Начало » Библиотека » Иск за нищожност на заповедта за назначаване на ЧСИ

Иск за нищожност на заповедта за назначаване на ЧСИ

Иск за нищожност на заповедта за назначаване на ЧСИ

ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЧРЕЗ
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

М О Л Б А
От………………..
с адрес за кореспонденция: ……………..

Срещу: Заповед

Правно основание: чл. 146,т. 1,т. 4, т. 5 от АПК врв с чл. 270, ал. 2 ГПК

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
Моля да прогласите нищожността на Заповед №……………….. , чрез, която Министърът на правосъдието е делегирал властнически функции на ЧСИ ………………………… на следните основания:
Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗЧСИ,която гласи:
Възлагане на правомощия по изпълнението
Чл. 11. (1) Резултатите от конкурса се изпращат на министъра на правосъдието, който преценява кои от класираните кандидати се ползват от необходимото обществено доверие, за да им бъдат възложени правомощия по изпълнението.
(2) В едномесечен срок от получаването на резултатите министърът на правосъдието издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието и се съобщава на класираните кандидати по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Министърът на правосъдието издава Заповед за възлагане правомощия по изпълнението на ЧСИ.
Първият въпрос е: Как Министърът на правосъдието възлага властнически функции на частно лице, което е извън подопечното му министерство?
Вторият въпрос: Как частно лице ще има властнически функции, като такива могат да имат само държавните служители във връзка с изпълнение на служебните си задължения? Този въпрос е свързан с противоконституционността на описаната по-горе разпоредба съгласно чл;. 8 от Конституцията, който гласи:
Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.
Към коя държавна власт са ЧСИ, за да имат властнически функции?
Видно е, че Законодателят е излязъл извън функционалните си задължения и в нарушение на чл. 8 от Конституцията е създал четвърта държавна власт в лицето на ЧСИ.
Министърът на правосъдието, който е лице с диплома за юридическо образование, но видно без юридически знания възползвайки се от противоконституционната разпоредба и в нарушение на чл. 5 от Конституцията, който гласи:
Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат.
Издал е Заповед, чрез която е делегирал властнически функции на частно лице.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
С оглед на изложеното моля да задължите Министъра на правосъдието да представи копие от процесната Заповед и моля да прогласите нищожността на същата Заповед на Министъра на правосъдието, чрез която са делегирани властнически функции на ЧСИ.

Моля да дадете мотивиран отговор на горепосочените въпроси.

Моля да прогласите спиране на изпълнително дело №……………………… на ЧСИ …………………… до влизане в сила на решение на ВАС.

Приложение: Обявление за публична продан по и.д. №…………………….

………..2018г.
София

С уважение:……………..

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТТУКиск за нищожност


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *