Начало » 2019

2.26 милиона души изплащат кредити

При гражданите, най-голям е делът (61,5%) на тези с остатъчен дълг по кредитите до 5 хил. лева

Всеки трети българин има кредит, а

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПЕРЕМПЦИЯТА ПО ЧЛ. 433, АЛ. 1, Т. 8 ГПК И …

(ЧАСТ ВТОРА)

3. Поискано изпълнително действие по смисъла на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК

След като в предходната точка от изложението

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и …

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и прекъсването на давността по чл. 116, б. „в” ЗЗД

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК …

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

1. Въведение

На

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – II част

(Част втора) 3. За таксите

В т. 15 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълкувателно дело № 4/2013 г., ВКС,

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – I част

(Част първа)

1. Въведение

В чл. 423 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) се съдържа уредбата на възражението пред въззивния съд, което лицето, сочено

Неслучайно избраният съдия постановява нищожни актове

Магистрат, избран в нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, не може да се приеме за независим и безпристрастен

1. Предмет на

Гражданите трябва да имат пряк достъп до конституционно правосъдие

“Тримата големи” са политически фигури, но не партийни, смята бившият председател на ВАС

Добре ли е всеки български гражданин да има достъп до

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с …

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с решението на въззивния съд пред ВКС

Владислав Дацов

(Коментар на т. 1 от Тълкувателно решение

ПИСМО ДО ВИДЕН БАНКЕР от Николай Колев-Босия

ДО Г-Н ПЕТЪР АНДРОНОВ П-ТЕЛ НА УС НА АББ П-ТЕЛ НА УС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ОББ АД

ГОСПОДИН АНДРОНОВ, Утре е насрочен

Закъсняхме 10 г. със закон за несъстоятелност на физическите лица

Всяко укриване на доходи води до много тежки последствия – длъжникът трябва да е предупреден за тази отговорност, казва преподавателката във ВТУ Доц.

Лишиха от правоспособност ЧСИ от Монтана

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Резюме: На 11.07.2019 г. ВКС постанови решение, с което лиши от правоспособност частен

Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

Поредната институция, която отговаря по витиеват начин и все не трябва да отговарят … –

 

Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

Заявление по ЗДОИ до ВКС – Тъмна стая

1. Заявление по ЗДОИ до ВКС – Тъмна стая:

 

 

– 2. Писмо от СРС относно “тъмна стая”:

Кредиторът може да води Павлов иск по чл. 135 ЗЗД и срещу поръчител

НОВО ТР НА ВКС ПО ВЪПРОСИ НА ПАВЛОВИЯ ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД И ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО С Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019