За преразглеждане на въведеното със задължително тълкуване от Конституционния съд (КС) правило, че когато той обяви промяна в закон за противоконституционна автоматично се връща старата му редакция, се обяви Министерският съвет.Позицията си по въпроса от правителството излагат в становище (пълния му текст виж тук) по делото с най-фундаментално правно значение, по което предстои да се произнесе КС. По него конституционните съдии трябва да отговорят на три въпроса, които най-общо са:Какво се случва с висящите дела, когато Конституционният съд отмени приложимия по делото закон? Може ли невинаги обявяването на закона за противоконституционен да означава възстановяване на предишната му редакция? Какви са последиците, когато КС отмени решение на Народното събрание или указ на президента?Както „Лекс“ писа, КС беше сезиран с тях от Върховния административен съд (ВАС). Върховните съдии поискаха той да разтълкува чл. 151, ал. 2 от Конституцията (виж карето). Своеобразен предшественик на трите въпроса на ВАС, беше искането на колегите им от Върховния касационен съд, които също настояха КС да разтълкува чл. 151 от Конституцията, но в контекста на това какви са последиците от обявяването за противоконституционен на закон с еднократно действие, по повод на т. нар. царски имоти. Сега исканията на двете върховни съдилища са обединени в едно дело на Конституционния съд, а докладчик по него е лично председателят му проф. Борис Велчев.Първата институция, която даде своя отговор на въпросите, които стоят пред КС, е Министерският съвет.В становището си правителството ясно заявява позицията си за ревизиране на едно виждане, което властва в правния мир у нас вече близо 25 години, а именно, че „когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда“. Това гласи диспозитивът на решение №22/1995 г. на КС, в което той тълкува чл. 151, ал. 2 от основния закон. Именно с него беше обявено т. нар. възстановително действие на решенията на КС – че след прогласяването на дадена разпоредба за противоконституционна не възниква празнота в закона, а се връща предишната ѝ редакция.Повече от две десетилетия след това тълкуване Министерският съвет заявява, че има необходимост от допълване и прецизиране на решение №22/1995 г. на КС. Той обаче не е съгласен с виждането на ВАС, че в ново тълкувателно решение конституционните съдии трябва да посочат при какви условия се проявява т. нар. възстановително действие на решенията на КС. Според правителството това може да превърне КС в позитивен законодател, каквато функция той няма.Министерският съвет започва отговора си на въпроса дали след „отмяна“ от КС се връща старата редакция на нормата със следната уговорка: „Обстоятелството, че конституционният законодател не е предвидил възстановително действие на конституционните решения, не може безусловно да се приема като негов пропуск, който се преодолява от Конституционния съд чрез тълкуване. Възможно е това да е напълно обоснован подход, базиран на възприетия от Конституцията модел на разделение на властите и ясното разграничение на техните компетентности“.