Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от………………………………….…………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
адрес:……………………………….………………..………………………………………………
телефон: ……………………………. ел. поща: ……………………………………………..
В качеството ми на ……………………………………………. по делото

 

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля, да ми бъде издаден изпълнителен лист по гр. дело № _______ /_______ г.
по описа на __ ГО, __ състав на СРС за ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
(Моля, отбележете: за извършване на какво действие, за кои присъдени суми – разноски, издръжка и т.н.)

ПРИЛАГАМ:
вносна бележка за платена държавна такса;
пълномощно
/ако е представено на по-ранен етап, с оглед бързина на процедурата, моля, при подаване на молбата в деловодството, посочете на коя страница от делото се намира, а именно на стр…………../

 

Дата:__________________ С уважение:
/ден, месец, година/
гр. София

 

Попълва се при получаването на документите
Днес, ……………………., допуподписаният ………………………………………………………..
/Дата/ /име, фамилия/
в качеството си на …………………………………… получих ……………………………………..
/посочва се вида на документа и бр. страници/ от гр. дело № / г. _ ГО, състав на СРС

Деловодител: ………………………… Получател: …………………………….

 

 

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *