Начало » Библиотека » Утвърдени образци на Министерство на правосъдието

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието

Полезни бланки в заповедното производство:

 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК;

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК;

Възражение срещу заповед за изпълнение.

Полезни бланки, ползвани по граждански дела:

 

Молба за представяне по делото на документи / вносна бележка за платена държавна такса и т.н.;

Молба за издаване на копие от цялото дело;

Молба за освобождаване от държавни такси и разноски;

Молба за издаване на съдебно удостоверение;

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;

Молба за издаване на влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист;

Молба за издаване на изпълнителен лист;

Молба за определяне на подходящ срок за извършване на процесуално действие от съда;

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка;

Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание;

Декларация за материално и гражданско състояние;  

 

Полезни бланки в изпълнителното производство:

 

Молба за образуване на изпълнително дело;

Молба за образуване на изпълнително дело (опростена);

Молба за образуване на обезпечително производство;

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за физическо лице;

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за юридическо лице;

Молба за извършване на проверка на обстоятелствата по чл.152 от Семейния кодекс и издаване на удостоверение, съгласно Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка;

Молба за представяне на доказателства по изпълнително дело;

Молба за издаване на заверен препис от документ, съставен от съдебен изпълнител;

Молба за получаване на ксерокопие от цяло или част от изпълнително дело;

Молба за представяне на вносна бележка по изпълнително дело за извършване на справка от взискател (за проучване имуществото на длъжника);

Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума по дълга (за длъжници по изпълнителни дела);

Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума в размер на 30% по дълга и за спиране на изпълнението (за длъжници по изпълнителни дела);

Наддавателно предложение за физически лица;

Наддавателно предложение за юридически лица;

Молба за посочване на начин на изпълнение;

Бланкетна молба за друго искане.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *