Начало » Блог » ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА …

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА …

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА …

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА НАЧИНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „СЛУЧАЙНИЯ ПРИНЦИП” ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА СЪГЛАСНО ЧЛ.9 АЛ.1 ОТ ЗСВ

 

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ

Относно: ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА НАЧИНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „СЛУЧАЙНИЯ ПРИНЦИП” ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА СЪГЛАСНО ЧЛ.9 АЛ.1 ОТ ЗСВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

През последните дни освен темата за „коронавируса”в системата на Здравеопазването, който причини множество страдания и отне много животи, стана актуална и друга тема за наличие на „коронавирус”, но в друга система, също толкова важна за здравето на Гражданите – ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА, в която „короновирусът” също съсипва, разболява и отнема животи но и имущество, срещу което „заболяване на правосъдната система” липсва ЛЕК ЗА СЕГА, т.е. напълно идентично е положението и в двете системи, чрез които се променят Човешките съдби.

За съжаление покрай ширещото се и безпрепятствено разпространение на коронавирусът, засягащ здравето ни, новината за наличие на ДРУГ КОРОНАВИРУС, съобщена от Високопоставен Държавен Служител някак си „потъна”. А този вирус реално системно  години наред “пробива” Правосъдната ни система, но проблемът остана в сянка. Съвсем лаконично и прибрано проблемът беше коментиран и„заметен”от всички Органи и Институции, вкл. и от Медиите, въпреки важността му. Изобщо не се разгласи и не се показа пълната мрачна картина за случващият се произвол, безотоворност, безконтролност и безнаказаност, съпътстващи едно толкова съществено обстоятелство, съотносимо към Законността на съдебния процес, а именно: т. нар. случаен принцип за разпределение на делата. Оказа се, че този приницип не е случаен, нито е законно установен и сертифициран по надлежния ред. Прилаганият през последните няколко години случаен приницип не е гарантирал прозрачност и ненамеса на Човешкия фактор. Този извод звучи зловещо и отчайващо за цялото ни Общество, но най вече за Гражданите, пострадали именно от опороченото му прилагане,особено когато се произнася от Държавни Органи и Високопоставени Държавни Служители, които незнайно защо решиха да дадат Гласност на проблема сега. Той е отдавна известен, за него е писано доста. Но в продължаващите години груби и очевидни нарушения обрекоха и обричат множество добросъвестни Граждани на Безправие и липса на Справедливост.

Зловещо е твърдението, обосновано от изявени Специалисти в областта на IT ТЕХНОЛОГИИТЕ, според които, по няколко пъти можело да се натиска копчето на компютъра, който разпределя делата, докато се избере „удобният съдебен състав”, т.е. налице е абсолютен порок. На практика в съдилищата липсва контрол на електронното разпределение, респ.липсват и каквито и да било санкции от страна на Адм. Ръководство. Въпреки препоръките от Европейската комисия, отправени през далечната 2012г.  за правилното прилагане на чл.9 от ЗСВ, липсват адекватен контрол и мерки на всички нива,разполагащи с правомощия да гарантират истинско Правосъдие .

Разгласяване на данните от извършения одитен Доклад липсва в публичното пространство, респ. липсват прозрачност, яснота и пълнота по отношение на действията на СЪДЕБНИЯ СЪВЕТ, който излезе с твърдение /цитат: ”Одитът на системата за случайно разпределение на делата засега е ТАЙНА” край на цитата/. Заявявам откровено и възмутено в качеството ми на Добросъвестен Гражданин,пострадал от опорочаване и злоупотреба именно от този „временно въведен принцип”, моя протест, тъй като не мога да остана безучастна и да не споделя болката и огорчението от подобна безнравственост,която е в противоречие на Закона, Правото и Морала и не се побира в Разума, защото са налице абсолютни нарушения, а именно:

  1. Липсва безпристрастно електронно разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им, т.е. съобразно изскването на чл.9 ал.1 от ЗСВ;
  2. Липсва каквато и да било пълна и всестранна информираност за Обществото по възникналия проблем за пробитата съдебна система, въпреки че такава информираност е предвидена, съобразно изискването на чл.5 ал.1 и ал.2 от ЗСВ. Органите на съдебната власт са длъжни да осигуряват ОТКРИТОСТ, ДОСТЪПНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА СИ;
  3. Липсва Правосъдие за всеки Гражданин, пострадал от злоупотребата с „временния случаен принцип”, въпреки че съобразно чл.7 ал.1 от ЗСВ, всеки Гражданин има право на СПРАВЕДЛИВ И ПУБЛИЧЕН ПРОЦЕС ОТ НЕЗАВИСИМ И БЕЗПРИСТРАСТЕН СЪД;
  4. Протестирам срещу безмълвието на СЪДЕБНИЯ СЪВЕТ по спорния казус, което „тайнство” е в противоречие на чл.33 ал.1 т.6 от ЗСВ, съгл. която разпоредба ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЛЕНУМА И НА КОЛЕГИИТЕ НА ВСС са публични и се излъчват пряко в Интернет освен в случаите, когато :

се обсъждат предложения за дисциплинарни наказания ,или се разглеждат документи, съдържащи информация,класифицирана по Закона за защита на класифицираната информация”, т.е. в конкретния случай от заседанието на 09.04.2020г. липсват и не са налице регламентираните от Закона предпоставки, за да не се дава ГЛАСНОСТ;

Спирам с цитирането на ЗСВ, който очевидно е пренебрегнат при упражняване на безспорната манипулация, извършена през дългогодишния петгодишен период на Правораздаване, чрез  която множество Граждани са пострадали от зависимо и пристрастно правораздаване,каквото ми се наложи да изтърпя и аз, без да съм надлежно конституирана Страна в съдебния процес, без да съм участвала в него, без да е налице валидна облигация, без … и т.н., но забележете СЪМ ОСЪДЕНА И ОГРАБЕНА. Т.е. в съдебната система работят Длъжностни Лица, които не само не изпълняват задълженията си по ЗАКОН /в сл.ЗСВ и КРБ,ГПК/, но Същите злоупотребяват с правомощия и директно и безнаказано обричат Гражданите на безправие,каквото понесох и аз, без основание и в условията на тотално,скандално и евентуално престъпно Правораздаване.

За съжаление, фактологията е доста стряскаща, притеснителна и дори зловеща, ако се вземе в предвид дългия период на произвол и липса на контрол върху разпределението на делата, който е осигурил възможност за тотална манипулация, порок и беззаконие, каквито са несъвместими за Съдопроизводството.

Вследствие на абсолютния безпорядък и липса на санкции са пострадали множество Граждани, за които по никакъв начин не е гарантирано правото им да получат Правосъдие и Справедливост по предвидения от Законодателя Правов ред. Ето защо, смятам, че всеки Гражданин следва да получи право за възобновяване на процеса, за който са налице данни за опорочаването му, вследствие на злоупотреба с прилагането на т.нар.случаен принцип за разпределение, което право следва да бъде гарантирано от Органите,разполагащи с Правомощия. Същите следва да разпоредят до Административните Ръководства на Съдилищата, до които са постъпили МОЛБИ ОТ  ПОСТРАДАЛИ ГРАЖДАНИ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ТЯХНИТЕ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ ЗЛОПОЛУЧНИЯ ПЕРИОД 2014-2019г.  и до настоящия момент, т.е. преди да бъде забранено използването на опорочената система. ТЕЗИ ЖАЛБИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ УВАЖЕНИ БЕЗУСЛОВНО. Противното действие за отказ или бездействие от страна на СЪДЕБНАТА ВЛАСТ би представлявало абсолютно нарушение на чл.121 ал.2 от КРБ за осигуряване на обективен процес, в който Истината следва да бъде установена!

Вярвам, че наистина живеем в Правова държава и затова призовавам Отговорните Органи и Институтиции да изпълнят задълженията си по Закон,като положат усилия за заличаване на позора и нарушеното доверие в Правораздавателния Орган, чрез адекватни действия и решения,за разрешаване на проблема, респ. да ангажират съответните отговорности към ВИНОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА за стореното безхаберие и беззаконие, засягащо и накърняващо ЗАКОННИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ!

Призовавам Главния Прокурор да ВЪЗЛОЖИ НА СГП ПО ОБРАЗУВАНОТО ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО изследване,  не само на данните от одитния ДОКЛАД, чрез експертизи и разпити на технически и съдебни Лица, но да призове Гражданите, засегнати от липсата на ПРАВОСЪДИЕ за процесния период да сигнализират Прокуратурата, като представят доказателствен материал, съотносим към опорочаването на системата и Досъдебното производство. Само така може да се постигне пълно, всестранно и ефективно разследване, което да доведе до НАКАЗУЕМОСТ ЗА ВИНОВНИЦИТЕ НА СЪТВОРЕНИЯ ПРОИЗВОЛ И БЕЗКОНТРОЛНОСТ !

В противен случай всички установени от Прокуратурата и Правосъдното министерство нарушения досега, и в хода на текущото досъдебно производство, ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИН НАДУТ САПУНЕН МЕХУР БЕЗ НИКАКВА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ПОТЪРПЕВШИТЕ, Т.Е. ОТЧИТАНЕ НА КУХА ДЕЙНОСТ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО И ЕВРОИНСТИТУЦИИТЕ, БЕЗ РЕАЛЕН ОПИТ,  ДА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА ИСТИНАТА.

Отделно призовавам всеки ДОБРОСЪВЕСТЕН И ОТГОВОРЕН ГРАЖДАНИН И ОРГАНИЗАЦИЯ, да изразят своята позиция, протест и да оспорят правосъдието, което са получили, и от което са пострадали безпричинно, като се включат към моя призив за ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ОПОРОЧЕНИТЕ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАЯВЯТ СВОЕТО ИСКАНЕ ПУБЛИЧНО И ПРЕД СЪДА, ОТ КОЙТО СМЯТАТ, ЧЕ СА ПОСТРАДАЛИ, ЗАЩОТО САМО АКО СМЕ ЕДИННИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В ИСКАНИЯТА СИ,БИХМЕ МОГЛИ ДА ПОЛУЧИМ ТАКА ЖАДУВАНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ,ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ ПЪЛНОЦЕННИ ГРАЖДАНИ В ЛИЧНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ!

Становището написа Пострадало лице, което вече е сезирало ВСС, Министърът на Правосъдието и Главния Прокурор на Р. България, Председателя на ВКС с искане за възобновяване на опороченото съдебното производство, което искане очаквам да бъде подкрепено и от други ПОСТРАДАЛИ ГРАЖДАНИ И ОТ ЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАЩИТАВАЩИ ПРАВОТО НА ОБЕКТИВЕН, БЕЗПРИСТРАСТЕН И НЕЗАВИСИМ СЪД!!!

 

гр.София,                                                                                                                                                                                                              А. Борисова, член на

НПО Сдружение ”СОЛИДАРНОСТ”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *