Начало » Библиотека » Архив - документи » Писмо до КЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

Писмо до КЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

Писмо до КЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

СНЦ “ОСА” изпрати писмо до КЧСИ във връзка с достъпа на адвокатите до изпълнителните дела, както и многобройните проблеми, които адвокатите имат при представителство на клиентите си по изпълнителни дела. Изразихме остро несъгласие с опита за неспазване на чл. 31 ЗА и изложихме конкретни предложения за подобряване на нашата работа, с цел осигуряване на ефективна защита на клиентите ни.

 

***

До: ГЕОРГИ ДИЧЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ на СЪВЕТА НА
КАМАРАТА НА ЧАСТНИТЕ
СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

От адв. ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ, в
качеството му на Председател на СНЦОП
“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ
АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИЧЕВ,

Имам удоволствието да Ви уведомя, че група адвокати регистрирахме в ТРРЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ” с ЕИК ……………, със седалище и адрес на управление: гр. София, ….

С настоящото Ви каним да поставим началото на ползотворно сътрудничество помежду ни, като организираме съвместни срещи, кръгли маси и дискусии във връзка с констатирани в битието ни на адвокати проблеми и породени от тях предложения за усъвършенстване организацията и правната рамка на изпълнителния процес, предвид активното ни участие в процеса от името на всички заинтересовани страни – взискател, длъжник, трето лице със засегнати от изпълнението права, наддавач, купувач и т.н.
Моля да бъдем уведомени за последващите инициативи на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, свързани с Адвокатурата, с евентуална промяна на законодателството или с приетите актове на Съвета на Камарата на ЧСИ по тълкуване и приложение на закона на посочените в настоящото уведомление контакти на СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ.

Използваме повода да представим пред Вас няколко обобщени сигнала, получени от колеги – адвокати, във връзка със затрудненията, които срещаме при и по повод упражняване на професионалната ни дейност в изпълнителния процес.

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия гр.Смолян получи официално уведомление изх.№ 94661/28.10.2019 г. от Частен съдебен изпълнител К. П. рег.№ 824 с район на действие Окръжен съд – Пловдив, в което същият ни уведомява, че в изпълнение на Решение № 2 на Съвета на Камарата на ЧСИ, отразено в Протокол № 202/10.07.2019 г. достъп до изпълнителни дела от архива на ЧСИ могат да имат само страните и/или техни упълномощени адвокати или юрисконсулти. Като формален повод за приемане на Решение № 2 на Съвета на Камарата на ЧСИ е посочено влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 – т.нар.Регламент GDPR, както и действащия в Р.България Закон за защита на личните данни, без обаче в същото решение да се цитират относимите разпоредби, които обосновават подобно ограничение спрямо адвокатите или вменяване на задължение на ЧСИ да изискват изрични писмени пълномощни. Най-любезно Ви приканваме да ревизирате /отмените/ своето Решение № 2 на Съвета на Камарата на ЧСИ, доколкото същото е правно необосновано, в нито един от визираните нормативни актове не съществуват разпоредби, които да забраняват или ограничават достъпа на адвокатите до справки и документи по изпълнителните дела при и по повод упражняваната от нас професионална дейност, и едновременно с това същото Решение № 2 на Съвета на Камарата на ЧСИ,отразено в Протокол № 202/10.07.2019 г. , пряко нарушава нормативен акт от по-висока степен, а именно на чл.31 от Закона за адвокатурата, съгласно който :

Чл.31 (1) Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от
Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.

(2) С правата по ал. 1 се ползва и адвокатът от Европейския съюз, временно упражняващ адвокатската професия на територията на Република България, след представяне на пълномощно от доверителя и удостоверение по чл. 19б, ал. 3.

Бихме искали да обърнем вниманието Ви върху разнородната практика и различни правонарушения, допускани в изпълнителния процес, по отношение на които молим да бъдем уведомени за предприетите мерки за своевременното им разрешаване:

Често срещан проблем в хода на изпълнителния процес е липсата на организация и/или липсата на капацитет /служители/ при частните съдебни изпълнители да предоставят своевременен и пълен достъп до преписките по изпълнителните дела, аналогично на организацията на деловодните услуги, извършвана от държавните съдебни изпълнители, както и от деловодствата в съдилищата. При държавните съдебни изпълнители и в деловодствата на съдилищата е осигурен незабавен /в момента на поискване/ и необезпокояван достъп до кориците на изпълнителните дела с възможност за заснемане на материалите по делото чрез телефон или копирна техника. Самите изпълнителни дела са прошнуровани и прономеровани, всички относими документи са своевременно класирани в досиетата на делата, едновременно се водят регистри на електронен и на хартиен носител, което препятства всякакви съмнения или възможност за антидатиране на входящите документи или изгубване на издадените актове на ДСИ. При частните съдебни изпълнители нерядко изпълнителните дела не се предоставят незабавно за справка в деня на тяхното поискване, но ЧСИ изискват подаване на молба / заявка за справка, а самото изпълнително дело ни се представя впоследствие, след 2 или повече работни дни. Често изпълнителните дела не са окомплектовани, подадените от страните заявления и издадените от ЧСИ актове не са класирани в кориците на делата, поради което се създават предпоставки за грешки и злоупотреби и се поставят неоправдани пречки пред нас в качеството ни на защитници на законните права и интереси както на взискателите и длъжниците, така и на третите неучастващи в изпълнителния процес лица, които обаче са засегнати от предприетите изпълнителни действия, поради което защитата им предполага възможност за достъп до кориците на изпълнителните дела от страна на адвокатите, без непременно адвокатът да представляват пряко страна в изпълнителния процес. ЧСИ в нарушение на закона отказват на адвокатите достъп до изпълнителните дела без представяне на нарочно писмено пълномощно от името на страна в процеса, предявяват необосновани изисквания относно формата и съдържанието на адвокатските пълномощни, отказват да издадат на страните в процеса или на техните процесуални представители препис от документи или от целите изпълнителни дела, не позволяват на адвокатите да заснемат с телефон приложените документи по делата, и/или тарифират издадените преписи по завишени цени, в нарушение на предвидените такси в Тарифата за таксите към ЗЧСИ, и в частност на т.8 от Тарифата, съобразно която: “За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.”

Считаме, че отказът на ЧСИ да представят незабавно досиетата на изпълнителните дела за справки, ограниченият достъп на адвокатите до делата единствено срещу представяне на писмено пълномощно от името на страна в процеса, отказът на ЧСИ да ни предоставят копие от документ и/или от цялото изпълнително дело, изискването на такса в отклонение на нормативно предвидения размер по т.8, отказът на ЧСИ документите по делата да бъдат копирани или заснемани с телефон, както и несвоевременното окомплектоване и прошнуроване на изпълнителните дела не почиват на законово основание, поради което най-любезно Ви каним да предприемете мерки за преодоляване на противоречивата практика и преустановяване на допусканите закононарушения.

Специално внимание заслужава създаването на организация за осигуряване на пълно и точно изпълнение на законово вменените правомощия на частните съдебни изпълнители по връчване на книжа и администриране на частни жалби, с цел уеднаквяване на практиката и преустановяване на неоснователните забавяния в процеса на връчвания и/или придвижване на жалбите срещу актове на частните съдебни изпълнители пред компетентния окръжен съд. Нерядко ЧСИ отказват да администрират подадена срещу техен акт частна жалба, като механизмът за въздействие срещу това им противозаконно бездействие би бил незначителен без активната намеса от страна на Съвета на Камарата на ЧСИ.

Прилагаме препис от РЕШЕНИЕ № 14248 от 20.11.2018 по адм. дело № 14228/2017, издадено от Върховен административен съд, съгласно което при действието на вече приетия Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни бяха отменени всички разпоредби от Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица, утвърдени със заповед № РД – 01-2239 от 13.06.2017 г., с които Председателят на СГС ограничаваше правото на достъп на адвокатите до делата поради поставено изискване за представяне на нарочно писмено пълномощно от страна в процеса. Със същото решение на ВАС бяха отменени: разпоредбата на т.11.1, б.”б”от Правилата , с която право на достъп до делата и преписките в СГС имат адвокатите, за които е учредена представителна власт по отношение на страна по делото въз основа на изрично пълномощно за конкретното дело или общо пълномощно за представителство пред съд, или въз основа на акт на съда за назначаване на адвоката за особен представител /служебен защитник и разпоредбата на т.11.4, съгласно която не се предоставя достъп до дела, образувани по молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск, на ответника по молбата или негови представители преди получаване на издадената заповед от молителя по делото. По същество със същото решение бе признато конституционно скрепеното право на адвокатите да защитават правата и законните интереси на българските граждани и юридически лица, в упражнение на което им се дължи свободен и необезпокояван достъп до всички дела единствено въз основа на легитимацията, че притежават качеството на действащи адвокати, вписани са в регистрите на българската адвокатура, като съдът отмени изискването за представяне на нарочни писмени пълномощни от името на страна в процеса.

Регламент (ЕС) 2016/679 въвежда правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, както и правила по отношение на свободното движение на лични данни. Съгласно второ съображение от Регламент (ЕС) 2016/679 “Обработването на лични данни следва да е предназначено да служи на човечеството. Правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност. Настоящият регламент е съобразен с всички основни права и в него се спазват свободите и принципите, признати от Хартата, както са залегнали в Договорите, и по-специално зачитането на личния и семейния живот, дома и комуникациите, защитата на личните данни, свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията, свободата на стопанската инициатива, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както и културното, религиозното и езиковото многообразие.”

Обръщаме вниманието Ви върху обстоятелството, че в Регламент (ЕС) 2016/679 се съдържат множество задължения за адвокатите във връзка с извършваната от нас професионална дейност, но нито една забрана или ограничение да преследваме вменената ни по Конституция легитимна цел и да защитаваме в пълен обем правата и законните интереси на нашите доверители. В частност нито Регламент (ЕС) 2016/679, нито ЗЗЛД не поставят изискване пред адвокатите да представят изрични писмени пълномощни от името на страна в процеса (съдебен, административен или изпълнителен) като условие за предоставяне на достъп до делата. Нито Регламент (ЕС) 2016/679 , нито Закона за защита на личните данни не предвиждат отмяна на действащите разпоредби от Закона за адвокатурата, които регламентират свободния достъп на адвокатите до делата, и не ни вменяват задължения да представяме пред съда или пред частните съдебни изпълнители изрични писмени пълномощни от името на страна в процеса като условие за достъп до делата. Устройственият закон, който регламентира дейността на адвокатите в България, съдържа достатъчно гаранции за защита личните данни и неприкосновеността на документите и сведенията, които получаваме във връзка с нашата професионална дейност, в това число Закона за адвокатурата урежда неприкосновеност на адвокатските книжа, досиета и електронни документи, вменява задължение за адвоката да пази професионална тайна за проведените разговори и осъществената кореспонденция с клиентите, съдържа забрана за разпит на адвокатите в процесуално качество относно разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие; предоставя ни безусловно право да се среща насаме с клиент; забранява на адвоката да се откаже от поетата защита и ни вменява задължение да защитаваме правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин.

С оглед на гореизложеното моля да предприемете всички възможни и необходими мерки, така че да осигурите нашата пълноценна професионална дейност като гаранти за законосъобразен и справедлив изпълнителен процес. За целта Ви каним на среща в удобно за Вас време, за да обсъдим посочените в писмото проблеми и да потърсим съвместното им решение.

 

Уверени сме, че ще продължим ползотворната си съвместна дейност.

 

С уважение: Е. А. Г.

***

 

20191107_Uvedomlenie-OSA-KCHSI_e-signed

 

***

 

 

Източник: osabg.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *