Начало » Библиотека » Архив - документи » ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ до ЧСИ

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ до ЧСИ

ПОКАНА  ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ до ЧСИ

ДО ЧСИ  ………………………….

/ВПИСАН ПОД № ……… В КЧСИ/

ул. „……………..” №……,  гр. ……………

по изп. дело № ……………………

 

 

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОТ ……………………………….., с ЕГН ………………………,

район …………., ж.к. ………………….., ул. „…………………….“ № ….,  тел. …………….

 

 

Господин ………………….,

В качеството Ви на ЧСИ и вменените Ви отговорности, отправям тази покана лично да извършите незабавна ревизия по изпълнителните дело №………… заведени и образувани пред Вас по отношение на тяхната законосъобразност и валидност и след като установите извършените нарушения на процесуалния и материалния закон да се самосезирате и прекратите изпъл. дела.

Уведомявам Ви, че всички  изпълнителни действия, извършени от Ваша страна са незаконни и без валидно  правно основание и при това положение  Вие сериозно увреждате моите интереси и нарушавате гражданските ми права!

В случай, че е трудно да установите тези закононарушения и да навлезете в дълбочина на проблематиката, излагам по-долу откритите пороци на предхождащата съдебна производство по чл. 417, чл. 418 от ГПК, както и Ваши лични действия по връчване на документи, които са допринесли като краен резултат изначално и пълно невалидност на последващите изпълнителни действия.

В кръга на Вашата компетентност и отговорност сте длъжен да проверите и осигурите надлежното връчване на съдебни книжа – актове и титули на съда по начин, предвиден в закона, преди да пристъпите към принудително изпълнение.

Вашите нарушения:

Своеволно изменяте съдържанието на документ – официален образец за връчване на книжа, утвърден от Министъра на правосъдието (Чл. 55. ГПК). А именно позволили сте си своеволно да премахнете словосъчетанието „с приложена ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ “ и да  го замените с „ …………………” в Поканата за доброволно изпълнение. В следствие на тази подмяна сте ме въвели в заблуждение, кой е актът, който следва по закон да ми се връчи  и то във форма, вид и съдържание така, както предвижда закона С Вашите действия на практика е осуетено връчването на точно определени книжа,а от там и достъпа до правосъдие и възможност за навременна защита.

Невръчването на актове на съда, подлежащи на обжалване, както е предвидено в закона В цялост са нарушени императивни разпоредби на ГПК, чл. 7 ал. , Наредба №7/22.02.2008г., чл.2, прил. №20. Можете да ги връчите и Вие, ако съдът се разпоредил по искане на взискателя – Чл. 42. (2) ГПК .  От наличните доказателства   е видно, че липсва надвежно връчване както от Вас, като ЧСИ, така от съда по гр.д  ……..  на СРС съдебни актове, подлежащи на обжалване, което презюмира че сте започнали изпълнително дело в нарушение на предвидената съдебна процедура.

Задължен сте по закон да върнете до съда разписка за надлежно връчени съдебни документи веднага – чл. 44. 4) ГПК  „. (чл. 418 (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Към този момент върнати разписки до съда за връчени книжа не съществуват.

В цялост сте нарушили  разпоредбите на чл.426 ГПК във вр. с чл.129 ГПК, като  сте образували изпълнителното дело  без необходимите за това документи – Заповед за изпълнение, препис от Разпореждане, копие от документа по чл.417 от ГПК и съобщенията разписки  за удостоверяване връчването им.Нарушени са правата ми, като тендеденциозно е заобиколена процедурата по връчване на конкретни книжа- Препис от Разпореждане на съда, Заповед за изпълнение в оригинал, Копие от документ по чл. 417, формуляр за възражение.

Изпълнителното производство е образувано без валидно правно основание, поради съществени процесуални пороци при издаване на Заповедта за изпълнение и Изпълнителния лист – липса на съдебен акт Разпореждане, който да удостовери съдебната воля за издаване на Заповедта за изпълнение. Липсата на Разпореждане с мотиви, отговарящо на чл.252 ГПК, чл.253 ГПК,  254 ГПК и чл.428 от ГПК е процесуален недостатък водещ до нищожност,  от която изпълнителнто производство е водено без валидно правно основание.

При така представените нарушеиня Вие сте допуснали образуване на изпълнително производство при съществени процесуални и материални нарушения на закона  и затова след като се съобразите с изнесените безспорни закононарушения Ви приканвам, сам да преустановите всички  изпълнителни действия, да отмените запорите , възбраните  и да възстановите  иззетите средства  до този момент  без правно основание и за прекратите изпълнителното дело.

 

С уважение: ………………………………

/…………………..…………………./

ИЗТЕГЛИ от тук:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ до ЧСИ


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *