Начало » Библиотека » Искова молба за нищожност

Искова молба за нищожност

Искова молба за нищожност

Приложили сме  искова молба за нищожност, която може да бъде използвана универсално.

Може да я изтеглите оттук: 27018-2010

Изх.№ EC_BG-193/26.02.2018г.

Копие до: Европейските институции

1.1   Европейския парламент по Петиция 0063/2017

1.2 Европейска Комисия – секретариат

Ares.: (2017) 807793 и (2017)3090915

1.3.Служба за подкрепа на структурните реформи към ЕК

До: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

бул.“Цар Борис III“№ 54, София

Копие – ответници: 1.ТБ „МКБ“ ЮНИОНБАНК АД,

ЕИК 831596033,с правоприемник „ПИБ“

ЕИК 831094393,бул. „Драган Цанков“  37, гр. София

2. ЧСИ рег.№ 790 Ренета Милчева-СГС,

ул.„Княз Борис I”, №130, eт.1, гр. София

3.ЧСИ рег.№ 898 Стефан Нинов – ВидОС,

ул. „Градинска“, № 22, ет. 1, гр. Видин

ИСКОВА МОЛБА

От : Ивайло Павлов Илиев, лично и в качеството му на управител на :

„ МЕТРОПОЛ-М“ЕООД, ЕИК: 121243679

„Р.Е.М. БИЛДИНГС“ЕООД, ЕИК: 175214122

„МЕТРОПОЛ ПРОПЪРТИС“ ООД ЕИК 175214

„ЕЛИНА-63“ООД ЕИК: 121243711

с адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Пиротска“, № 5, ет 3, офис 7

В качеството му на юридическо лице с ЕГН 6003303249

тел. за контакт:0888811264, gdpokanadi@gmail.com

Относно: Обявяване на нищожност на разпореждане за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по 417 от ГПК и други актове на съда и ЧСИ.

Правно основание: чл.270 ГПК, чл.9, 411, ал. 2 , т.2 ГПК, чл.413 – служебно задължение за прилагане на правото на ЕС –ПЕС на национален съд по силата на решение от 07.06.2007 г. по съединени дела С-222/05 и С-225/05 Van der Weerd на СЕС, по силата на Решение от 14.06.2012 г. по дело С-618/10 на СЕС и чл.3 от Европейски регламент 805/2004 за безспорните вземания;

Срещу: ТБ „МКБ“ЮНИОНБАНК АД, ЕИК 831596033, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ген. Е. И. Тотлебен №30-32; ЧСИ рег.№ 790 Ренета Милчева- СГС с адрес: гр. София, ул. “Княз Борис I“ №130, ет. 1, ЧСИ рег.№ 898 към Видински ОС с адрес: гр. Видин, ул. „Градинска“, № 22, ет. 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА РАЙОННИ СЪДИИ,

С настоящия иск правя искане за прогласяване на нищожност на разпореждане за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по 417, т.2 от ГПК в заповедно производство по ч. гр.д.№ 27018/2010 г. по описа на СРС на 24-ти с-в, Г.О. и отмяна на всички последващи актове на съда по същото дело и по изп.дело №2010790040400963 на ЧСИ рег.№ 790 Ренета Милчева-СГС и изп. дело №20168980400332 на ЧСИ Стефан Нинов рег.№ 898 към Видински ОС.

Моля да бъде прогласена нищожността на Разпореждане по ч.гр.д.№ 27018/2010 г. по описа на СРС на 24-ти с-в, Г.О., което се явява имплицитен съдебен акт от съдебната процедура по заповедното производство във връзка с уважаване заявлението за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение/, без номер и без подпис, на 16.06.2010 г. от 24-ти състав, ГО, СРС като нищожно и незаконосъобразно.

Обжалваното неиздадено Разпореждане по ч.гр.д.№ 27018/2010 г. по описа на СРС на 24-ти с-в, Г.О., се явява имплицитен съдебен акт от съдебната процедура по заповедното производство във връзка с уважаване заявлението за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение, е нищожно и незаконосъобразно. Този порок води до недействителност на издадената Заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК. Оспорвам лигитимността на нейното издаване, като твърдя, че е издадена без надлежно правно основание  в нарушение на предвидената процедура, толкова съществена, че води до нейната нищожност.   Налице са съществени процесуални и материални пороци, предхождащи нейното издаване, което я прави невалиден съдебен акт, без правна сила. Съответните правни аргументи и налични доказателства и факти за това са следните:

От фактическа страна срещу нас е заведено заповедно производство по ч.гр.д.№ 27018/2010 г. по описа на СРС на 24-ти с-в, Г.О. по молба на ТБ „МКБ“ ЮНИОНБАНК ЕИК 831596033, с правоприемник „ПИБ“ ЕИК 831094393. При извършения преглед на делото установих липсата на императивни съдебни актове, при провеждането на  тази съдебна процедура предвидена за безспорни вземания:

1.В кориците по делото не фигурира разпореждане на съда, първо по ред, което следва да бъде издадено, както предвижда закона,  в закрито разпоредително заседание, с което да се уважави молбата в заявлението на първия ответник и разпореждащо издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК. Този акт е предхождащ и представлява основание за нейното издаване. Заповедното производство е строга формална процедура извън състезателния съдебен ред, при което точната спазване на форма и ред е от изключително значение за легитимността на процеса.

Законът предвижда заявлението да се разглежда в разпоредително заседание съгласно чл.411, ал.2 (в случая закрито). По аргумент на граматическо и смислово тълкуване „разпоредително заседание” означава без съмнение провеждане на съдебно заседание от съда, което е  във връзка произнасяне за уважаването или отхвърлянето на заявленито и следва да завърши с разпореждане – акт на съда, които ще предопределя развоя на съдебната процедура  В това заседание не е извършена проверка на на неравноправните клаузи в договора съгласно решение по дело С-243/08 Pannon GSM ( в случай, че е представен такъв ). Липсват действия на СРС изискуеми по чл.6 от Регламент 1/2003/ЕО и СЕ служебно за наличие нарушение на конкуренцията, и да ги обективира в мотивите на разпореждането. Потвърждение на тази логика  е разпоредбата по Чл.413, ал.2 от ГПК, която изрично  укакзва правото на заявителя да обжалва разпореждането в случай на отказ, от което се подразбира, че този акт   е наличен и в случай на отказ може да се обжалва.Това Разпореждане е с особена значимост  за законосъобразното развите на тази процедура във връзка с принципите за равностойност на страните, достъп до правосъдие и  не на последно място за установяване на безспорността на вземането, (какъвто е бил и замисълът при това производство с извън състезателно начало). Тук липсват данни за изпълнение на основни принципи на ПЕС, обективирани в Конвенцията по правата на човека – чл.6, § 1 и чл.13 – право на справедлив и честен процес в разумен срок и ефективни средства за защита, както в дело Jonston 222/84 на Съда на ЕС – СЕС – принципи на: „ефективна съдебна защита и ефективен съдебен контрол“.

Ако разпореждането отхвърля  молбата, заявителят има правен интерес да я обжалва. По аргумент на противното същото трябва да важи и за длъжника, ако с разпореждането молбата е  уважена ,в по-късен етап на узнаване от длъжника има правен интерес да обжалва, ако намери пороци, или най-малкото има право да се запознае с мотивите на съда в съдебния акт, защо е намерил уместно да уважи молбата. Разпореждането е актът който анонсира волята на съда и прави достояние неговите мотиви за нея в правния мир.  Наличието на съдебен акт, подлежащ на обжалване и от двете страни, а не само на едната,  обезпечава основополагащия принцип в правото  за  равенство на страните в процеса. След като едната страна /взискателя/ има право по чл. 413, ал.2 ГПК да обжалва разпореждането с частна жалба, с която се отхвърля изцяло или отчасти заявлението, то и за „длъжника“ също трябва да бъде осигурено това  право да обжалва разпореждането за уваженото заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК , макар и това да става в по-късен етап, след узнаването за осъществено/  спретнато  заповедно производство.  В  противен случай, ако се приеме, че длъжникът не може да обжалва този акт, ще бъдем пред съдебна процедура, която противоречи на  основните постулати за равнопоставеност и гарантиране на достъп до правосъдие съгласно ЕП и поставя въпроса за явно нарушение и противоречие  на европейското право и обективна противозаконост на тази процедура, която не може да гарантира достъпа до правосъдие. Горе споменатата разпоредба по заповедното производство задължава съда да изследва заявлението и представените към него доказателства се произнася с разпореждане, с което отхвърля изцяло или отчасти заявлението или  го уважава  изцяло или отчасти, и разпорежда издаване на заповед за изпълнение. Именно разпореждането е акта, обективира волята на съда за уважаване или отхвърляне на заявлението, от мотивите, на който може да се прави извод за отчитане или не на предпоставките по чл.411 и чл.417 ГПК. За валидността на разпореждането като самостоятелен съдебен акт  се изскват  атрибутите, изброени в чл.254, ал.2 от ГПК.  Включително подлежи ли на обжалване разпореждането, пред кой съд и в какъв срок (т.6), подпис на съдията (т.7), аналогични като  изискванията за решенията на съда (чл.236, ал.1 от ГПК), което означава че актовете на съда са писмени и задължително мотивирани (съглано чл. 121  ал.4 от Коституцията). След като съдът не е издал валидно разпореждане (липса такова в кориците по делото), на страните по делото е преградена възможността  да упражнят правата си по чл.279 от ГПК.Установяването на безспорността на вземането  е крайъгален камък в тази извънсъстезателна съдебна процедура и то започва с първия акт на разпореждане на съда, с което се дава право или отхвърля за по-нататъшно развитие на таза процедура. В този ред на мисли следва да се отбележи , че не може да се приеме за разпореждане, разпоредителната част на заповедта и тя да замести   самото разпореждане. Недопустимо е инкорпориране  смесване  на два различни съдебни акта в един, тъй като те  са напълно различно и имат различен ред на обжалване и законът конкретно ги е индивидуалзирал и посочил като такива. В ГПК , ясно и недвусмислено е предвидено, че Разпореждането е самостоятелен документ / чл. 418 ГПК / със свое текстово проявление.  И именно на въз основа на  този акт, протоколиращ изразената воля на съда да се издаде последваща Заповед за изпълнение и на основание на разпореждане  се издава и Изпълнителен лист. По отношение  възможността за търсене на нищожност на тези актове ВКС се е произнесъл с Определение № 64 от 23.01.2015г. постановено по ч.гр.д. № 141/2015г. Разпоредбата на чл.270 ал.2 ГПК визира изрично само съдебните решения като актове на съда, чиято нищожност може да бъде установявана, като липсва изрична уредба относно определенията на съда или другите издавани от него актове (разпореждания, заповеди и т.н.). Тези актове обаче също може да страдат от пороци, които да препятстват пораждането на правните им последици. Същевременно всеки от тези актове може да създаде привидност за формирана воля на правораздавателен орган със съществени неблагоприятни последици за лицето, от което трябва да бъдат изпълнени. Няма основание на това лице да се откаже правото да иска установяване на нищожността на акта по същия ред, който законодателството предвижда изрично за един от видовете съдебни актове (решенията на съда). Законът не съдържа изрично разрешение, но това следва да се приеме при аналогично приложение на разпоредбата на чл.270 ал.2 ГПК на основание чл.46 ал.2 изр.1 ЗНА. Поради това следва да се приеме, че нищожността на заповед за изпълнение, издадена по реда на глава 37 ГПК, може да бъде установявана по иск на длъжника, предявен против заявителя, на същите основания, на които нищожно би било издаденото за същото вземане осъдително съдебно решение.

Посоченият за длъжник има право да бъде информиран максимално пълно и в детайли за предприетите действия спрямо него, с оглед необходимостта да вземе информирано решение, как да създаде защитата си или да изпълни/признае вероятния дълг, като безспорен по силата на Регламенти 805/2004/ЕО и СЕ – безспорни вземания и 1896/2006 – европейска заповед за плащане.

При това, тези процедури не трябва да бъдат „по-трудни и затрудняващи“ прилагането на ПЕС принцип – „ефективност“ – трудно и практически невъзможно прилагането на ПЕС от чл.417 на ГПК.

Издаването на валиден самостоятелен акт Разпореждане от съда е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост и редовност на това производство и съблюдаване на основните приниципи в правото.  Достига се до единственият обоснован извод, че ако приемем такова разпореждане за издадено, евентуално дори и като устно, то е нищожно пориди липса на предвидената писмена форма и съдържание. Така смята  и ВКС. Това повлича нищожността и на последващите издадени актове – Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист, доколкото същите са издадени без правно основание , и в пълно противоречие на материалният и процесуалният закон . (Представям като доказателство и подробна аргументация по направеното възражение отговор от Софийска Градска Прокуратура специализирано звено Антикорупция  изх.№ 268/2016г. )

При така представените правни аргументи изводът, че отсъствието на предхождащия заповед за изпълнение съдебен акт – Разпореждане, въз основа на който тя се издава, прави заповедта за изпълнение нищожна, е напълно основателен

Друго съществено процесуално нарушение, което накърнява правата ми в това производство и води до нищожност, е липсата на надлежното връчване на съдебните книжа, доколкото има такива (като се има предвид че Разпореждане в това производсвто не е издавано). Няма данни и доказателства в делото, че съдът ми е връчил Разпореждане и Заповед за изпълнение, със съобщение и надлежно върната разписка за получаването им, както e определен  реда в Наредба № 7 ,чл.2 т. 20.  Ако се предположи, че това  свършил ЧСИ, то в делото обаче  не се открива Молба / Искане на заявителя  книжата да бъдат връчени чрез ЧСИ за негова сметка, нито пък   разпореждане на съда, за връчване чрез  ЧСИ както предвижда разпоредбата на  чл. 42, ал.2 ГПК.  Безспорен факт. Доказателство за това е , че Заповедта за изпълниение стои все още  в кориците на ч.гр.д.№ 27018/2010 г. по описа на СРС на 24-ти с-в, Г.О., т.е  очевидно не изпълнен предвидения надлежен ред за връчване на съдебни книжа. Грубо и брутално погазване на една строго формална процедура с изключително значение за упражняване на иначе гарантирани права  за осигуряване пълна и адекватна информация и право на защита  и достъп на правосъдие. Защото за длъжника самото узнаването, че се води изпълнително производство въз основа на вече проведено заповедно прозводсто не е достатъчно да има възможност да упражни правата си.

От друга страна пък,  няма данни в делото как   изпълнителният лист е напуснал делото още преди Заповедта за изпълнение и преписа от разпореждането, които подлежащи  на самостоятелно обжалване да са връчени, всъщност те никога  не са  напускали кориците на делото и не  са връчванипо  предписания надлежния ред .По този начин на длъжникът    е осуетено правото да  да възрази и обжалва. Отново е налице поведение на съда, с което се нарушава равнопоставенността на страните, доколкото въобще в заповедното производство има, както и е възпрепястван достъпът до упражняване правото на защита и правосъдие. Междувременно се оказва, че Заявителят е взел ИЛ и предприел активни принудителни действия чрез ЧСИ при положение, че вземането му  продължава да виси неопределено и  неустановено като безспорно ( т.8 от тълк.дело № 4/2013 на ОСГТК на ВКС). В нарушение на процедурите и правилата е заобиколен законът, започнато принудително изпълниение, като същевременно съдебните актове, подлежащи на обжалване не се връчват. Търсеният правен баланс в това съдебно производсто за ефективност и гарантиран достъп до правосъдие е напълно нарушен и е достигнато до пълно извращение на първоначания замисъл на законодателят, които предвижда и урежда този ред за упражняване на вземания само по отношение на безпорни такива. Парирането на възможността на поставения в ролята на дъжник  да установи в пълнота и основателността на търсеното вземане е целенасочено възпрепятстване  на  гарантирания достъп до правосъдие по европейското законодателство. Ако редът по връчването се спазва надлежно ще бъде осигурено установяването на „безспорността на вземането“ . Според европейските дерективи това е положението, при които кредитор установява липса на каквото и да е оспорване от страна на длъжника относно естеството и размера на парично вземане е получил или съдебно решение срещу длъжника, или документ, подлежащ на изпълнение, който изисква изричното съгласие на длъжника, което се дава или със съдебна спогодба, или публичен документ . Така че последствията от уважаване на частната жалба по чл. 417 ГПК срещу разпореждането   има изключително знаменателен ефект  за развоя на производството, защото последствието е   обезсилване на издадения изпълнителен лист.

Даването на изпълнителния лист на взискателя за образуване на изпълнително производство срещу мен, без да ми бъдат връчени заповедта за изпълнение и разпореждането по чл. 418 ГПК, допускащо незабавното изпълнение и представляващи годното изпълнително основание съгласно задължителното за съдилищата Определение  356 по ч.гр.дело № 274 ВКС, е в нарушение на основни принципи за равностойност  на страните и гарантиран достъп до правосъдие.

Срокът за възражение тече от момента на връчването на самата заповед за изпълнение и удостоверяване на това връчване по надлежен съдебен ред, а не просто от узнаването, че е започнало изпълнително производство.  И отговорността е  на съда  издал заповедта за изпълнение и разпореждането за редовното връчване на книжата.

Заповедта за изпълнение е нищожна и поради факта, че e издадена в противоречие на закона и добрите нрави, каквото е и искането на заявителя.
По силата на чл.3 от Регламент 805/2004 за безспорните вземания и на Решение по дело С-618/10 на СЕС, задължително за националния съд (чл.633 от ГПК), съдът е трябвало служебно да провери приложения от заявителя ТБ „МКБ“ЮНИОНБАНК АД ЕИК 831596033 с правоприемник „ПИБ“ЕИК 831094393, включително за неравноправни клаузи, да ги отсрани ако има такива и след това да прецени дали да уважи претенцията (чл.411 ГПК).

Следователно заявлението е недопустимо, тъй като без да е изследван договора от  съда,  не е бил в състояние да установи по безспорен начин наличието на облигационни отношения и е бил длъжен да отхвърли иска на заявителя.

Приложение № 20 към чл.2,т.20 към Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по гражданския процесуален кодекс, отразява правно-техническите стъпки на изпълнение на  връчването на  Заповедта за изпълнение и препис от разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение. Липсата на такъв документ опорочава цялото връчване и последващите етапи от развитието на производството. То този начин се нанася щета на правото на защита на доверителите ми, липсва в пълнота Разпореждане , което да допринесе до пълно разгръщане на правото ми на защита.

Моля да вземете предвид, че нито Разпореждането на съда, нито заповедта за изпълнение, нито доказателствата, въз основа на които е издадена са ми надлежно връчени, с което са нарушени изискванията за  съдебната процедура, прогласени в преамбюла на Регламент 805/2004, а именно: Трябва да се установят минималните изисквания за съдебната процедура, която води до съдебно решение, за да се гарантира, че длъжникът е информиран за съдебните действия срещу него, по такъв начин и в такова време, за да може да организира своята защита, за изискванията по активното му участие в съдебната процедура за оспорване на вземането, както и за последствията от неучастието.

Също така следва да обезпечите процесуално разглеждането на несъответствието на националното право с ПЕС по дело С-432/05 Unibet Ltd. СЕС, като спрете производството и ги сравните.

Следва при противоречие да оставите националното без последствия по дело 106/77 Siemmenthal на СЕС.

При основателни съмнения за неговото несъответствие като нерегламентирана държавна помощ, следва да имате предвид, че Европейския Парламент и ЕК по наша петиция 0063/2017 към Комисията по петиции на ЕП е изпратила потвърдително писмо D 310767/30.06.2017 г. ( приложено).

Правният ми интерес произтича от факта, че с действията си ЧСИ с рег. № 790 Ренета Милчева – СГС и ЧСИ с рег. № 898 Стефан Нинов – ВидОС, при когото делото на ЧСИ Ренета Милчева е преместено,са незаконни и с тях същите ми причиняват съществени материални и нематериални вреди! Конкретно за незаконните действия на ЧСИ:

I.1. При образуване на изпълнителното дело ЧСИ и служебно задължен да извърши проверка на законосъобразността и редовността на представения му ИЛ. Представения на ЧСИ ИЛ е незаконосъобразен, което не е било установено от ЧСИ. Съдебното изпълнително основание по конкретното дело е Заповедта за изпълнение /ЗИ/ и Разпореждане, въз основа на което е издадена Заповедта за изпълнение. Именно разпореждането е акта, обективира волята на съда за уважаване или отхвърляне на заявлението, от мотивите, на който може да се прави извод за отчитане или не на предпоставките по чл.411 и чл.418 ГПК. За валидността на разпореждането като самостоятелен съдебен акт се изискват атрибуите, изброени в чл.254, ал.2 от ГПК. Преди издаване на Заповедта за изпълнение съдът не е издал задължителното писмено Разпореждане. След като съдът не е издал валидно Разпореждане (липса такова в кориците по делото), на страните по делото е преградена възможността  да упражнят правата си по чл.279 от ГПК. Установяването на безспорността на вземането  е основно изискване в извънсъстезателна съдебна процедура развивана в заповедното производство. В това производство първият задължителен акт на съда е именно разпореждането. В това разпореждане съдът следва да посочи какви документи преглежда съда, как ги оценява и какви правни изводи извежда от тях с надлежни мотиви по приетата за установена от него фактологията и по приложимото правото, въз основа на които уважава заявлението и взема решение да издаде исканата Заповед за изпълнение. С разпореждането съдът  мотивирано уважава или отхвърля искането на заявителя и от неговата същност зависи по-нататъшно развитие на таза процедурата. Не може да се приеме за разпореждане, разпоредителната част на заповедта и тя да замести самото разпореждане. Недопустимо е инкорпориране  смесване  на два различни съдебни акта в един, тъй като те  са напълно различно и имат различен ред на обжалване и законът конкретно ги е индивидуализирал и посочил като такива. В ГПК ясно и недвусмислено е предвидено, че Разпореждането е самостоятелен документ / чл. 418 ГПК / със свое текстово проявление .  И именно на въз основа на  този акт, протоколиращ изразената воля на съда да се издаде последваща Заповед за изпълнение и на основание на разпореждане  се издава и Изпълнителен лист.

Описаните пороци са били налични, но ЧСИ не е изпълнил служебното си задължение да извърши проверка на законосъобразността на представения му ИЛ и неправомерно е приел същия за законосъобразен и редовен, незаконосъобразно е образувал е изпълнително дело по опорочения ИЛ и е извършил незаконосъобразни изпълнителни действия.

I.2. ЧСИ не е бил законосъобразно оправомощен от съда да връчва книжа от делото по заповедното производство пред СРС! Съгласно чл. 42, ал. 1 ГПК връчител на съобщенията на съда е служител на съда, а по чл. 42, ал. 2 от ГПК съобщенията на съда могат да се връчат на страната, само ако по делото е постъпило искане за връчване от ЧСИ и това е разпоредено от съдията. По делото липсва такова искане и съответно липсва разпореждане, което да упълномощава ЧСИ да връчва съобщения вместо служител на съда. Следователно ЧСИ Ренета Милчева няма правото да издаде и да ми връчи покана за доброволно изпълнение съгласно чл. 55 ГПК, Наредба № 7, чл. 3, т. 21, като поканата е първото съобщение, което трябва да получа по изпълнителното дело заедно с останалите съобщения по г.д. 27017/10г. на 29-ти състав.

I.3. Съгласно чл. 418, ал. 5 ГПК, ЧСИ е длъжен, да ми връчи заповедта за изпълнение /ЗИ/, а съгласно чл. 428, ал. 1 ГПК, това става едновременно с връчването на поканата за доброволно изпълнение /ПДИ/. Удостоверяването на връчването на ЗИ и на преписа от разпореждането става само и единствено със специалното съобщение по чл. 55 ГПК, Наредба № 7, чл. 2, т. 20. Утвърдените от МП образци на съдебни книжа посочени в наредбата са задължителни! Нито съда, нито ЧСИ имат право да ги изменят! ЧСИ ми е изпратил ПДИ с изменено съдържание, несъответно на образеца от наредбата, което по съществото си води до неговата нищожност!

Образци

Образци

Чл. 55. ГПК Министърът на правосъдието издава наредба, с която утвърждава образците на всички книжа, свързани с връчването.

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В сила от 01.03.2008 г.

Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юли 2009г.

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

За утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

В сила от 01.03.2008 г.

Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юли 2009г.

Чл. 1. С наредбата се утвърждават формата и съдържанието на образците на призовки, съобщения и уведомления, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Чл. 2. Образците на призовки и съобщения, връчвани от съда, са:

съобщение за връчване на препис от определение/разпореждане – приложение № 9;
Приложение № 9 към чл. 2, т. 9

(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата

Обн. – ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.

Приет с Решение на Пленума на ВСС по т. 7 от протокол № 25 от 3.08.2017 Раздел I

Функции на служба „Съдебно деловодство”

Чл. 37. Служба „Съдебно деловодство” включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

Чл. 38. Съдебният служител в служба „Съдебно деловодство”:

изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела;
Раздел I

Производство по несвършени дела

Чл. 88. (2) Призовките и съобщенията имат съдържание съгласно изискванията на процесуалните закони.

Изпратеното ми съобщение е изцяло незаконосъобразно, тъй като от една страна е изготвено в разрез с нормативните изисквания за образците на съдебните книжа, а от не е изпълнено нормативното изискване, към него да бъде прикрепен препис от самия акт на съда-ЗИ и препис от Разпореждането въз основа на което е издадена ЗИ. Същото разпореждане следва да е издадено като отделен писмен документ с надлежни мотиви защо съдът приема заявлението за редовно и защо разпорежда да се издаде ЗИ, съгласно чл. 121, т. 4 КРБ. /Актовете на съда задължително следва да са надлежно мотивирани!/

Едновременно с това както изложих по-горе ЧСИ има право да ми изпраща съдебни книжа, само и единствено ако преди това е бил издаден надлежен акт на съда, с който той да е бил оправомощен да извърши това процесуално действие, съгласно чл. 42, ал. 2 ГПК!  Такъв акт на съда не е бил издава и ЧСИ е извършил незаконни процесуални действия, без да има правомощие за това, поради което същите не са произвели правно действие като нищожни!

Като не е изпълнил изискванията на чл. 426, ал. 1 във връзка с ал. 3 ГПК да провери редовността за образуване на изп. дело, ЧСИ рег.№ 790  Ренета Милчева – СГС не е указала да бъдат представени за връчване и другите съобщения по ч.г.д и е нарушила закона, като е издала нищожна покана за доброволно изпълнение като издадена от нелегитимен съдебен изпълнител без права.

I.4. Друг основен и непоправим порок на изп. дело е това, че  ЧСИ рег.№ 790  Ренета Милчева – СГС не е издала разпореждане /постановление/ с мотиви за разпределение на разноски, налагане на възбрана и запори и кои имоти ще бъдат описани. Поради това и същият акт на ЧСИ се явява нищожен, поради което и всички последващи актове са невалидни, които моля да бъдат обявени за такива.

Подадената искова молба е с искане за прогласяване на нищожност на издадените писмени съдебни актове и на неиздадените такива, които обаче задължително е следвало да бъдат издадени от съда.

За същите важи основния принцип, че актовете на съда следва да се издават писмено! Също основния принцип за видовете съдебни актове, всеки със своя специфична правна характеристика, съдържание, правно значение, правни последици и възможности за обжалване: разпореждане, Определение, Решение! Също за основен правен принцип за недопустимост на смесването на отделните видове съдебни актове един с друг и недопустимостта за „инкорпориране” съдържанието на един вид съдебен акт в друг!

Изрично подчертавам, че считаме за нищожността следните актове на съда и на ЧСИ Нинов, както на основание вътрешното право на РБ, така и на правото на ЕС. Конкретно актовете на СРС в заповедното производство са процесуално опорочени и поради факта, че съдът не е изпълнил служебното си задължение да изследва договора за нищожни и неравноправни клаузи, съобразно правото на ЕС.

Конкретните нищожни актове на СРС и на ЧСИ са следните:

1/ На задължителните съобразно ГПК, но неиздадени актове:

Разпореждане на СРС по ч.гр.д. № 27018/10 г. на СРС, ГО, 24 състав за уважаване на заявлението за издаване на ЗИ /неиздадено/, с което съдът приема за основателно и редовно заявлението и мотивирано разпорежда издаването на ЗИ. Същото е нищожно поради това, че е устно и нематериализирано като документ на хартиен или друг носител, неподписано от съдията и липсва в кориците на делото като самостоятелен акт с мотиви, номер, дата и подпис на издалия го съдия.
Разпореждане СРС по ч.гр.д. № 27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав, с което се допуска незабавното изпълнение на издадената вече заповед за изпълнение /неиздадено/. Същото отново е устно и нематериализирано като документ на хартиен или друг носител, неподписано от съдията и липсва в кориците на делото като самостоятелен акт с мотиви, номер, дата и подпис на издалия го съдия. Дори и да се приеме, че съдържанието на съдебното разпореждане не е изрично посочено в закона, то за него следва да се прилага по аналогия изискванията за съдебните определенията посочени в чл. 252-254 от ГПК и изискванията за реквизитите на съдебното решение. Процесуално недопустимо и незаконосъобразно е евентуално твърдение, че същото било инкорпорираното в ЗИ;
Разпореждане СРС по ч.гр.д. №27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав за издаване на изпълнителен лист /неиздадено/ – по гореизложените пороци.
Разпореждане СРС по ч.гр.д. №27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав за уважаване искането на заявителя – съобщенията по ч.г.д. съдебните книжа по заповедното производство на съда /горните 3 бр. разпореждания и ЗИ да бъдат връчени от ЧСИ Ренета Милчева/ нито молителят е подал до съда молба да възложи на ЧСИ тази дейност, нито съдът е издал такова разпореждане/– по гореизложените пороци.
Разпореждането (постановлението) изп. Д. № 2010790040400963 на ЧСИ Ренета Милчева за образуване на изпълнително дело /с конституиране на длъжника и взискателя, разпределяне на такси и разноски, евентуално налагане на обезпечителни мерки /възбрани и запори/ и насрочване на опис на недвижимия имот /неиздадено/ – по гореизложените пороци.
Разпореждането (постановлението) изп. Д. № №20168980400332 на ЧСИ Стефан Нинов за образуване на изпълнително дело /с конституиране на длъжника и взискателя, разпределяне на такси и разноски, евентуално налагане на обезпечителни мерки /възбрани и запори/ и насрочване на опис на недвижимия имот /неиздадено/ – по гореизложените пороци
2/ На издадените, но тежко опорочени актове:

ЗИ на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК поради следните пороци:
Процесуална недопустимост на заявлението което е нередовно и противоречащо на закона и добрите нрави на основание чл. 411, ал.2 ГПК и противоречащо на Европейското право.
Издадена е без задължителния предходен отделен и писмен съдебен акт –разпореждане, с което съдът приема за основателно и редовно заявлението и мотивирано разпорежда издаването на ЗИ.
Собствени пороци: ЗИ е издадена без валидни процесуални и материални основания, като в случая не са представени надлежни счетоводни документи-извлечение от счетоводните книги на заявителя, а е представена извадка за крайни задължения, което по същността си е едностранно твърдение изходящо от заявителя за изгодни за него твърдения.
Изпълнителен лист – нищожен като опорочен поради пълна опороченост на предхождащите го актове на съда: разпореждане и ЗИ и издаден също в изцяло опорочено съдопроизводство.;
Поканата за доброволно изпълнение издадена и връчена от ЧСИ, нищожна поради:
издадена въз основа на нищожни актове на предхождащото съдебно заповедно производство и
свои собствени пороци: издадена от некомпетентен нелегитимен орган; несъответстваща на утвърдения от Министерството на правосъдието образец съгласно чл. 55 ГПК, Наредба № 7, чл. 3, т. 1, приложение № 21; издадена без задължителния предходен отделен писмен акт на ЧСИ: . Разпореждането (постановлението) на ЧСИ Ренета Милчева- СГС за образуване на изпълнително дело /с конституиране на длъжника и взискателя, разпределяне на такси и разноски, евентуално налагане на обезпечителни мерки /възбрани и запори/ и насрочване на опис на недвижимия имот  /неиздадено/.
Описи на недвижими имоти – 4 броя, извършени от ЧСИ и насрочването на публична продан върху същите.
=В изпълнение изискването на съда правим следното уточнение:

ОСНОВНО ИСКАНЕ:

Тъй като ЗИ и последвалия ИЛ се издават въз основа на Разпореждане с което се уважава заявлението за издаване на ЗИ  /неиздадено/, то уточняваме, че искането ни е:

Съдът да прогласи нищожността на Разпореждане с което се уважава заявлението за издаване на ЗИ /неиздадено/, след което да обезсили и последващите го във времето Заповед за изпълнение и ИЛ, както и неиздадени последващи разпореждания по ч.гр.д. № 27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав и едновременно с това по последващото изп. Д. № 2010790040400963 на ЧСИ Ренета Милчева, както и актовете на ЧСИ Стефан Нинов, образувано по незаконосъобразно издадените в ч.гр.д. № 27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав ЗИ и ИЛ, да отмени актове на ЧСИ и извършените от него процесуални действия по изпълнителното производство.

ПОД УСЛОВИЕ НА ЕВЕНТУАЛНОСТ: Ако съдът не уважи гореизложеното ни основно искане, то правим искане за прогласяване нищожността на следните актове на СРС и ЧСИ, по хронологичен ред за тяхното издаване в заповедното производство от СРС и в последвалото го изпълнителното производство от ЧСИ, като при уважаване на иска спрямо първия от долуописаните актове с прогласяването на неговата нищожност, съдът да отмени и последващите го. При отхвърляне на иска за прогласяване на нищожност на първия от тях, съдът да се произнесе по нищожността на всеки следващ!

Поредността на актовете чието прогласяване за нищожни под условие на евентуалност е следната:

Разпореждане СРС по гр.д. № 27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав, с което се допуска незабавното изпълнение на издадената вече заповед за изпълнение /неиздадено/.
Разпореждане СРС по гр.д. № 27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав за издаване на изпълнителен лист /неиздадено/ .
Разпореждане СРС по гр.д. № 27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав за уважаване искането на заявителя – съобщенията по ч.г.д. съдебните книжа по заповедното производство на съда /горните 3 бр. разпореждания и ЗИ да бъдат връчени от ЧСИ Ренета Милчева /неиздадено/
Разпореждане СРС по гр.д. № 27018/10г. на СРС, ГО, 24 състав за уважаване искането на заявителя – съобщенията по ч.г.д. съдебните книжа по заповедното производство на съда /горните 3 бр. разпореждания и ЗИ да бъдат връчени от ЧСИ Стефан Нинов /неиздадено/
5. Актове на ЧСИ по изп. Д. №2010790040400963: Разпореждането (постановлението) за образуване на изпълнително дело /неиздадено/.
Поканата за доброволно изпълнение издадена и връчена от ЧСИ Ренета Милчева по изп. д. №2010790040400963,
Описи и продажба на недвижими имоти – 4 броя, извършени от ЧСИ Ренета Милчева по изп. д.№2010790040400963 и ЧСИ Стефан Нинов
Обезпечителната мярка, която искаме, е спиране на изп. Д. № 2010790040400963 на ЧСИ Ренета Милчева и изп. д. №20168980400332  ЧСИ Стефан Нинов.

УВАЖАЕМИ РАЙОННИ СЪДИИ,

След като разгледате изложените факти ,доказателства и съображения  за  порочност на поведената съдебна процедура  поради липса на издаване на съдебен акт и надлежно връчване на книжа, която е довела до абсолютната нищожност на издадените актове, моля да прогласите нищожността на Заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417/, издадена по ч.гр.д.№ 27018/10 г. по описа на СРС на 24-ти с-в, Г.О. на СРС поради липса на издаден надлежен  предходен съдебен акт и да я обезсилите по отношение на направеното възражение за нищожност. Моля по отношение на обжалваното с частна жалба Разпореждане – неиздаден съдебен акт, да прогласите нищожността на съдебната воля за издаване на Заповед за изпълнение,  както и ако приемете че същото е издадено с оглед липсата на изискуемата от закона форма;  Моля да отмените разпореждането за издаване на изпълнителния лист, ако приемете че същото е издадено с оглед липсата на изискуемата от закона форма и обезсилите  изпълнителен лист от 16.06.2010 г. издаден по ч.гр.д. № 27018/2010 г. по описа на СРС на 24-ти с-в, Г.О.;

Моля да  отмените разпореждането за допускане на незабавното изпълнение на издадената вече Заповед № ( неномерирана) /и изпълнителен лист 16.06.2010 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ, ако приемете че същото е издадено с оглед липсата на изискуемата от закона форма.

Моля да се произнесето по допустимостта на заявлението и да го върнете като нередовно и противоречащо на закона и добрите нрави на основание чл. 411, ал.2 ГПК и противоречащо на Европейското право.

УВАЖАЕМА Г-ЖО/ Г-Н СЪДИЯ,

1/ИСКАНЕ ЗА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО СЕС по чл.267, § 3 от ДФЕС:

Липсата на самостоятелно мотивирано разпореждане за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, нарушава ли принципа за информираност и равнопоставеност на твърдения длъжник и равнопоставеност на страните поради невъзможност за обжалване посочени в Регламент 805/2004/ЕО и СЕ.
Представлява ли нарушение на ПЕС:
Инкорпорирането на разпореждането за допускане за незабавно изпълнение в заповедта за изпълнение ;
Инкорпорирането на разпореждането за издаване на изпълнителен лист в заповедта без мотиви и без да е изследвано подаденото до съда заявление и приложените към него документи – писмени доказателства за наличието на неравноправни клаузи в договорите и нарушаване на принципа на конкуренцията –
С горното нарушават ли се императивни норми на ПЕС и на българското законодателство и конкретно: чл. 411, ал. 2, т. 2 от ГПК?
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ:

Моля да изискате в оригинал или заверен препис гр. д. № 27018/2010 г. на РС София, 24 с-в;
Моля да изискате в оригинал или заверен препис изп. дело № 2010790040400963 на ЧСИ Ренета Милчева, както и на изп. д. №20168980400332 на ЧСИ Стефан Нинов.
ОСОБЕНО ИСКАНЕ:

След уважаване на искането ни за прогласяване на нищожността изложени по-горе, Ви молим да разпоредите прекратяване на по изп. дело № 2010790040400963 на ЧСИ Ренета Милчева и изп. дело №20168980400332 на ЧСИ Стефан Нинов.
Моля да задължите с акт на националния съд – посочените ответници да представят надлежно материално обезпечение над 100% от брутния предявен иск спрямо мен за плащане по преценка на съда (морални и материални щети от фиктивни техни претенции) на основание решение от 19.06.1990 г. по дело С-213/89 на съда на ЕС в друга банка, различна от участващата в делото, с цел обезпечаване на прилагането на ПЕС от тях.
Моля съдът да се произнесе относно задължението на съда в заповедното производство служебно да изследва договора за нищожни и неравноправни клаузи.
Моля да укажете реда за предявяване на иск за нарушение на правото на Европейския съюз.
Моля, в случай, че в съдебно заседание не се яви представител на ищеца, делото да бъде гледано в наше отсъствие, като настоящото искане да бъде счетено за молба по чл. 238, ал. 2 ГПЛ, а евентуално искане на ответника за прекратяване на делото и присъждане на разноски или за постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, да бъде оставено без уважение.
ОСОБЕНО ИСКАНЕ по реда на чл. 238, ал. 1 ГПК:

На основание горопосочената разпоредба, и при наличие на всички предпоставки посочени в нея, правя искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответник. Настоящото искане правим, при условията на евентуалност, в случай, че ответникът не оспори исковете, не подаде отговор срещу исковата молба, не се яви и не направи искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Заповед за изпълнение;
2.Покана за доброволно изпълнение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Описаните писмени доказателства и 2 бр. препис от молбата с доказателствата за ответника

София                                                                                               С уважение:

28.02.2018г.                                                                                             Ивайло Илиев


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *