Начало » Библиотека » Архив - документи » Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Контрол на държавните помощи

От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 23 езика. Моля, използвайте падащото меню в горната дясна част на екрана, за да преминете на друг език.

Какво е правното основание?

Процедурният регламент“: Регламент № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от договора за функционирането на Европейския съюз, ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1—9, както беше изменен с Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г., ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 15—22.

Регламентът за прилагане“Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (понастоящем член 108 от ДФЕС), ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1—134, последно изменен с Регламент (ЕС) № 372/2014 на Комисията от 9 април 2014 г. във връзка с изчисляването на определени времеви срокове, с обработването на жалбите (по-специално задължението за използване на формуляра за жалби) и с определянето и защитата на поверителната информация.

Как мога да определя дали дадена мярка представлява държавна помощ?

В член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз се посочва, че, освен ако в Договорите не е предвидено друго, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез държавни ресурси под каквато и да е форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, като поставя в по-благоприятно положение дадени предприятия или производството на определени стоки, е несъвместима с вътрешния пазар, доколкото засяга търговията между страните членки. Затова, за да бъде класифицирана дадена мярка като държавна помощ, трябва да бъдат изпълнени следните пет условия:

  1. Използване на държавни ресурси
  2. Икономическо предимство
  3. Избирателност (например държавната помощ облагодетелства дадени търговски предприятия или производството на определени стоки)
  4. Последствия за конкуренцията
  5. Последствия за търговията между страните членки

Ако тези условия не са изпълнени, не трябва да подавате жалба на този сайт. Моля, не използвайте този уебсайт, за да информирате Комисията, че не сте получили държавна помощ.

Кой може да подаде валидна жалба?

Съгласно член 20 от Процедурния регламент само заинтересованите страни могат да подават жалби с цел да информират Комисията за всяка помощ, за която се твърди, че е неправомерна, и за всяко твърдение за злоупотреба с помощ. За тази цел физическите и юридическите лица, които подават жалба съгласно член 10, параграф 1 и член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999, трябва да докажат, че са заинтересовани страни по смисъла на член 1, буква з) от същия регламент (вж. също член 11а, параграф 1 от Регламента за прилагане).

Понятието „заинтересовани страни“ е определено в член 1, буква з) от Процедурния регламент като „всяка държава членка или всяко лице, предприятие или обединение от предприятия, чиито интереси биха могли да бъдат засегнати от предоставянето на помощ, по-специално получателят на помощта, конкуриращите се предприятия и търговските обединения“.

Защо е задължително да се използва формулярът за жалби?

С член 20, параграф 2 от Процедурния регламент, изменен с Регламент № 734/2013 на Съвета, използването на формуляр за жалби беше направено задължително. Нов формуляр за жалби беше въведен с изменение на Регламента за прилагане (Регламент № 372/2014 на Комисията). Съгласно член 11а, параграф 1 от Регламента за прилагане заинтересованите страни трябва надлежно да попълнят формуляра от приложение IV и да предоставят всички задължителни сведения, които се изискват в него. Това ново изискване влезе в сила на 2 май 2014 г. Неговата основна цел е да се улесни разглеждането на жалби, като се гарантира, че Комисията получава цялата съответна информация относно предполагаема неправомерна или неправилно използвана помощ.

При мотивирано искане, отправено от заинтересована страна, Комисията може да я освободи от задължението за предоставяне на част от информацията, изисквана във формуляра (член 11а, параграф 2 от Регламента за прилагане). Жалбите се подават на един от официалните езици на Съюза (член 11а, параграф 3 от Регламента за прилагане).

Комисията ще поиска от жалбоподателите, които са предоставили непълна информация, да изложат становищата си в рамките на определен срок. При липса на своевременен отговор, жалбата ще се счита за оттеглена.

Как мога да изпратя жалбата си?

Има два начина:

  1. изтеглете формуляра за жалба и го изпратете по обикновената или по електронната поща
  2. попълнете онлайн формуляра и го изпратете по електронен път чрез нашия уебсайт

Не е необходимо да изпращате жалбата по пощата или по факс, ако вече сте я изпратили по електронната поща или чрез уебсайта.

Моля, не забравяйте да изпратите неповерителна версия на Вашата жалба, ако тя съдържа търговски тайни или друга поверителна информация.

Какво се случва след изпращането на жалбата?

Ще получите потвърждение за получаването на Вашата жалба в рамките на 15 работни дни. Комисията ще провери предоставената информация и ще Ви уведоми за резултата възможно най-бързо (вижте раздел 7 относно жалбите на Кодекса за най-добри практики при провеждане на процедури на контрол на държавните помощи).

Неповерителната версия на Вашата жалба може да бъде изпратена на държавата-членка за коментар. Ще бъдете редовно информирани за проверката на Комисията.

Кой отдел/коя служба ще се занимава с жалбата?

В Комисията жалбите във връзка с държавни помощи се обработват децентрализирано от отговорните за това генерални дирекции. За повече информация вижте списъка с адреси за контакти.

Мога ли да отнеса даден случай до националния съд?

Задължението на страните членки да уведомяват Комисията за планирани държавни помощи („задължение за изчакване“) има пряко действие, което означава, че страните, засегнати от предоставена в нарушение на задължението за изчакване държавна помощ („незаконна помощ“), могат да отнесат въпроса директно до национален съд. Затова физическите или юридическите лица, чиито интереси са засегнати от предполагаемата незаконна помощ, могат да отнесат въпроса до национален съд, който трябва да разгледа случая независимо от съществуването на паралелна процедура в Комисията. Действията пред национален съд могат да бъдат важно средство за компенсация на ищеца, засегнат от незаконна държавна помощ. Някои от възможните корективни мерки от страна на националните съдилища са: предотвратяване на плащането на незаконна помощ; възстановяване на незаконна помощ (без оглед на съвместимостта); възстановяване на лихва за неправомерност; компенсиране на щетите за конкуренти и други трети страни и временни мерки срещу незаконна помощ.

Моля, имайте предвид, че въпреки това Комисията не е в състояние да даде съвет относно наличните във всеки отделен случай национални процедури. Повече информация относно прилагането на правото в областта на държавната помощ от националните съдилища може да бъде намерена на тази страница.

***

Връзки по темата

 

***

ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПОЛАГАЕМА НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА С ПОМОЩ

 

***

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *