Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ ……..

МОЛБА

 

от………………………………….……………………………………………………………
/име, презиме, фамилия/
Адрес:……………………………….……………….………………………………………..
В качеството ми на ……………………………………………. по делото.

 

Уважаема/и г-жо/г-н съдия,

Моля, да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред:
…………………………………………………………………………………………………………………………
/посочва се точното наименование на учреждението/
Oтносно: …………………………………………………………………………………………………………..
/посочват се точните наименования на документите и за какви обстоятелства се отнасят/
които са ми необходими за представяне по делото.

ПРИЛАГАМ:
Вносна бележка за платена държавна такса (освен в случаите, когато такава не се заплаща)
др. документ /моля, посочете/……………………………………………………………………………….
/напр.пълномощно; проект за съдебно удостоверение/

 

Дата:__________________ г.                                         С уважение: …………………………

гр. София

Попълва се при получаването на документите

Днес, ……………………., допуподписаният ……………………………………………………………….
     /Дата/                                                       /име, фамилия/
в качеството си на ………………………………………………………………………………………………..
получих съдебно удостоверение ……………….. по гр. дело № / г. _ ГО, състав на СРС

Деловодител: ……………………………..                 Получател: …………………………..

 

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *