Начало » Библиотека » Архив - документи » МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждане по чл. 411, ал. 2; ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждане по чл. 411, ал. 2; ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждане по чл. 411, ал. 2; ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК

ВАРИАНТ 1


ДО:                          

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД  

по дело №…………/ 20… г. ….. с-в

 

КОПИЕ ДО:

Европейския Парламент по Петиция 0514/18

Главния съдебен инспектор към ВСС

Председателя на Европейската комисия

Президента на Република България

Посолствата на страните от ЕС в България и посолството на САЩ

Медии

 

МОЛБА

от И…… П…….. И……. с ЕГН 6………………9,

като управител на „М……………………..“ ЕООД с ЕИК 1…………….9

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска № …, ет. …, офис ….

имейл: ilievmetropolm@gmail.com

 

 

Уважаема госпожо съдия …………….,

 

 1. Моля да ми бъде издаден заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК от дата …………..20….. г.
 2. Моля да получа заверен препис от съобщението по чл. 55 от ГПК Наредба № 7, чл. 2, т. 20, с което ми е връчена заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК и на преписа от разпореждането, въз основа на което е издадена заповедта.

Ако установите по делото, че такова съобщение не е издавано от съда, то моля да ми се издаде съдебно удостоверение, от което да е видно, че заповедта по чл. 417 заедно с бланка за възражение и преписа от документа по чл. 417 все още не са връчени на представляваното от мен дружество „М………………….“ ЕООД, заедно с  преписа от издаденото разпореждане и че срок за възражение не е започнал да тече. Същото удостоверение ми е необходимо за защита на моите процесуални права.

 1. Моля да ми бъде издадено заверено копие от преписа от документа по чл. 417 от ГПК, послужил за издаване на заповедта.
 2. Моля към съдебното удостоверение да бъде включено и удостоверяването на кои страници от делото се намира копието от документите по чл. 417 от ГПК, въз основа на които е издадена заповедта за изпълнение и да се удостовери, че този документ не е връчен все още на представляваното от мен дружество „М………………………“ ЕООД.
 3. Моля да ми бъде издадено отделно съдебно удостоверение, от което да е видно заповедта за изпълнение влязла ли е в сила и ако да, то с какъв удостоверителен документ е сторено връчването ѝ.

Моля в същото удостоверение да бъде посочен и акта, въз основа на който се обявява влизането ѝ в сила.

 1. Моля в същото удостоверение да бъде посочено на коя страница от делото се намира молбата на заявителя за получаването на изпълнителния лист и санкцията на съдията това да бъде направено от деловодителя на състава.

Моля да включите в удостоверението на коя страница от делото се намира искането на заявителя по чл. 42, ал. 2 от ГПК съобщенията по делото да бъдат връчени от частен съдебен изпълнител и ако няма такава молба, да удостоверите липсата ѝ.

 1. Моля да включите в удостоверението и на коя страница и с кой номер от коя дата е разпореждането на съдията по чл. 42, ал. 2 от ГПК съобщенията да бъдат връчени от ЧСИ ……………………………. с рег. № …………. след като същият ми е връчил покана за доброволно изпълнение, каквато покана прилагам по молбата си.
 2. Моля да бъде включено в съдебното удостоверение и на коя страница от делото се намира копието от съобщението на ЧСИ …………………… до съда, че е връчил заповедта за изпълнение съгласно изискването на чл. 418, ал. 5 от ГПК и ако такова липсва, то да бъде удостоверена тази липса.
 3. Моля да бъде включено в съдебното удостоверение и дали делото е архивирано и с кой номер разпореждане на съдията е сторено това. Ако липсва такова разпореждане, то моля тази липса да бъде удостоверена, както и това, че делото не е приключено.

Съдебните удостоверения са ми необходими във връзка с подадена от мен жалба до Главния съдебен инспектор към ВСС, Петиция № …………. в Европейския парламент и предстоящото посещение на мисия на Европейския парламент в България в последната седмица на месец февруари 2020 г.

Моля при проверката на делото, ако установите нарушение на закона от страна на служител на съда, връчител или ЧСИ …………………….., да уведомите за това мен и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.

Моля да се запознаете с откритите нарушения на закона по образуването, воденето и приключването на делото Председателя на СРС и Главния съдебен инспектор към ВСС, ако този случай не е единичен, а системен по делата по чл. 417 от ГПК на покойния съдия Ц………..

Поради противоречивата практика на съдиите в СРС някои да издават като отделен съдебен акт разпореждането, с което се уважава заявлението, а други го „инкорпорират“ в заповедта за изпълнение, моля да сезирате Върховния касационен съд, чрез Председателя на СРС за противоречива съдебна практика за образуване на тълкувателно дело.

 

Моля да се обърнете на основание чл. 628 и следващите по ГПК до Съда на Европейския съюз по следния въпрос:

Допуска ли Правото на ЕС смесването на два съдебни акта – Заповед за изпълнение на парично задължение по документ по чл. 417 от ГПК, разпореждане, с което се уважава заявлението, разпореждане за допускане на незабавното изпълнение и разпореждане за издаване на изпълнителен лист в един акт и валидни ли са тези разпореждания, ако нямат номер, дата, мотиви, обстоятелства, подлежат ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок?

 

 

София                                                                                   С уважение: ………………………….

……………20….. г.                                                                                                    /И……. И……….в/

 

***

Изтегли молбата в PDF!


Молба до председателя на КП към ЕП

 


***

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК

ВАРИАНТ 2


ДО:                          

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД  

по дело № 11410/2011г. 50-ти с-в СРС

във връзка с изп.д. № ……./ 201….г. по описа на ЧСИ …………………………………. с рег. № …….., пререгистрирано в изп.д. № …………./201…г. по описа на ЧСИ ……………………… с рег. № ……

 

КОПИЕ ДО:

Европейския Парламент по Петиция 0514/18

Главния съдебен инспектор към ВСС

Председателя на Европейската комисия

Президента на Република България

Посолствата на страните от ЕС в България и посолството на САЩ

Медии

 

МОЛБА

от И………… П………. И…………… с ЕГН 6………………………9,

като управител на „………………………………” ЕООД, с ЕИК 1……………..2

с адрес за кореспонденция: гр. ………….., ул. ………………. № ……, ет. ………, офис ……….

имейл: ilievmetropolm@gmail.com

 

Уважаеми господин/госпожо съдия,

 

 1. Моля да ми бъде издаден заверен препис от следните документи:

 

1.2. Разпореждането, с което се уважава заявлението по чл. 411, ал. 2 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение.

1.3. Разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на издадената заповед по чл. 418, ал. 1 от ГПК.

1.4. Искането до съда на заявителя по чл. 42, ал. 2 от ГПК книжата по заповедното производство да бъдат връчени от ЧСИ.

1.5. Разпореждането по чл. 42, ал. 2 от ГПК на съда съобщенията по заповедното дело да бъдат връчени от ЧСИ.

1.6. Заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК.

1.7. Издадения изпълнителен лист.

1.8. Молбата на заявителя за получаване на изпълнителния лист и препис от заповедта за изпълнение.

1.9. Съобщенията по чл. 55 от ГПК Наредба №7, чл. 2, т. 2 и разписката, с която е удостоверено връчването на заповедта за всеки един длъжник, посочен в нея.

1.10. Съобщението по чл. 55 от ГПК, Наредба № 7, чл. 3, ал. 1, приложение 21 – поканата за доброволно изпълнение във връзка с изп.д. № ………/ 201…..г. по описа на ЧСИ ……………….. с рег. № ………., пререгистрирано в изп.д. № ………./201..г. по описа на ЧСИ ……………….. с рег. № ………., съгласно чл. 418, ал. 5 от ГПК.

1.11. Разпореждането на съда, с което е удостоверено, че заповедта за изпълнение е влязла в сила и се разпорежда приключване на делото и неговото архивиране.

1.12. Разпореждане на съда документа по чл. 417 от ГПК да бъде връчен в заверен препис като неразделна част от заповедта за изпълнение на всеки един от длъжниците.

 

 1. Моля съдът да установи по безспорен начин наличието или липсата на всеки един от посочените в горните 12 точки документ, да издаде исканите заверени преписи и ако констатира, че някои от тях не са налични, то да ми бъде издадено съдебно удостоверение, в което да бъде изрично и подробно удостоверено тези документи издавани ли са от съда, постъпвали ли са в кориците на делото, обективизирани ли са в друг документ, кой е той и на какво основание е сторено това.
 2. Моля в удостоверението да се посочи изрично кои документи (актове, съобщения) не са издавани и постъпвали по делото по всичките подробно описани 12 точки от молбата.
 3. Моля в удостоверенията да бъдат включени и правните основания, с които е допуснато изпълнителния лист да напусне кориците на делото преди да е влязло в сила разпореждането за неговото издаване.
 4. Моля в съдебното удостоверение да бъде изрично посочено кой е акта на съда, подлежащ на принудително изпълнение (заповед за изпълнение, разпореждане, с което се допуска незабавното изпълнение на заповедта, издадения изпълнителен лист) и с кой документ е удостоверено неговото връчване, от кого и на какви основания.
 5. Моля в съдебното удостоверение изрично да бъде удостоверено актовете на съда в кои регистри са заведени, с кой номер и дата и ако не са изведени, причината за това и кой е допуснал нарушението.
 6. Заверените преписи и съдебното удостоверение са ми необходими във връзка със защита на моите материални и процесуални права и с евентуалното унищожаване на делото, свързано с неговото архивиране.
 7. Съдебното удостоверение да ми послужи за завеждане на дела в съда, сезиране на международни институции, прокуратурата и КПКОНПИ.
 8. Моля да включите в удостоверението на коя страница от делото се намира искането на заявителя по чл. 42, ал. 2 от ГПК съобщенията по делото да бъдат връчени от частен съдебен изпълнител и ако няма такава молба, да удостоверите липсата ѝ.
 9. Моля да включите в удостоверението и на коя страница и с кой номер от коя дата е разпореждането на съдията по чл. 42, ал. 2 от ГПК съобщенията да бъдат връчени във връзка с изп.д. № ………./ 201….г. по описа на ЧСИ …………………………………….. с рег. № …….., пререгистрирано в изп.д. № ……../201…г. по описа на ЧСИ ………………………..а с рег. № ……., след като същият ми е връчил покана за доброволно изпълнение, каквато покана прилагам по молбата си.
 10. Моля да бъде включено в съдебното удостоверение и на коя страница от делото се намира копието от съобщението във връзка с изп.д. № ……/ 201…г. по описа на ЧСИ …………………….. с рег. № …….., пререгистрирано в изп.д. № ………./201…..г. по описа на ЧСИ ………………………. с рег. №…… до съда, че е връчил заповедта за изпълнение съгласно изискването на чл. 418, ал. 5 от ГПК и ако такова липсва, то да бъде удостоверена тази липса.
 11. Съдебните удостоверения са ми необходими във връзка с подадена от мен жалба до Главния съдебен инспектор към ВСС, Петиция № 0514 в Европейския парламент и предстоящото посещение на мисия на Европейския парламент в България в последната седмица на месец февруари 2020 г.
 12. Моля при проверката на делото, ако установите нарушение на закона от страна на служител на съда, връчител или във връзка с изп.д. № ……./ 201….г. по описа на ЧСИ ………………………… с рег. №………, пререгистрирано в изп.д. № ……../201….г. по описа на ЧСИ ………………………….. с рег. № ………., да уведомите за това мен и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.
 13. Моля да се запознаете с откритите нарушения на закона по образуването, воденето и приключването на делото Председателя на СРС и Главния съдебен инспектор към ВСС, ако този случай не е единичен, а системен по делата по чл. 417 от ГПК.
 14. Поради противоречивата практика на съдиите в СРС някои да издават като отделен съдебен акт разпореждането, с което се уважава заявлението, а други го „инкорпорират“ в заповедта за изпълнение, моля да сезирате Върховния касационен съд, чрез Председателя на СРС за противоречива съдебна практика за образуване на тълкувателно дело.

Моля да се произнесете подробно и мотивирано по всички точки на молбата без изключение.

 

Моля да се обърнете на основание чл. 628 и следващите по ГПК до Съда на Европейския съюз по следния въпрос:

 

Допуска ли Правото на ЕС смесването на два съдебни акта – Заповед за изпълнение на парично задължение по документ по чл. 417 от ГПК, разпореждане, с което се уважава заявлението, разпореждане за допускане на незабавното изпълнение и разпореждане за издаване на изпълнителен лист в един акт и валидни ли са тези разпореждания, ако нямат номер, дата, мотиви, обстоятелства, подлежат ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок?

 

 

 

София                                                                                   С уважение: ………………………….

20.12.2019 г.                                                                                                     /И………….. И…………/

 


***

 

ЧАСТНА ЖАЛБА/СИГНАЛ


 

ЧРЕЗ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД  

по дело № 3…..7/ 201…. г. ….. с-в

 

ДО:

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

 

ДО:

Специализирана прокуратура

Европейски омбудсман

Председателя на Комисия по петиции към Европейския парламент

Главния съдебен инспектор към ВСС

Председателя на Европейската комисия

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание

Посолствата на страните от ЕС в България и посолството на САЩ

Медии

 

ЧАСТНА ЖАЛБА/СИГНАЛ

от И………. П…………… И………….. с ЕГН 6…………………9,

като управител на „М……………………“ ЕООД с ЕИК 1…………………….9

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска №….., ет……, офис ………..

Имейл: ilievmetropolm@gmail.com

 

 

 

Уважаеми градски съдии,

 

Поради това, че съдията по ч.гр.д 3……..7/ 201…. г. ……-ти с-в М………….. И……….. от 2016 г. до сега отказва да ми бъдат връчени заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК ведно с бланка за възражения, препис от документа, въз основа на който е издадена заповедта и препис от разпореждането от 31.08.2012 г., както и да удостовери съгласно чл. 7, ал. 2 и чл. 55 от ГПК връчването на препис от разпореждането. И да издаде евентуално разпореждане по чл. 42, ал. 2 от ГПК, същото да ми бъде връчено от ЧСИ С………. Я……………. с рег. № ……… и район на действие СГС по образувано негово изпълнително дело с № 2…………………….9. След като същият вече ми е връчил покана за доброволно изпълнение, въз основа на незаконно получен от заявителя изпълнителен лист, издаден по делото и въз основа на което е издадено същото изпълнително дело, то той е длъжен да ми връчи и заповедта за изпълнение ведно с разпореждането. Като не е сторил това, той и съдия Илева са лишили представляваното от мен дружество от правото ми на бързо приключване на делото и справедлив процес. Същата заповед и разпореждане фигурират все още в кориците на делото, въпреки това са извършени изпълнителни действия и е извършена публична продан на притежаваните от дружеството ми имоти. Всичко това са действия, в разрез със закона и са ми нанесени и биват нанасяни непоправими морални и материални вреди.

В срок обжалвам разпореждане без номер от ………..201……. г. по дело № ………./ 201……………… г. ….. състав на СРС. Срокът за подаване на частната ми жалба не е започнал да тече, тъй като по делото липсва съобщение и разписка по чл. 55 ГПК Наредба № 7, чл.2, т.20 – а това е съобщението, с което се връчва заповедта за изпълнение и препис от разпореждането, въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение по чл. 412, ал.2 от ГПК. Именно това разпореждане в частта, с която се разпорежда издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, е предмет на жалбата ми към СГС.

Дължа да запозная съда с това, че съгласно ГПК чл. 7, ал. 2, съдът връчва преписи от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване и понеже в петитума на разпореждането няма ограничение, не се обжалва разпореждането в частта за издаване на заповед за изпълнение и на принципа на равенството на страните в процеса, щом заявителят може да обжалва отказа по чл. 413, ал. 2 от ГПК, то и длъжникът може да обжалва разпореждането за уважаване на заявлението, поради което и подадената от мен жалба е допустима.

Получаването на препис от делото не означава, че съм се уведомил за разпореждането след като не съм подписвал като управител на „……………………..“ ЕООД разписката към съобщението на Наредба № 7, чл.2, т. 20 от ГПК. Това означава и че срока за възражение срещу заповедта за изпълнение също не е започнал да тече и заедно с частната ми жалба подавам и възражението по чл. 417 от ГПК. Поради това, уважаеми градски съдии, моля да считате жалбата ми срещу разпореждането за уважаване на заявлението за подадена в срок.

Изрично заявявам, че не обжалвам по чл. 419 от ГПК разпореждането за незабавно изпълнение на заповедта, тъй като последица от уважаване на жалбата ми срещу първото разпореждане е отмяна и на следващите разпореждания на съда и обезсилване на издадената заповед за изпълнение и издадения изпълнителен лист.

Разпореждането по чл. 412, ал. 2 от ГПК за уважаване на заявлението е незаконосъобразно поради това, че представения нотариален акт за ипотека не е от кръга на визираните в чл. 417 от ГПК документи.

Ипотеката не съдържа елементи на нотариално заверен договор за заем, не доказва условията, при които е сключен договора, и не доказва съответно издължаване, изцяло или частично на предоставената сума по заема, каквото плащане в настоящия случай има, не доказва срока, в който по договора за заем е удължаван и съответно не доказва безспорността, размера и изискуемостта на вземането, поради което самата ипотека не може да замести договора с нотариална заверка на подписите.

Договорната ипотека само обезпечава договора за заем, който не е представен и не може да е основание за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК.

Съгласно разпоредбите на чл. 418, ал. 2, във вр. чл 417 от ГПК заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист се издават, ако представеният документ е измежду посочените в чл. 417 от ГПК или в специалните закони, които препращат към чл. 417 от ГПК, както и ако е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу него, против което се иска издаването на изпълнителния лист. В това производство проверката на съда за съществуването на претендираното вземане е строго ограничена до обстоятелствата дали е налице писмен акт, предвиден от закона като основание за издаване на заповед и изпълнителен лист, дали този акт е формално редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

В настоящия случай заявителя основава искането си за издаване на заповед за изпълнение на разпоредбата на чл. 417, т. 6 от ГПК – ипотечен акт относно удостовереното в него задължение за плащане на парична сума. Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 ЗЗД с договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари, които последният се задължава да върне. Заемният договор е реален договор и за да породи действие, не е достатъчно между страните да е постигнато съгласие за предаване на определена парична сума. Договорът се счита сключен едва с действителното предаване на сумата, т.е. в настоящия случай с плащането на уговорените 150 000 евро. От съдържанието на документа е видно, че страните са постигнали съгласие за отпускане на паричен заем в посочения размер, но липсват всички останали елементи на един договор за заем като липсват доказателства сключвани ли са анекси за удължаване на срока, какви суми са плащани по договора за заем и към коя дата вземането е изискуемо и безспорно.

Поради това, че не е представен отделен договор с нотариална заверка на подписите, представената ипотека не представлява с всички елементи договор за заем за получаване и връщане на заема и не представлява документ по чл. 417 от ГПК, въз основа на който може да се издаде заповед за изпълнение, да се допусне нейното незабавно изпълнение и да се издаде изпълнителен лист.

В този случай съдията по делото е трябвало да върне заявлението като нередовно вместо да го уважи и да издаде заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Като доказателство за това, че е трябвало да върне заявлението като нередовно е произнасянето по друго дело срещу мен лично – отказа по ч.гр.д. № ………./ 201……г. по описа на СРС …..-и състав на районен съдия ………………………………………………………… за същото заявено искане, каквото е и по настоящото дело. Постановеният отказ е потвърден с определение № …………../ ………..201…. г. на Софийски градски съд Т.О. VI – …..-ти състав по ч.гр.д. № ………../ 201…… г. на СГС.

ОСОБЕНО ИСКАНЕ:

Моля да изискате изп.д. № ………………………………….. на ЧСИ ………………………., да проверите дали издадената покана за доброволно изпълнение представлява документ с невярно съдържание поради това, че е удостоверено, че заедно с поканата за доброволно изпълнение се връчва и заповедта за изпълнение, видно от текста на ПДИ, както и това, че ми е връчен препис от подлежащия на принудително изпълнение акт (разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на заповедта). ЧСИ Якимов не ми е връчил заповедта и препис от разпореждането, което може да бъде установено от съда при разглеждането на частното гражданско дело № 36497/ 2012 г. 64 с-в СРС, след като по безспорен начин може да се установи, че заповедта и придружаващите документи заедно с разпореждането, се намират все още в кориците на делото. Това е невярно удостоверяване и е издаден официален удостоверителен документ (покана за доброволно изпълнение) в нарушение на закона, като освен това е издаден във формат, който не може да бъде разчетен, което според мен може би е умишлено и се ползва като практика.

Моля това да бъде установено по безспорен начин това и съдът да сезира прокуратурата за извършеното нарушение от ЧСИ ………………. по това, че същият води изпълнително дело без да е извършил връчването на книжата по заповедното производство, без да е удостоверил това връчване и без да му е възложено по чл. 42 от ГПК, ал.2 да е връчител на съобщенията на съда и без да има валиден съдебен акт, подлежащ на принудително изпълнение по изпълнителното си дело.   Връчването на покана за доброволно изпълнение без да са връчени книжата на съда по заповедното производство е пряко нарушение на чл. 418, ал. 5; чл. 426, ал. 3; чл. 428, ал. 1 и 2 от ГПК. ЧСИ ……………….. не е върнал на заповедния съд и копие от съобщението, каквото се явява поканата за доброволно изпълнение, за да удостовери кога е изпълнил това свое задължение.

Уважаеми градски съдии,

Моля въз основа на документите към заявлението (представения само нотариален акт за ипотека и липсата в кориците на делото на реален договор за заем с нотариална заверка на подписите) да констатирате по безспорен начин, че документът, представен по делото не е от кръга на чл. 417 и въз основа на това да отмените разпореждането на съдия Ц. Ц……….. в частта, с която се уважава заявлението за издаване на заповед за изпълнение и вместо това да постановите ваше определение, с което да върнете подаденото заявление като нередовно.

Моля да отмените разпореждането за допускане незабавното изпълнение на заповедта и разпореждането за издаване на изпълнителен лист.

Моля да обезсилите издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № ………./ 201…. на СРС ………-ти с-в и издадения изпълнителен лист.

Моля съдът да издаде обратен изпълнителен лист спрямо заявителя по делото в полза на дружеството ми „…………………….“ ЕООД.

Моля да обезсилите всички последващи актове на ЧСИ …………………… с рег. № ……….. по негово изпълнително дело № ……………………….., включително и издадените постановления за възлагане, като издадени без процесуално и правно основание. 

Уважаеми дами и господа от институциите,

Поради изключително скандалния случай на нарушения на закона от страна на българския съд и ЧСИ ………………………. по делото на покойния съдия Ц……… Ц……… (самоубил се) ч.гр.д. № ………./ 201….. на СРС ……-ти с-в и последващо изпълнително дело № …………………………., показателен за случващото се масово в Софийски районен съд и действията на частните съдебни изпълнители, запознавам институциите и ги моля съобразно предоставените им правомощия да вземат отношение по случая и порочната практика като цяло, като приемат настоящия сигнал за молба за незабавна намеса, тъй като е засегната съдбата на стотици хиляди български и европейски граждани, осъждани незаконно и водени срещу тях невалидни изпълнителни действия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 • Разпореждане по ч.гр.д. № ……../ 201…….; ……..-ми състав на районен съдия …………………………………..
 • Определение № …………/ ……..201……. г. на Софийски градски съд Т.О. VI -………-ти състав по ч.гр.д. № …………../ 201……. г.
 • Покана за доброволно изпълнение по изп. дело № ………………………………..

 

София                                                                                     С уважение: ………………………..

…………….20…….. г.                                                                                 /И…….. И………./

 

***

 

Изтегли в PDF – ЧАСТНА ЖАЛБА/СИГНАЛ


Частна жалба - сигнал по 36497

 


***


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *