Начало » Петиции и жалби » (образец)-ЖАЛБА за нарушени основни права до ЕК (ПОПЪЛНИ и ИЗПРАТИ)

(образец)-ЖАЛБА за нарушени основни права до ЕК (ПОПЪЛНИ и ИЗПРАТИ)

(образец)-ЖАЛБА за нарушени основни права до ЕК (ПОПЪЛНИ и ИЗПРАТИ)

До Европейски Парламент

( JUST-E2@ec.europa.eu , JUST-C1-POLICY@ec.europa.eu )

 

ЖАЛБА

от

…………………  …………………  ………….……. с ЕГН ………….……. ; л.к. …….…….……; изд. от ………

с адрес: гр. ………………………………; ул. ……………………………. бл. .………………

e-mail: ………………..

Относно: нарушени основни права по чл. 6, чл. 13 от ЕКПЧС и чл. 47 от  ХОПЕС, чл. 121, ал. 4 от КРБ!

 

Спрямо мен / представляваното(ите) от мен дружества / е (са) заведено/и следното(ите) ЗАПОВЕДНО(И) частно(и) гражданско(и) дело(а) в ……….…… районен съд: дело № ……… /……

Спрямо мен / представляваното(ите) от мен дружество(а)/ е (са) заведено(и) следните изпълнителни дела при ЧСИ ………………………., както следва: дело № …………… / ………

Съдът не е издал валиден съдебен акт – разпореждане / определение с мотиви, обстоятелства, номер, дата, указания подлежи ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок, както и подпис на съдията,който да ми е бил връчен от съда преди да ми връчи заповедта. Нарушен е основен принцип на правото (чл. 9 от ГПК и чл. 413, ал. 2 от ГПК) – длъжникът също трябва да разполага с правото да обжалва неправилната преценка на съда да уважи заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Като не се издава такъв съдебен акт, предхождащ заповедта, с мотиви и обстоятелства, които съдът е задължен да провери съгласно изискванията на чл. 411, ал. 2, т. 2 от ГПК, същият умишлено лишава длъжника от право на информираност, правото на защита и правото на справедлив процес от безпристрастен съд – нарушени са чл. 6; чл. 13 от ЕКПЧС и чл. 47 от  ХОПЕС; чл. 121, ал. 4 от КРБ. Срещу мен /дружеството ми / не е издаван осъдителен съдебен акт и НЕ СЪМ подписвал ОФИЦИАЛЕН документ, че ПРИЗНАВАМ дълга посочен в издадената ми заповед.

Искам Вашето съдействие с цел: преразглеждане на делото ми съобразно Европейското законодателство от справедлив и безпристрастен съд избран на случаен принцип от доказано почтени съдии познаващи и прилагащи правото на ЕС и ХОПЕС!

сурови наказания за магистратите отнели ми правата на защита и справедлив процес; на ДСИ / ЧСИ …………, че е нарушил закона и е наложил възбрани /усвоил пари и запори на имотите ми без съдебно решение за това и ………………………. . За това, че съда е издал нищожна заповед за изпълнение, без преди това да е издал писмен съдебен акт / определение и не ми го е връчил като е отнел правото ми на защита; на банката, че е наложила възбрана без съдебна заповед!

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • Издадена/и/ заповед/и/ за изпълнение (сканирай и приложи);
  • Издадена/и/ покана/и/ за доброволно изпълнение (сканирай и приложи);
  • Издаден/и/ изпълнителен/ни/ лист/ове/ (сканирай и приложи);
  • Други документи (сканирай и приложи);

 

 

… . … . 2020 г.                                                                                        Подпис: …………………………….

Гр. …………………..                                                                                            / ……………   ……………. /

 

***

 

Изтегли от ТУК: ЖАЛБА до Европейски Комисия по петиции

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *