комисия

До: Европейския парламент по Петиция 1193/18 г.

До: Европейския Парламент по Петиция 0063/17 г. и Петиция 0514/18 г.

До: Еврокомисар Вера Йоурова и Механизма за сътрудничество и проверка

До: Комисия ЛИБЕ

До: Венецианската Комисия

До: Президента на Република България

До: Председателя на ВКС

До: Представляващия ВСС

До: Омбудсмана на Република България

До: Министъра на правосъдието

До: Председателя на Народното събрание

До: Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и Комисията по правни въпроси към Народното събрание

До: Теодора Точкова – главен съдебен инспектор

До: Посолствата на страните от ЕС в България и посолството на САЩ

До: Медиите …

 

 

ИСКОВА МОЛБА

ИСКАНЕ ЗА ОТВОД на ДСИ И. С.

ЖАЛБА / СИГНАЛ

от

И. П. И.

лично и като  управител на „Метропол- М“ ЕООД с ЕИК ……….,

„Метропол Пропъртис“ ООД с ЕИК ………………,

„Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД, с ЕИК ……………… и „Елина-63“ ООД, с ЕИК …………………….

с адрес за кореспонденция: София, ул. „Пиротска“ №5, ет. 3, оф. 7;

тел. за връзка: 08888……..

и-мейл: ilievmetropolm@gmail.com

Срещу И. С., Държавен съдебен изпълнител, район на действие РС Видин

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО И. С.,

 

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖНИ СЪДИИ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ,

 

С настоящата искова молба се обръщам към вас с искане за поставяне под запрещение на лицето И. С., изпълняваща функциите на държавен съдебен изпълнител, район на действие Районен съд – Видин.

Считам, че ответницата е лице, което не разбира действията си и не може да ръководи постъпките си. Имам основателни съмнения, че при лицето И. Ст. е налице болестно състояние, което засяга интелекта, психиката и волята, като това болестно състояние се е отразило върху възможността на лицето да осъзнава действията и волеизявленията си.

За да бъде поставен под запрещение, страдащият от слабоумие или душевна болест трябва да не може да се грижи за своите работи. Тоест той не може да възприема разпорежданията на правната норма, респективно не може да контролира действията си. Смятам, че точно за такова състояние става въпрос при ДСИ И. Ст. Същата не е в състояние да изпълнява функциите си на държавен съдебен изпълнител, тъй като не възприема по адекватен начин възложените й правомощия, води изпълнителните си дела в пълен разрез с всички законоустановени правни норми, като извършва тежки закононарушения. Това обстоятелство може да се дължи на два факта: или ДСИ С. страда от психическо разстройство, което не й позволява да разбира действията си и да ръководи постъпките си или алтернативно извършва всички тези закононарушения напълно умишлено.

И в двата случая аз съм потърпевш от действията на ответницата, тъй като съм длъжник по изпълнителни дела, образувани от нея и търпя от незаконосъобразните й действия материални и морални щети.  ДСИ И. Ст. трябва да познава закона и Европейското право и в своята дейност трябва да ги спазва безпрекословно като зачита основно и правата на набедените за длъжници по водените срещу тях изпълнителни дела.

Най-важното от техните действия е да образуват изпълнителните дела с валидни съдебни изпълнителни основания. Това обаче може да стане само чрез възлагане от съда съдебният изпълнител да бъде връчител на съобщенията по заповедното производство, за да може длъжникът да се защити срещу евентуално незаконно изпълнително основание и само след това да води законосъобразно изпълнително дело срещу него.  Като не изпълнява съвестно своите задължения, а извършва множество драстични нарушения ДСИ С. действа или като умишлено лишава мен и представляваните от мен дружества, или като недееспособно лице, което не осъзнава своите действия и последствията от тях, не само по отношение на мен, но и по отношение на стотиците изпълнителни дела, които води и срещу множеството други длъжници.

Воденето на изпълнителните дела срещу представляваните от мен дружества бяха прехвърлени на ДСИ С. от ЧСИ В. Т. Впоследствие ДСИ С. не е изпълнила своите задължения относно проверката на изпълнителните дела образувани от ЧСИ Т., за да установи множеството закононарушения извършени от частния съдебен изпълнител и е продължила изпълнителни действия по същите дела без валидно правно основание. Отказите на съда и прокуратурата да спазват закона не са основание за оневиняване действията на ЧСИ Т. и последващите действия на ДСИ С.

 1. ДСИ при Районен съд – Видин е образувала изп. дело № 20191320403109 без валиден писмен съдебен акт, подлежащ на незабавно изпълнение – разпореждане, с което се допуска незабавното изпълнение на издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК. Това прави образуваното изпълнително дело невалидно. Такъв акт на съда не се намира като самостоятелен писмен акт с номер, дата, мотиви, обстоятелства, подлежи ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок, както и подпис на съдията. Това е изключително сериозно престъпление спрямо правосъдието.

Такова разпореждане не ми е връчвано на мен и представляваните от мен дружества нито от съда, нито от ЧСИ или ДСИ.

 1. ДСИ И. С. не ми е връчила до момента разпореждането си, с което е образувала изпълнителното си дело, което е огромно нарушение на правата ми да обжалвам акта на ДСИ пред окръжния съд и ме лишава от възможността да бъде обявено делото за невалидно. Още повече да продължават изпълнителните ѝ действия по обявяване на имоти на дружествата ми на публична продан. Такова обявяване на публична продан е незаконно поради това, че няма извършен опис от ДСИ Станева и не ми е връчена оценка, която имам право да обжалвам.

Определената оценка е изключително тенденциозна и ниска, тъй като имотът на дружеството имотът на дружеството е в урбанизирана територия, с отлично разположение на градски булевард и явно е в услуга на взискателя по делото. По този начин му се предоставя възможност да придобие имот с многократно по-висока цена на безценица с нередовното разгласяване на публичната продан, тъй като на самия имот има разгледано съобщение за насрочената публична продан.

ЧСИ В. Т. е водила срещу мен изпълнителни дела, които са в грубо нарушение на закона, като по-конретно имам предвид следното:

В качеството ми на управител на „Метропол-М“ ЕООД, „Метропол Пропъртис“ ООД, „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД и  Елина-63“ ООД получих на 19.02.2019г. от ЧСИ Т. 4 броя покани за доброволно изпълнение по изп. дело № 20187240400774, с взискател „Първа инвестиционна банка“ АД. При получаване на четирите покани за доброволно изпълнение установих сериозни несъответсвия в документите, същите не съдържат законоизискуеми реквизити, при което е наличие тежко опорочаване на целия изпълнителен процес, което вероятно се дължи на умишлени действия от нейна страна с цел облагодетелстване.

Съмненията ми са породени от следното:

 1. Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1651/13.02.2019г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1653/13.02.2019г. до „Метропол Пропъртис“ ООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1655/13.02.2019г. до „Метропол-М“ ЕООД и Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1656/13.02.2019г. до „Елина-63“ ООД, не е по образеца, утвърден в Наредба № 7, чл. 3, т. 1, приложение 21 – липсват цели пасажи от изискуемото й съдържание, като без тях същата представлява нищожно съобщение, което не поражда правни последици.

Поканата до длъжника има законоустановена форма, регламентирана в Приложение № 21 към чл.3 т.1 от Наредба № 7 по чл. 55 от ГПК от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК . Тази форма е задължителна и ако тя  не е спазена се счита, че длъжникът не е уведомен за започналото срещу него изпълнително производство. В тази връзка Ви прилагам съответният образец на поканата за доброволно изпълнение, утвърден с Наредба № 7, да се сравни съдържанието й с това на поканите, изпратени от ЧСИ Т. и да се види какви фрапантни разминавания има. Липсата на цели пасажи в получените от мен покани е изключително тежко нарушение на закона от нейна страна, което не поражда правни последици за мен и се счита, че поканата изобщо не ми е връчена.

 1. По изпълнителните дела липсват доказателства за извършване на надлежното връчване от страна на предходния ЧСИ В. Т. на 4 броя разпореждания, които трябва да бъдат издадени от заповедния съд и по двете изпълнителни дела, а именно:

–     Разпореждане за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение

–     Разпореждане за допускане незабавно изпълнение на заповед за изпълнение на парично задължение

–     Разпореждане за издаване на Изпълнителен лист

–     Разпореждане по чл. 42, ал. 2 от ГПК за връчване на съобщенията от ЧСИ,

При връчването на четирите броя покани за доброволно изпълнение липсва подлежащият на принудително изпълнение акт – разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на заповедта за изпълнение, като по този начин изп. дело е образувано в нарушение на чл. 426 от ГПК.

 1. Не са ми връчили Заповедите за изпълнение и те все още се намират в кориците на гр.д. № 27017/2010г., 29 състав, на СРС и гр.д. № 27018/2010г., 24 състав, на СРС, както и по гр.д. № 24227/2011г. 29 състав на СРС. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417-418 от ГПК, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й.  В самият образец на поканата за доброволно изпълнение, утвърден с Наредба № 7 е посочено, че „ на основание чл. 428, ал. 1, изречение второ от ГПК Ви каня в двуседмичен срок от връчване на настоящата покана с приложена ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, да изпълните доброволно задължението си.“

Първо, изобщо не са ми връчили заповедите за изпълнение, второ, този абзац е премахнат от самата покана за доброволно изпълнение. Въпросът ми в този случай е на какво основание ЧСИ Т. си позволява да премахва цели абзаци от утвърдения с Наредба № 7 образец на поканата, кой й дава такива правомощия?

На следващо място, Ви прилагам Определение № 356/22.06.2015г. на ВКС, ТК, I отделение, постановено по ч.т.д. № 274/2015г., в което изрично се урежда въпросът за връчването на заповедта за изпълнение, ведно с поканата за доброволно изпълнение, а именно: „С оглед изложеното, настоящият състав дава следния отговор на поставения въпрос: Срокът за възражение срещу издадена заповед за изпълнение по чл.417 ГПК тече от връчването й на длъжника от съдебния изпълнител, на което не се приравнява, нито връчването на поканата за доброволно изпълнение, в която е посочена заповедта за изпълнение, страните и задължението, без заповедта да е приложената към поканата, нито подаването на молба за издаване на препис от заповедта за изпълнение.“

 1. Четирите броя покани не са връчени с разпореждането, въз основа, на което са издадени самите заповеди, което от своя страна се явява нарушение по чл. 418, ал. 5 и чл. 428 от ГПК. Не е удостоверено със съобщение-разписка връчването, съгласно чл. 55 от ГПК, Наредба № 7, чл. 2, т. 20 и не е върната поканата на заповедния съд за удостоверяване на получаването й на съответната дата.
 2. По изп. дела липсва също така разпореждания по чл. 42, ал. 2 от ГПК, с което районният съдия изрично разпорежда съобщенията да се връчват от съдебен изпълнител, като по този начин същите превишават правомощията си и самоуправстват.
 3. По всички дела на ЧСИ В. Т. липсват издадени разпореждания или постановления за образуване на изпълнително дело с мотиви, номер, дата, диспозитив, подлежи ли на обжалване и пред кой съд, което до момента не ми е представено, за да мога да го обжалвам.
 4. Липсват също така постановление за възлагане на разноски по изпълнителните дела.
 5. Образуваните изп. дела № 774/2018г. при ЧСИ Т. и последващото ги новообразувано изп. дело № 3076/ 23.04.2019г. при ДСИ И. С.  е по недействителен дълг, тъй като половината от него вече е погасен при извършеното разпределение още от 2010г. по изп. дело № 963/2010г. по описа на ЧСИ Р. М., с район на действие СГС, а се претендира цялата сума по издадения изпълнителен лист, което е противозаконно.
 6. Изпратени са покани за доброволно изпълнение с идентично съдържание и до четирите дружества, като се претендира една и съща сума към всяко едно дружество в нарушение на ЗЗД – поръчителите отговарят само със сумата несъбрана от дружеството кредитополучател „Метропол-М“ ЕООД. По този начин се търси четворно един и същ дълг – взискателят не е определил правилно претенцията си към всяко едно дружество поотделно. Още повече, че спрямо три от дружествата изпълнителният лист е изгубил своята сила.
 7. В Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1653/13.02.2019г. до „Метропол Пропъртис“ ООД не е определено срещу кои имоти се насочва изпълнението за погасяване на дълга съгласно чл. 449, ал. 2 от ГПК – същите имоти не са описани по номера, площ, граници и съседи.
 8. В Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1655/13.02.2019г. до „Метропол-М“ ЕООД е наложена възбрана върху имот, собственост на дружеството ми без да е посочена дата, на която ще бъде извършен опис, което е нарушение по чл. 449 от ГПК.
 9. ДСИ С. е насрочила публична продан на имот на представляваното от мен дружество преди да бъде изготвена оценка по обжалваната от мен такава на ЧСИ В. Т.. Същото е противозаконно и ме лишава от правото на справедлива цена на имота изнесен на публична продан.
 10. Насрочила е публична продан, след като е изтекъл срокът за подаване на искане за извършване на публична продан от страна на взискателя.

Доказателствени искания:

 1. Моля да бъде допусната съдебна експертиза, която да установи дали текстът на документа „покани за доброволно изпълнение“, както следва: Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1651/13.02.2019г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1653/13.02.2019г. до „Метропол Пропъртис“ ООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1655/13.02.2019г. до „Метропол-М“ ЕООД и Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1656/13.02.2019г. до „Елина-63“ ООД по изп. дело № 774/2018г. на ЧСИ В. Т., е налице подправен или заличен текст, както и какво е било съдържанието на заличения текст.
 2. Моля да бъде допусната съдебна експертиза, която да установи дали текстът на документа „покани за доброволно изпълнение“, както следва: Покана за доброволно изпълнение с изх. №11602/22.11.2011г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. №11603/22.11.2011г. до „Метропол  Пропъртис“ ООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. №11604/22.11.2011г. до „Метропол-М“ ЕООД и Покана за доброволно изпълнение с изх. № 9224/14.09.2011г. до Ивайло Илиев като ФЛ, по изп. дело № 707/2011г. на ЧСИ В. Т., е налице подправен или заличен текст, както и какво е било съдържанието на заличения текст.
 3. Моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, която да установи размерът на задълженията по изпълнителното дело като главница, лихви и разноски, както и размерът на постъпленията по предходно изп. дело с № 963/2010г. на ЧСИ Р. М. и разпределението им по изпълнителния лист и отбелязването на същите по него.
 4. Моля да бъдат изискано в заверен препис копията на заповедните дела на Софийски районен съд съответно ч.гр.д. № 27017/2010г.  и 29 състав и ч.гр.д. № 27018/2010г. 24 състав и ч.гр.д. № 24227/2011г. 29 състав

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖНИ СЪДИИ,

Моля да постановите съдебно решение, с което:

1/ Да признаете за установено:

 1. Липсата на писмени мотивирани разпореждания на заповедния съд, издадени по частни граждански дела, които са устни и съответно нищожни:
  • ч.гр.д. № 27017/2010г. на СРС, 29 състав,
  • ч.гр.д. № 24227/2011г. на СРС, 29 състав,
  • ч.гр.д. № 27018/2010г. на СРС, 24 състав,
 1. Наличието на манипулация в изготвените и подписани от ответното ЧСИ:

По изп. дело № 774/2018г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1651/13.02.2019г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1653/13.02.2019г. до „Метропол Пропъртис“ ООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1655/13.02.2019г. до „Метропол-М“ ЕООД и
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1656/13.02.2019г. до „Елина-63“ ООД

По изп. дело № 707/2011г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 9224/14.09.2011г. до Ивайло Илиев като ФЛ,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11602/22.11.2011г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11603/22.11.2011г. до „Метропол Пропъртис“ ООД

2/ Да прогласите нищожността на образуването на изпълнителни дела поради:

 • Нищожност на издадените от заповедния съд Заповеди за изпълнение и ИЛ поради липса на издадено предходно по хронологичен ред писмено мотивирано разпореждане на заповедния съд, както и на разпорежданията, с които се допуска незабавното изпълнение на издадените заповеди за изпълнение, разпорежданията за издаване на изпълнителни листове, както и разпореждането по чл. 42, ал. 2 от ГПК ЧСИ да бъде връчител на съобщенията по ГПК.

3/ Да прогласите нищожността на извършените от ответното ЧСИ изпълнителни действия, поради нищожност на изготвените, подписани и изпратени ни от ЧСИ по изп. дела:

По изп. дело № 774/2018г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1651/13.02.2019г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1653/13.02.2019г. до „Метропол Пропъртис“ ООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1655/13.02.2019г. до „Метропол-М“ ЕООД и
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 1656/13.02.2019г. до „Елина-63“ ООД

По изп. дело № 707/2011г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 9224/14.09.2011г. до Ивайло Илиев като ФЛ,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11602/22.11.2011г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11603/22.11.2011г. до „Метропол Пропъртис“ ООД и
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11604/22.11.2011г. до „Метропол-М“ ЕООД,

изпълнени чрез незаконна манипулация – премахване на текст от задължителния образец текст, който е утвърден от Министъра на правосъдието и наличен в образец № 21 към Наредба № 7 от 22.02.2008г.

чл. 229, ал. 1 ГПК – Съдът спира производството, т. 5 от ГПК „Когато при разглеждане на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от които зависи изходът от гражданския спор“.

Уважаеми окръжни съдии,

От фактите изложени до тук правя извод, че ДСИ И. С. или не разбира, че така създадената ситуация в заповедното производство и в изпълнителното такова, водено от ЧСИ Т., представлява изцяло опорочен процес до степен на нищожност, или тя умишлено прикрива действията на ЧСИ Т. и съзнателно продължава изпълнителните действия по гореописаните дела. В първата хипотеза можем да направим още две подразделения: че ДСИ С. не познава добре процесуалния закон и прилагането му или че същата страда от заболяване, в следствие на което не може да разбира свойството и значението на действията си и да ръководи постъпките си. Втората хипотеза, сочеща умишлени действия на ДСИ С. по прикриване на ЧСИ Т. отностно незаконосъобразните й действия и съзнателно продължаване на неправомерно прилагане на закона и изпълнителните действия, носи наказателна отговорност за ДСИ С., която при евентуално изключване на първата следва да бъде реализирана.

С оглед на всичко гореизложено, моля във връзка с резултатите от експертизите и на основание чл. 229, ал. 1 – Съдът спира производството, т. 5 от ГПК „Когато при разглеждане на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от които зависи изходът от гражданския спор“ и след като проверите фактите, изложени от нас и извършените незаконосъобразни действия от страна на ЧСИ В. Т. и последващата липса на проверка и контрол от ДСИ И. С., да прецените основателността на искането за спиране на делото и ако се открият престъпни обстоятелства да спрете делото и да сезирате прокуратурата. При липса на такива, моля на основание незаконосъобразните действия на ЧСИ Т. и последващата липса на проверка и контрол от ДСИ С. да постановите решение, въз основа на ясни и непротиворечиви законови норми и правото на Европейския съюз, също така моля да прогласите недееспособността на същото лице ДСИ И. С., заемащо отговорно служебно положение с обществено значение и засягащо правата на хиляди граждани като предприемете действия и издадете актове, следващи се по закон.

Моля да постановите съдебно решение, с което да поставите ответницата ДСИ С. под пълно или ограничено запрещение, съобразно заключението на приетата СПЕ. Като в този случай Ви моля едновременно с прогласяване недееспособността на същото лице да сезирате Камарата на ЧСИ и Министъра на правосъдието за заличаването на същата като ДСИ за да бъдат предпазени от незаконните действия  множество други граждани.

Приложения:

 1. Покана за доброволно изпълнение с изх. № 9224/14.09.2011г. по изп. д. № 707/2011г. до Ивайло Илиев като ФЛ,
 2. Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11602/22.11.2011г. по изп. д. № 707/2011г. до „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД,
 3. Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11603/22.11.2011г. по изп. д. № 707/2011г. до „Метропол Пропъртис“ ООД и
 4. Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11604/22.11.2011г. по изп. д. № 707/2011г.  до „Метропол-М“ ЕООД,
 5. Образец на Покана за доброволно изпълнение утвърдено по чл. 55 от ГПК, Наредба №7, чл. 3, т.1
 6. Определение № 356/22.06.2015г. на ВКС, ТК, I отделение, постановено по ч.т.д. № 274/2015г.

 

ИСКАНЕ ЗА ОТВОД НА ВСИЧКИ СЪДИИ ОТ ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Настоящото искане правя на основание чл. 22, ал. 1, т.6 от ГПК искане за отвод на всички съдии от Видински окръжен съд поради следното:

 1. От 2014 г. до момента всички окръжни съдии са се произнасяли по мои жалби до Окръжния съд срещу незаконните действия на ЧСИ В. Т. по водените от нея изпълнителни дела срещу мен и управляваните от мен дружества, като нито един от съдиите не е констатирал нарушенията по образуване и водене на изпълнителните дела при ЧСИ Т. и това, че същите са невалидни и все още не са ми връчени от нея актовете на съда по заповедните производства.

За доказателство прилагам писмата на прокурор от Специализирано звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратура, изпратени до Инспектората към ВСС с искане за извършване на проверка на всички заповедни производства в страната поради това, че по проверените от прокурора, включително и на делата, по които има издадени съдебни актове от страна на Софийски районен съд, и в образуваните при ЧСИ Т. изпълнителни дела.

Изпълнително дело без валиден съдебен акт за принудително изпълнение е невалидно образувано и се извършва престъпление спрямо правосъдието и правата ми, гарантирани от КРБ, Правото на Европейския съюз и Хартата за основните права и свободи на ЕС, като по същото се извършват изпълнителни действия.

 1. Всичко това ми дава основания да смятам, че съдиите от Видински окръжен съд или не познават закона, КРБ, ПЕС и ХОПЕС, или грубо нарушават закона и със своите актове прикриват нарушенията на съставите от СРС, непостановили съдебни актове на ЧСИ В. Т.. По този начин действат в услуга на взискателя по делото с цел да набавят за него облага, събирайки в негова полза пари без валиден съдебен акт, като така нанасят на мен лично и на представляваните от мен дружества непоправими материални и морални вреди.

От такива съдии във ВОС не мога да получа справедливост и поради този факт настоявам всички съдии от Видински окръжен съд да си направят самоотвод от разглеждане на настоящата искова молба и делото да бъде гледано от друг окръжен съд.

Обръщам се към Специализираната прокуратура с този сигнал да бъде извършена проверка на изложените от мен факти и след като се съберат достатъчно данни за посочените закононарушения да бъде образувано досъдебно производство срещу цитираните в сигнала длъжностни лица и магистрати.

Моля Специализираната прокуратура да извърши проверка на съдия Лозан Панов за това, че същия е подписал писмо – И-1022 от 30.08.2019 г., в което се казва, че не е необходимо издаване на отделни съдебни актове в заповедните производства. Такова писмо изземва правомощията на ВКС да се произнесе с тълкувателно решение по противоречивата практика на съдилищата и освен, че противоречи  на закона, уронва престижа на съдебната власт.

Обръщам се и към Инспектората към ВСС с искане за проверка на заповедното производство, по което е издадена заповедта за изпълнение по гр. дело № 24227/2011 г. на СРС 29-ти състав, както и по гр. дело № 27017/2010 г. на СРС 29-ти състав за липсата на валидни съдебни актове по делата.

Инкорпорираните в заповедите за изпълнение разпореждане за незабавно изпълнение и за издаване на изпълнителен лист са нищожни поради това, че са без мотиви и противоречат на чл.121, т.4 от Конституцията на Република България.

Моля Специализираната Прокуратура да извърши проверка на инспектора към ИВСС Г. Г. за подписаните от него становища, изпратени до мен, в които упорито отказва да извърши проверка не само на делата в СРС, но и на всички приключени дела в страната, както и изразеното от него становище да не се констатира противоречивата практика на районните съдилища в България, болшинството от които издават такива актове – разпореждания.

Тези действия на инспектор Г. Г. са в разрез със закона и у мен остава твърдото убеждение, че или не познава закона, КРБ, ПЕС и ХОПЕС, или прикрива порочната практика на СРС и останалите съдилища, които не издават валидни съдебни актове.

Моля прокуратурата да извърши проверка и на дейността на Испектората към Министерството на правосъдието по ЗСВ преди всичко на инспектори С. Е. и Н. Ж. за подписани от тях писма с номера № 94-00-74/2019 г. от 25.05.2019 г. и № 94-00-61/2019 г. от 23.05.2019 г. и инспектор Ж. Ш. и Д. И. за писмо 94-00-60/2019 г. от 25.05.2019 г., с което същите отказват да констатират извършени нарушения на проверяваните ЧСИ по мои дела. Техните констатации, че няма нарушения се разминават сериозно с констатациите на прокурор И. Занев от СЗ „Антикорупция“ към СГП.

Моля също Специализирана прокуратура да извърши проверка и на Камарата на ЧСИ в България за това, че отказва да констатира гореизложените нарушения и да накаже частните съдебни изпълнители на основание изпратените от прокурор И. Занев писмо с № 268/ 26.08.2016 г. до Камарата на частните съдебни изпълнители, както и да предприемат действия по съблюдаването на закона от всички ЧСИ.

Това за мен е прикриване на сериозните закононарушения от ЧСИ по порочно наложена практика и може би представлява престъпление по служба и уронва престижа на съдебната власт.

 

 

18.10.2019г.                                                                                  С уважение…………………….

Гр.София                                                                                                    /Ивайло Илиев/

 

 

***

 

Запрещение на ДСИ Илза Станева

 

***

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *