Начало » Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА САЙТА НА
Сдружение “Покана за доброволно изпълнение“ / Сдружение “ПДИ”

(Последна актуализация на 03.08.2016 г.)

I. Общи разпоредби

           А. Общи условия

 1. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване (употреба) преди да използвате сайтовете на Сдружение “Покана за доброволно изпълнение“ (наричано по-долу само Сдружение “ПДИ”). Тези общи условия представляват договор между Вас и Сдружение “ПДИ”, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайтoвете на Сдружение “ПДИ”.
 2. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Сдружение “ПДИ”.
 3. Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само “сайта”, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Сдружение “ПДИ”. Сдружение “ПДИ” не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

Б. Основни понятия

 1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 2. “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, на който и да е от сайтовете на Сдружение “ПДИ”.
 3. УСЛУГА/и” на сайта включват:
  – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  – участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
  – създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на Сдружение “ПДИ”;
  – получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
 4. ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което Сдружение “ПДИ” се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
 5. ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 6. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

В. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Сдружение “ПДИ”. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Сдружение “ПДИ”. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

II. Конфиденциалност


Сдружение “ПДИ” се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


Сдружение “ПДИ” може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).


С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Сдружение “ПДИ” на следния email за контакти: gdpokanadi@gmail.com.


Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

 

III. Ограничаване на отговорността


Сдружение “ПДИ” прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Сдружение“ПДИ” не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Сдружение“ПДИ” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Сдружение“ПДИ” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Сдружение“ПДИ” не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Сдружение “ПДИ” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

III. Услуги, изискващи регистрация


1) Сдружение “ПДИ” си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са безплатни. За да се ползва потребителя от услугите е нужно да се регистрира на сайтовете на Сдружение “ПДИ”, с избрана от него парола за отдалечен достъп и да се съгласи с настоящите Общи условия.
2) Паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя.
3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят (вече и “Ползвателят”) декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика (Сдружение “ПДИ”). След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
6) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
7) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.
8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
9) Предоставяните услуги от Сдружение “ПДИ” са:


– Достъп до публичната информация, статиите, видео- и писмените материали в архивите на сайта от датата на публикуването им в съответното онлайн издание;
– Възможност за публикуване на коментари, наречени “статуси” от страна на потребителя на сайта;
– Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Това са всички статии от сайта. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва Правилата за ползване на форумите на сайта;
– Коментиране в рамките на форумите към сайтовете на Сдружение “ПДИ”, спазвайки Правилата за ползване на форумите на сайта;
– Коментиране статиите от/в авторските блогове на сайтовете на Сдружение“ПДИ”, тяхното разпространение, без да е в нарушение на уредените в тези Общи условия авторски права;
– Възможността да използват предоставената Услуга “Електронна заявка за членство в “Сдружение “ПДИ”, която да бъде попълнена с точна и достоверна информация от страна на Потребителя, разгледана от Управителния съвет на Сдружение “ПДИ”и съответно одобрена или отхвърлена.

10) Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създадат свой индивидуален потребителски профил.
11) В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на сайта. Длъжни са да я обновяват при промяна на вписаните обстоятелства.
12) Сайта си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.
13) На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя сайта ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.
14) Сдружение “ПДИ” си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

V. Промени

Сдружение “ПДИ” си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им като договор, се прилага действащото българско законодателство в Република България. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.