Начало » Библиотека » Архив - документи » Образец на ИСКАНЕ КЪМ СЪДА

Образец на ИСКАНЕ КЪМ СЪДА

Образец на ИСКАНЕ КЪМ СЪДА

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  …..  СЪСТАВ

………………………………..  РАЙОНЕН  СЪД

Г-Н …………………………………..  ПО Ч.ГР.Д. № ………./20….Г.

Копие до: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ………………….. РАЙОНЕН  СЪД

Копие до: ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Копие до: СЗ  „АНТИКОРУПЦИЯ“   при  СГП

Копие до: МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Копие до: ГЛАВЕН СЪДЕБЕН ИНСПЕКТОР към ВИСШИЯ   СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Копие до: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  В  БРЮКСЕЛ

 

     И С К А Н Е

/ПОКАНА  ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ/

 

От  ………………………………………, с ЕГН ………………… – лично,

със съдебен адрес: гр. …………………………………………..,

кв. …………………………….., ул. …………………………,  тел. …………………

 

 

УВАЖАЕМИ СЪДИЯ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На база Писмо  с  изх.  №268/2016г.  от  27.07.2016г,   изходящо  от  Прокуратурата  на Р България
,,СГП СЗ „Антикорупция“, адресирано до Инспектората към ВСС и Писмо със същия номер до Председателя на Съвета на КЧСИ, в които е установена достоверността на факти и обстоятелства, които са от обуславящо значение за валидността и допустимостта на процеса, както и правилните и законосъобразни изводи на съда за издаване и валидност на съдебни актове от Софийски районен съд, установих, че в кориците на първоинстанционното ч.гр.д. №  ………../20….г.  …… с-в  …. ГО СРС  липсва – не е бил издаден формален писмен съдебен акт – разпореждане, с което се уважава заявлението за издаване на ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ и се разпорежда нейното издаване.

Независимо от липсата на законовоизискуемия съдебен акт – разпореждане, е издаден последващия го обусловен от него документ – Заповед за изпълнение.

Заповедта за изпълнение е без номер от съдебен регистър, от който да бъде удостоверена нейната действителна дата на издаване.

Съгласно утвърдената  съдебна практика  на  ВКС, създадена по тълкуване на чл. 279 Граждански процесуален кодекс  / ГПК /, чл. 252 и чл. 254 ГПК, във вр. с чл.5 от ГПК, относно правилното прилагане на правилата на съдебното производство по ГПК , закрито  съдебно разпоредително заседаниетрябва да завършва с валиден съдебен акт – разпореждане.
Заповедта за изпълнение се издава въз основа на предходен съдебен акт – разпореждане, с който се
уважава или отхвърля заявлението за издаване на заповед за изпълнение.

Разпореждането /акта на съда/ на съда съгл. чл.121 от Конституцията на Р България, трябва да  се

мотивира и трябва да остане по делото в оригинал, а от него да бъде връчен препис съгл. чл.7, ал.2 ГПК.

Съгласно чл.418, ал.5 ГПК заповедта за изпълнение /а не препис/ се връчва в оригинал на длъжника и
се удостоверява това със съответното съобщение по чл. 55 ГПК , Наредба №7, чл.2, т.20.

Съгласно чл.42 от ГПК, основното правило за връчване на съдебни книжа е – това да се извършва от служител на Съда. Посочената правна норма допуска връчването на съдебни книжа да се извършва и от Частен съдебен изпълнител / ЧСИ /, но само при едновременното наличие на две условия – една от страните по съдебното дело да поиска това от Съда и Съда да издаде изричен акт – разпореждане.
Националното ни законодателство НЕ допуска, връчването на книжа да се извършва от Държавен съдебен изпълнител / ДСИ /, като по този начин, освен ограничение на правата на страните в съдебните производства, е създадено условие за получаване на приходи само на една част от лицата в Република България, упражняващи дейност като съдебни изпълнители. С това законодателно решение е създадено ограничение в извършването на определена дейност – връчване на съдебни книжа, в полза на ЧСИ. С въведеното ограничение е подпомогната дейността на лицата в Република България, упражняващи дейност като ЧСИ. Относно размера на паричната сума, която ЧСИ са получили от това национално законодателно решение, данните следва да са налични в Камара на частни съдебни изпълнители и в самите ЧСИ.
Съгласно  Определение  № 356 от 22.06.2015г.  по  частно търговско дело № 274  по описа за 2015г.  на
ВКС се връчва самата заповед, от който момент започва да тече срока за възражение. Определението е постановено на основание чл. 280, ал.1, т. 3  ГПК и е задължително за всички съдилища в страната.

Съгласно  Решение  № 668   от  15.11.2010г.  по   гражданско  дело  № 1790 / 2009г.  на   ВКС,  Първо
гражданско отделение, съдебен акт, който е в устна форма или в писмена горма, но без подпис на съдия  не отговаря на изискванията за валиден съдебен акт,  явява се нищожен и не поражда правно действие.

Издадената заповед за изпълнение, по настоящето дело, е издадена без процесуално и материално основание  и е  нищожна. Поради нейната нищожност, всички последващи я актове и действия, са нищожни /невалидни/ и подлежат на обезсилване.

УВАЖАЕМИ СЪДИЯ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По ч.гр.д. № …………/20…….г. ….. с-в ……. ГО СРС липсват /не са налични/ следните валидни съдебни актове :

 

Разпореждане на РС-София за уважаване на заявлението и разпореждащо  издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК.
Разпореждане, допускащо незабавното изпълнение на вече издадената заповед за изпълнение по чл.418 от ГПК и съответното съобщение, удостоверяващо връчването му.
Разпореждане за издаване на изпълнителен лист по чл. 406 от ГПК.
Разпореждане по чл.42, ал.2 ГПК – съобщенията да бъдат връчвани от ЧСИ …………………….. рег. № …… и не е изпълнена процедурата по чл.418, ал.5 ГПК.
В кориците на делото липсват каквито и да е било доказателства за извършено връчване на съдебни актове и книжа. Дори още по-зле.

Както самата заповед за изпълнение в оригинал, така и документите въз основа на които е издадена и подлежащи на връчване, се намират в кориците на частно гражданското дело, което за мен е абсолютно необяснимо, след като съда е длъжен да познава Закона и да го прилага еднакво спрямо всички.

Поради гореизложеното Ви депозирам настоящата покана, като в срок до три работни дни, Ви поканвам доброволно да изпълните вменените ви от закона задължения.

Като европейски съдия моля да изпълните следното :

 

Да издадете   необходимите   валидни   отделни   разпореждания   по   чл.7 ГПК  и  да  разпоредите
връчването им със съответните съобщения по чл.44 от ГПК, за поставяне началото на срока за подаване на възражения и жалби.

Настоявам да съобразите изискванията на чл.5 от ГПК и на чл.7 от ГПК и разпорежданията ви да   отговарят   на   изричните   изисквания   към съдебния акт – в писмена форма, с индивидуализиращи и достоверни номер и дата, с мотиви и с подпис.
Да обезсилите / отмените / заповедта за изпълнение, тъй като същата е невалидна, поради липса на акта, въз основа на който се издава – Разпореждане, и е издадена без материално и процесуално основание.
Да обезсилите изпълнителния лист като невалиден, поради липса на акта въз основа, на който се издава – разпореждане, и е без материално и процесуално основание и да изискате същия изпълнителен лист от ЧСИ.
Да   изискате   от   ЧСИ …………………………… рег. № ……,   изпълнителен   лист   по  изпълнително  дело
№ ………………………….., като не влязъл в сила поради това, че не е дадена възможност да бъде обжалвано разпореждането за допускане на незабавното изпълнение.

Да   разпоредите  на  ЧСИ ………………………….. рег. № ……. прекратяване   на   изпълнително   дело  №
………………………., като образувано без валидно съдебно изпълнително основание.

Тъй като по настоящето дело липсва искане на взискателя съобщенията да бъдат връчени от ЧСИ на основание чл.42, ал.2 ГПК, моля да разпоредите издадените от Вас разпореждания и заповедта за изпълнение да бъдат връчени от служител на Съда, с цел приключване на делото в разумен срок.
Настоявам да спазите правилата на Граждански процесуален кодекс така, като е изрично постановено в него и в пълния му обем.

 

 

 

С уважение: ………………………………..…

/……………………………….. /

 

ИЗТЕГЛИ от тук: 

Образец на ИСКАНЕ КЪМ СЪДА


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *