Възможно ли е обезпечение в/у всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права

Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи вземания. В този смисъл