Начало » Новини » Отговор на ЕК по запитване за нерегламентирана държавна помощ

Отговор на ЕК по запитване за нерегламентирана държавна помощ

Отговор на ЕК по запитване за нерегламентирана държавна помощ

Приложено Ви публикуваме отговор на ЕК на питане на наш евродепутат и нашите констатации, в резултат на същия:

Парламентарни въпроси
30 март 2017 г. / P-000676/2017

Отговор, даден от г-жа Йоурова от името на Комисията
На този етап Комисията не може да се произнесе с окончателна позиция относно законосъобразността на българското изпълнително производство и неговата съвместимост с регламенти 805/2004/ЕО и 1896/2006/ЕО само въз основа на информацията, предоставена от уважаемия член на Парламента.Комисията се свърза с българските органи с цел изясняване на положението и ефективно премахване на всяка евентуална несъвместимост. В случай че правната оценка разкрие неспазване или лошо прилагане на правото на Съюза, Комисията припомня, че в ролята си на пазител на Договорите може да предприеме необходимите действия, включително, когато е уместно, да открие производство за установяване на неизпълнение на задължения.Последно осъвременяване: 4 април 2017 г. Правна информация Благодаря Ви ! Отговорът е получен и прецизираме веднага по спешност съгласно решение на съда на ЕС, задължително и за ЕК – съображение 34 по дело С-215/11 на Съда на ЕС РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 13 декември 2012 година(*)
„Регламент (ЕО) № 1896/2006 — Процедура за европейска заповед за плащане — Молба за издаване на европейска заповед за плащане, която не отговаря на изискванията за форма, предвидени от националното законодателство — Изчерпателен характер на изискванията, на които следва да отговаря молбата — Възможност за претендиране на лихвите, начислени до плащането на главницата“

По дело C 215/11
“В това отношение следва да се подчертае, че в отсъствието на хармонизация на националните механизми за събиране на безспорни вземания процесуалните правила за определяне на разходите, свързани с производството, се уреждат, при спазване на изискванията по член 25 от посочения регламент, от вътрешния правен ред на държавите членки въз основа на принципа на процесуалната автономия на последните. При това обаче тези правила не трябва да бъдат по-неблагоприятни от правилата, които уреждат подобни положения по вътрешното право (принцип на еквивалентност), нито да бъдат уреждани по начин, по който да правят практически невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правата, предоставени от правото на Съюза (принцип на ефективност) (вж. в този смисъл Решение от 14 юни 2012 г. по дело Banco Español de Crédito, C 618/10, точка 46 и цитираната съдебна практика).”
Връзка: Официален отговор от Европейската Комисия

С настоящото Ви уведомяваме, включително и Европейския парламент и ЕК чрез г-н Светослав Малинов и г-н Ангел Джамбазки, депутати към Европейския парламент, че в България е създадена ТРАЙНА СЪДЕБНА ПРОЦЕСУАЛНА ПРАКТИКА от голяма част от националните съдии, които ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да са ПЪРВО СЪДИИ НА ЕС и ползвайки имунитета си за необосновано обогатяване на страна по дело, за ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО БЕЗСПОРНИ в НАРУШЕНИЕ на чл. 3 от Регламент 805/2004/ЕО и СЕ за безспорни вземания и Т.2 И 8 от тълк.дело № 4/2013 на ОСГТК на ВКС.

Имам основателни съмнения да считам, че подобни действия ИЗПЪЛВАТ СЪСТАВА НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ по чл. чл. 107, 108 от ДФЕС чрез ЗАБЛУЖДАВАЩА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС. Най-честия нарушител и черпещ права от нищожни съдебни актове са частните съдебни изпълнители (ЧСИ), които в нарушение на съобщение СОМ(2014)144/11.03.2014 г. на ЕК отнемат без основание дори и единствената собственост на набедените за длъжници от националните съдилища и ги изхвърлят от жилищата им, дори през зимен период при липсваща социална политика на България, обричайки ги на мизерия и унищожават малки и средни предприятия в нарушение на СОМ(2008)800/26.11.2008 г. и СОМ(2012)795/09.01.2013 г. на ЕК в тези трудни моменти на Европейския съюз.

ЧСИ имат активно действащо лоби в съдебната власт ( например дарители на Софийски районен съд – Връзка: Дарители на Софийски районен съд (официална страница) и вероятно става въпрос за корупция в съдебната власт, която Висшия съдебен съвет (ВСС) с комисиите си по етика отказва да разглежда, както Камарата на ЧСИ, включително и Министерство на правосъдието, което би следвало да ги контролира.Настоящото правим публично в обществен интерес и сезираме съответните национални институции в Република България за НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО НА ЕС, с ангажимента на който, публично ЕК ( Европейска Комисия ) е обявила с прессъобщение № IP-14-237/11.03.2014 г., публично достъпно Съобщение за медиите Страсбург, 11 март 2014 г. Европейската комисия представя рамка, за да гарантира върховенството на закона в Европейския съюз

Връзка: Рамка за гарантиране на върховенството на закона в ЕС

Нарушенията са категорично установени от прокурор Ивайло Занев при звено “Антикорупция” при Софийска градска прокуратура с изх.№ 268/27.07.2016 г. и изпратени на ВСС и Камарата на ЧСИ


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *