Начало » Библиотека » Образци на документи » НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
По изп. дело № …………../……….. г, …….
Отделение;Участък №…….

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

От: ……………………………..…………………………………………. ЕГН: …………………………………
/име, презиме, фамилия/
Адрес: .………………….……………………………………………………………………………………………
Телефон: ……………………………………….. Чрез: ……………………………………………………….,
упълномощен представител.

 

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител ,

Във връзка с обявената от Вас публична продан, извършвана по горепосоченото изпълнително дело,

моля да бъда допуснат като наддавач за следния недвижим имот : /описва се имота/
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ЗАЯВЯМ, че желая да купя имота на цена от ……………………………/с цифри/

…………………………………………………………………………………………… /словом/ лева.
Известно ми е, че при невнасяне на предложената цена в едноседмичен срок от обявяването ми за купувач, губя внесения задатък.

Прилагам:
1. Вносна бележка за платен депозит в размер на 10% от началната цена по банкова сметка на Съдебноизпълнителна служба;
2. Пълномощно;

 

Дата: ……………………. г. С уважение:………………………….
гр. София


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *