Начало » Библиотека » Образци на документи » Наддавателно предложение за юридически лица

Наддавателно предложение за юридически лица

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
По изп. дело № …………../……….. г, …….
Отделение; Участък №…….

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ……………………………..……………………………………………………………………………..
/фирма/
БУЛСТАТ………………………………………………………………..,
Представлявана от: ………………………………………………………………………………………
/име на законен представител или пълномощник на юридическото лице/
Адрес: .………………….……………………………………………………………………………………..
Телефон: ……………………………………………………………….

Уважаема г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител ,

Във връзка с обявената от Вас публична продан, извършвана по горепосоченото изпълнително дело,

моля да бъда допуснат като наддавач за следния недвижим имот : /описва се имота/
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ЗАЯВЯМ, че желая да купя имота на цена от ……………………………/с цифри/
/ ……………………………………………………………………………………………. / словом/ лева.
Известно ми е, че при невнасяне на предложената цена в едноседмичен срок от обявяването ми за купувач,

губя внесения задатък.

Прилагам:
1. Вносна бележка за платен депозит в размер на 10% от началната цена по банкова сметка

на Съдебноизпълнителната служба;
2. Удостоверение за актуално състояние;
3. Пълномощно;
4. Протокол от заседание на Общо събрание на ООД, за взето решение по чл.137, т.7 ТЗ;

 

Дата: …………………….                                            С уважение:………………………….
Гр.София

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *