Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

 

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

от………………………………….……………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
Адрес:……………………………….…………………………………………………………………………..
Телефон: ……………………………………….. ел.поща: ……………………………………………..
В качеството ми на ……………………………………………. по делото

 

Уважаема/и г-жо / г-н съдия,

Моля, да ми бъде издаден заверен препис на влязло в сила решение №_________ / ____ г.
по горепосоченото гражданско дело, както и изпълнителен лист въз основа на същото.

ПРИЛАГАМ:
вносна бележка за внесена държавна такса;
пълномощно
/ако е представено на по-ранен етап, с оглед бързина на процедурата, моля, при подаване на молбата в деловодство, посочете на коя страница от делото с намира, а именно на стр………….. /

Дата:__________________ С уважение: ………………………..
/ден, месец, година/
гр. София

 

Попълва се при получаването на документите

Днес, ……………………., допуподписаният ……………………………………………………
/Дата/ /име, фамилия/
в качеството си на ……………………………………………………………………………………
получих ………………………………………….от гр.дело № / г. _ ГО, състав на СРС
/посочва се вида на документа и бр. страници/

Деловодител: ………………………..                 Получател: …………………………….
МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *