Стенограма от заседание на Комисията по правни въпроси – 23 юли 2019 г.

Стенограма от заседание на комисия

П Р О Т О К О Л № 101

На 23 юли 2019