Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от………………………………….……………………………………………………………
/име, презиме, фамилия/
Адрес:…………………………………………………………………………………………..
Телефон: …………………………… ел.поща: …………………………………………
В качеството ми на ……………………………………………………… по делото

Уважаема/и г-жо / г-н съдия,

Моля, да ми бъде издаден заверен препис от влязло в сила:
решение от ……………………………………………………………………..г.
(избройте датите, ако решенията са няколко)
на …………………………………………………………………… съд
(посочете на кои съдилища)
определение от ………………..г. на ………………………………………..съд.

ПРИЛАГАМ:
вносна бележка за платена държавна такса;
пълномощно;
/ако е представено на по-ранен етап, с оглед бързина на процедурата, моля, при подаване на молбата в деловодство, посочете на коя страница от делото с намира, а именно на стр. …………. /

Дата:__________________                                                 гр. София
/ден, месец, година/                                                                   С уважение: ………………………..

 

 

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *