Начало » Библиотека

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (онлайн)

 

Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Контрол на държавните помощи

От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 23 езика.

Въпроси при вписване на искова молба в имотен регистър

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Определение № 157/01.10.2019г. на ВКС

ВЪПРОСИ

Необходимо ли е изрично разпореждане на съда

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС – чл. 49; чл. 63 и чл. 267 от ДФЕС

 

 

Решение на

ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТ на лихварски договора за паричен заем

Определение №241/07.03.2017 по дело №3733/2016 на ВКС, ГК, IV г.о. относно: ПРОГЛАСЯВАНЕ ЗА НИЩОЖЕН договора за паричен заем като

Сигнал до ВКС за противоречива съдебна практика

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

 

КОПИЕ ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ЕВРОКОМИСАР ВЕРА ЙОУРОВА

 

КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ…?

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ?

Настоящото изложение има за цел да отговори на въпроса каква е солидарната отговорност

Решение № 71 от 24.07.2019 г. по гр. д. № 2576/2018 г.

Анотация Въпроси

1. Изчерпателен ли е кръгът на лицата по чл. 429, ал. 1 ГПК?

2. Дали чл. 429, ал. 1 ГПК допуска само приемство в

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПЕРЕМПЦИЯТА ПО ЧЛ. 433, АЛ. 1, Т. 8 ГПК И …

(ЧАСТ ВТОРА)

3. Поискано изпълнително действие по смисъла на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК

След като в предходната точка от изложението

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и …

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и прекъсването на давността по чл. 116, б. „в” ЗЗД

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК …

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

1. Въведение

На

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – II част

(Част втора) 3. За таксите

В т. 15 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълкувателно дело № 4/2013 г., ВКС,

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – I част

(Част първа)

1. Въведение

В чл. 423 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) се съдържа уредбата на възражението пред въззивния съд, което лицето, сочено

Неслучайно избраният съдия постановява нищожни актове

Магистрат, избран в нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, не може да се приеме за независим и безпристрастен

1. Предмет на

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с …

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с решението на въззивния съд пред ВКС

Владислав Дацов

(Коментар на т. 1 от Тълкувателно решение