Начало » Блог » Сигнал до Адвокатурата

Сигнал до Адвокатурата

Сигнал до Адвокатурата

Уважаеми приятели,

Считам, че има редица  нередности при съдебното производство по Заповедното производство, осъществявано не от когото и да е, а от самия съд и   като адвокат не съм в състояние за защитя интересите и правата на моите доверители при наложената порочна съдебна практика за неиздаване на  задължителни съдебни актове и  връчването им по надлежен ред. По тази причина  съм изготвила Сигнал до  Софийска Адвокатска  Колегия, с която се надявам да се ангажира в цялост и да излезе със собствена позиция по случващото се.  Стериотипа на работа на СРС засяга и нарушава гарантирани  граждански права за достъп до правосъдие  и прозрачност  на съдопроизводството .

Ето  това е сигнала, който преодставям на Вашето внимание с идеята, че гражданското общество не спи.

 

 

На Вниманието на:

Софийска  Адвокатска колегия

 

СИГНАЛ

От адв. Светла Миланова,

София 1111, жк. …….

Тел. ………

Milans.lawconsult@gmail.com

Относно:  установени отклонения  при издаване на актове и връчване на съдебни книжа от  СРС в Заповедното производство , глава 37, ГПК

Уважаеми  колеги,

Поводът за настоящият сигнал е сблъскването ми с неточното  прилагане на закона и порочно натрупани стериотипи в  съдебната  процедури  по повод издаване на съдебни актове и връчването на преписи от тях и други съдебни книжа във връзка със Заповедното производство , глава 37 от ГПК  от СРС.

Обръщам се към  Софийската Адвокатската колегия,  като част от стожерите на гражданско общество  за закоността и правовия ред и за осигуряване достъпа до правосъдие, да анализира създадената проблематика и да обърне общественото  и институционално внимание за съблюдаването на върховенството на закона и точното му прилагане по отношение на  Глава 37 от ГПК „Заповедно производство” и изрази свое мнение и по отношение на случващото се в СРС при прилагането на закона в  Заповедното производство.

Сигналът ми е за  налагането на  девиантна съдебна практика от СРС в Заповеднотото производство, в  отклонение на реда и правила, предвидени  в ГПК „Заповедното производство”. Извършващите се нарушения са  не от когото и да е, а от самия Съд, институцията отговорна за правораздването, съблюдаването и точното правоприлагане  на закона в нашето  гражданско общество!

В какво се състои порочния стериотип на работа:

На първо място съдът не издава предвидените имплицитни съдебни актове  в закона – РАЗПОРЕЖДАНИЯ в хода на провеждането  строго формално  производство.  

И на следващо – не връчва преписи от съдебните актове и други   съдебни книжа по ред и начин, предвидени в ГПК

Опорочена е съдебна процедура до степен тя да бъде  напълно нищожно поради липсата на мотивирани съдебни актове, така както предвижда закона и Конституцията (чл. 121) и надлежно връчване, в резултат на което драстично са нарушени   граждански права, основни принципи в националното право и това на ЕС. Оказва се че Заповедното производство по чл. 417 ГПК  от съдебно се е превърнало в манифактурно за издаване на Заповед за незабавно изпълнение  без да бъде подплатено с необхомите съдебни актове в строга формална процедурна последователност. Това обаче има погубни последствия за обществен баланс на справедливост, равноспоставеност, гарантиран достъп до правосъдие.

Има предвиден начин на връчване на съдебни книжа в ГПК , които е относим и за Заповедното производство в ГПК. . В Наредба №7 от 2008 за утвърждаване на образците на книжа, свъзнани с връчването  по ГПК е указана формата и съдържанието. Чл. 2 т. 20  посочва приложение №20  за съобщение за връчване  на Заповед за изпълнение и на препис от РАЗПОРЕЖДАНЕ, въз основа на което е издадена.  Към настоящия момент това съобщение образец № 20  с посочените документи не се изпраща и не се връчва  на лицата!!! Стериотипът  в СРС да не се връчват каквито и да е преписи от съдебни актове по Заповедното производство със съдебни съобщения  – приложение № 20 ! Наложилият се  модел на провеждане на заповедно производство,  е в сериозно отклонение ня тавя, предвидено в ГПК и по-точно за незабавното изпълнение. В резултат на това правото на гражданина, влязъл в ролята на длъжник, е сведено до гражданска нула за разбиране и защита на случващото се срещу него. Отнето и възпрепятствано е правото му на гарантиран достъп до навременна информация, нарушени са основните принципи  за разглеждане и решаване на делата в разумен срок! Хиляди дела по заповедното производство в СРС стоят  като неприключили  ТЪМНАТА СТАЯ НА ВСЕКИ СЪСТАВ  поради неиздаването на надлежен съдебен акт, както и поради нарушаване реда на връчване на съдебни книжа. Тези съдебни книжа не са връчени, но същевременно срещу  вече набедения длъжник има изпълнително производство, защото Изпълнителния лист е напуснал кориците на делото  преди преписа от Разпореждането и оригинала на Заповедта да са връчени надлежно  на страната.

Нарушен е основополагащ принцип в гражданското съдопроизводство – служебното начало. Съдът служебно да извършва необходимите процесуални действия по движение и приключване  на делата и да следи за  допустимостта  и надлежното извършване на процесуалните дейстивя от страните. Съдът е този, който връчва на страните препис от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване, а не други институции, освен ако не им бъде изрично разпоредено за това – ЧСИ (чл. 42  ал 2  ГПК). Тава частно връчване на книжа, също е обвързано с определен ред, в който съда е ангажиран с издаването на съдебен акт, разпореждащ извършването от частно лице. Връчването  на съдебни книжа, така както предевижда закона, е обвързано с обратен документ  Разписка  за извършеното връчване. При проверка   на всяка едно дело в заповедното производство се вижда, че книжата  предвидени по Наредба № 7  да бъдат връчени  със съобщение точен образец,издаден  по нея, не се практикува. Действията за  защита на „длъжника” в това производство за защита са напълно парирани изначално от съда.Натрупани са редица въпроса със сигурността на връчването  и интересите на насрещната страна, сиреч длъжника.

Хиляди граждани се превръщат автоматично в длъжници при положение,че това производство е относимо  само за безпорните вземания. А действителност не е проверено и не довършено наличието на безпороността на вземането, защото тя е обвързана именно с признание от страна на длъжника. , На гражданите принудително им се  отнема информация и възможност за  оспорване по ред предвиден  в закона.

„Заповедно производство”, визира способите и документите, чрез които се доказва  не просто едно  вземане, а едно безспорно такова. Строго формално съдебно производство, при което  отклоненията и пропуските водят до нищожност на действието. Започвайки със формуляр  Заявление за издаване на Заповед за изпълнение и  представен  надлежен документ,в обсега на чл.417 ГПК, за да се стигне до  Заповед за незабавно изпълнение  и Изпълнителен лист като  краен резултат, се преминава през съдебна процедура, която изисква наличието на ВАЛИДЕН ФОРМАЛЕН СЪДЕБЕН АКТ, в случая РАЗПОРЕЖДАНЕ, който съпътства това производство стъпка по стъпка. В него следва  се съдържат всички необходими и изискуеми реквизити за валиден съдебен акт, от дата, обстоятелства, мотиви до надлежен подпис на съдията. В заповедно произвоство законът предвижда издаването на няколко съдебни акта, които отбелязват и документират, как се е достигане на крайния резултат – издаден изпълнителен лист. Този акт липсва в делата по Заповедното производство в СРС. Издаването от съда само на Заповед за изпълнение не може да замести съдебният акт на съда – Разпореждане най-малко поради различния предвиден ред за обжалване и основания.

Както вече подчертах СРС не счита за необходимо да издава този съдебен акт, който  обаче е неразделна част от тази процедура. Заповедта за изпълнение е формален образец, който се попълва и в него няма мотиви на съда, за да се разбере как се е формирала волята на съда за  същия този формален документ. А всеки съдебен акт трябва да бъде мотивиран и аргументиран и при отказ и при уважаването на заявлението. Неиздаването на това първично разпореждане като съдебен акт в писмена форма с необходимите основания, мотиви,подписи на съдия и прочее по закон определени изисквания, е основание, да се счита нищожно всяко последващо действие по това производство. С други думи, нищожен съдебен акт не следва да поражда права и задължения. Липсата на такъв  води до нарушаване на  неотменими права на защита и  нарушаване на основни принципи в гражданското производство като равенство на страните, публичност и непосредственост

Твърди за инкорпориране волята на съда в издадената Заповед за изпълнение  и/или Поканата за доброволно изпълнение, което не релевира с правилата  и разпоредбитете на закона. получени  копия от документи с Поканата да доброволно изпълнение от ЧСИ, не е достатъчно условие, за да започне законно изпълнително производство.  Следващият момент е, че имаме изначална порочна практика при ЧСИ, които не връчваг надлежните документити, както изисква закона и подправят образците на Поканата за доброволно изпълнение по начин, който заблуждава длъжникът за неговите законни права .  Съгласно чл. 419 ГПК Разпореждането, с което уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на инстанционен контрол с частна жалба в 2 седмичен срок от връчване на  Заповедта за изпълнение. От което може да се направи извода, че Разпореждането и  Заповедта за изпълнение трябва да бъдат връчени в един и същи момент. Безпорно и двата документа са издадени от съда, следователно трябва да бъдат връчени по надлежен ред от съда, както предвижда  чл. 7 ал. 2  ГПК Евентуално  това може да стане от ЧСИ,  само и единствено, ако има такова разпореждане от съда, т.е надлежен съдебен акт и само при условие, на искане на страната, която трябва да си поеме  разходите за това , а не да бъдат надписвани за длъжника.  С Наредба  № 6 са посочени образците  за заповед за изпълнение и други книжа във връзка с това производство, който не подлежат на редакция и изтриване на части  от тях.  Наредба № 7  за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по гражданския процесуален кодекс,  чл.2 т.9 предвижда съответна форма на съобщение на съда за връчване на препис от определение, разпореждане  – Приложение № 9., Приложение № 20. От тези нормативни актове се вижда, че законодателят е предвидил и форма и реда на връчване на съдебни документи. Разпореждането и Заповедта за изпълниение е предивдено да бъдат връчени чрез СЪОБЩЕНИЕ, изпратено от съда.  Така че дали трябва съдът да издава Разпореждане не стои под каквото и да е съмнение, но към настоящият момент СРС не издава такива актове в заповедното производство!.

И още един важен въпрос, доколко Заповедното производство, във вида по който  се процедира  не  противоречи на  Европейското законодателство  – регламента за безспорни вземания 805/2004/ЕО предвид това, че Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът. Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. В този смисъл отново могат да бъдат дирени основания за нищожност. Заповедното производство в България е въведено във връзка със задълженията на страната ни по Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Безспорността на вземането следва да бъде изследвана и установена още с уважаването на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение служебно от съда.

В заключение  – Спазването на  граждансаките права,  гарантирания достъп до правосъдие, правото на справедлив процес, равенството на страните, прозрачността и яснотата на процеса са потъпкани  грубо. Нещо повече, незачитането на Регламентите на ЕС и съответните стандарти в правосъдието, задължителни на страните членки, каквато е България, отклоняването от точното прилогане на закона от страна на органите на съдебната и извънсъдебната система /каквито са ЧСИ/, по провеждане на Заповедното производство по този начин е  средство за бързо преразпределение на имуществото на неограничен брой лица – граждани и нарушаване на гражданския баланс и установени представи за справедливост и правосъдие.

Уважаеми колеги,

Ето защо, апелирам ние в лицето на  САК  да изрази своето становище  по отношение на осигуряване на  справедливо,  прозрачно ясно и безпристрастно съдебно производство и осигуряване на информация и  достъп до гарантирани право на защита на гражданите, за прилагане на духа и буквата на закона в Заповедното производство така както е била замислена и предвидена изначално.  Апелирам за вниманието на адвокатската общност  и  нейното ангажиране по повдигната проблематика  с настояване за незабавен  институционален контрол по отношение на точното прилагане на закона в съотвествие с Европейските регламенти  и основни принципи.  

 

 

С уважение,

 

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *