Начало » Новини » Огласиха новите образци на заповеди за изпълнение след промените в ГПК

Огласиха новите образци на заповеди за изпълнение след промените в ГПК

Огласиха новите образци на заповеди за изпълнение след промените в ГПК

Министерството на правосъдието публикува проект за изцяло нова наредба

Готови са новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди. Те се наложи да бъдат променени след последните мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които бяха направени много нововъведения за защита на потребителите. Като Министерството на правосъдието огласи за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (пълния ѝ текст виж тук).

Една от промените в образците е свързана със срока за подаване на възражение срещу заповедта, който вече е един месец. Освен това ГПК предвиди задължително предупреждение към длъжника за последиците от възражението. Така всяка заповед вече съдържа следния текст: Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта“.

Друго ново въведение в ГПК – че към заявлението за издаване на заповед за изпълнение се прилага договорът, от който произтича вземането заедно с приложенията и измененията му, както и приложимите общи условия, ако е сключен с потребител, също е отразено в новите образци. Към приложенията на заявлението специално е отбелязано, че освен документ за платени държавни такси и пълномощно, се прилага и договор, от който произтича вземането, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия (ако договорът е сключен с потребител)“.

Освен това всеки кредитор вече е информиран от самото заявление, че съдът няма да издаде заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК, ако „искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това“.

Отразена е и новата подсъдност по отношение на потребителите. И на заявителите е обяснено, че „заявление срещу потребител се подава до съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по постоянния“.

В новите образци вече е отразено и удължаването на срока за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение, който от двуседмичен стана едномесечен.

Има и специални указания към длъжниците за това какви са възможностите им да спрат принудителното изпълнение след измененията в ГПК. Ето какви разяснения получават те в самата заповед: „Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Ако сте потребител, обезпечението е в размер до една трета от вземането. Съдът може да спре изпълнението и без да е необходимо обезпечение, ако в срока за възражение представите писмени доказателства, че: – вземането не се дължи; – вземането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител; – неправилно е изчислен размерът на вземането по договор, сключен с потребител“.

Макар в мотивите за създаването на нова наредба за образи на книжа в заповедното производство да е посочено единствено, че това се налага заради промените в ГПК, те ще постигнат и друг важен ефект. Както „Лекс“ писа, миналата година Върховната административна прокуратура атакува в съда действащата наредба, която беше приета през 2008 г. Проблемът е, че тогава проектът за нея не е бил публикуван на сайта на правосъдното министерство, липсват финансова обосновка и мотиви за очакваните резултати от прилагането, няма анализ за съответствието му с правото на Европейския съюз. Тези пороци, допуснати преди повече от 11 години, щяха да доведат до отмяната на цялата действаща наредба с образци на книжата в заповедното производство. Този изход от делото е очакван, тъй като тези нарушения на Закона за нормативните актове при приемането ѝ вече бяха констатирани с влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което той отмени две разпоредби от наредбата, отнасящи се до образците на заповедите по чл. 410 ГПК. С приемането на изцяло нова наредба делото на прокуратурата срещу действащата, ще бъде прекратено.

 

 

Източник: lex.bg


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *