Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ …………

М О Л Б А

от ………………………………………………………………………….
/ име, презиме, фамилия/
Адрес: ………………………………………………………………………………..
В качеството ми на ……………………………………………. по делото.

 

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля да бъда освободен(а) от заплащане на …………………………………………………….
(Моля, посочете: държавна такса/ разноски) по заведеното от мен дело,
на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК, поради липса на средства за воденето му.
За установяване на горното обстоятелство представям:
Декларация за материално и гражданско състояние;
Други документи /моля посочете/ ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Доказателства за установяване на здравословното състояние, напр. решение на ТЕЛК и др.;
Справка от Бюрото по труда;
Справка за размера на получавана пенсия или трудово възнаграждение;
документи за имущественото състояние или други обстоятелства от значение)

 

Дата:. ……………….. г.           С уважение: ………………………….. /подпис/
гр. София


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *