Начало » Библиотека » Архив – документи

Давността в административнонаказателното производство

Разпоредбата на чл. 81, ал. 3 НК означава, че абсолютната давност е четири години и половина от датата на извършването на нарушението

Давността

Погасителна давност по ДОПК

Един от способите за погасяване на публичните вземания е по давност (чл.168, т.3 ДОПК). С изтичането на определен в закон давностен срок се

Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот …

Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя (чл. 453, т. 5 ГПК)

Статията предлага тълкуване

Определение №64/23.01.2015 по дело №141/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на М. И. И. срещу определение на Софийски градски

Определение № 49 от 24.01.2019 г. по т. д. № 1504/2018 г.

Анотация Въпрос

Уговорката в допълнителни споразумения към договор за кредит за преструктуриране на кредитно задължение по Наредба № 9 от 03.04.2008г. за оценка

Защитата на потребителите и заповедните производства през призмата на …

Защитата на потребителите и заповедните производства през призмата на правото на европейския съюз

 

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото

Защита на кредитополучателите с/у едностранното увеличаване на …

Защита на кредитополучателите срещу едностранното увеличаване на лихвите по договорите за банков кредит

Предмет на настоящето изложение са способите за защита на кредитополучателите,

Защо на практика „по-късата“ давност, с която се погасяват вземанията …

Защо на практика „по-късата“ давност, с която се погасяват вземанията по запис на заповед, всъщност е по-дълга от общата погасителна давност? Въведение

Настоящото

Потребителският кредит. Неравноправни клаузи, уговорени в договори …

Потребителският кредит. Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити. Преглед на съдебната практика.

Със ЗПК, в сила от 12.05.2010 г., бе изпълнено

Правомощия на заповедния съд при плащане

1. Увод

Целта на възстановеното с глава тридесет и седма от ГПК заповедно производство е да спести исков процес относно безспорни кредиторови вземания. Целта на

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на …

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство и на погасителната давност при заповедно производство

С

Какво не знаят длъжниците за погасителната давност?

Давността не ликвидира неплатените задължения, a погасява правото на иск

Поради неразбиране или изкривяване на информацията по теми, касаещи длъжниците, като граждански фалит,

Каква е оценката на промените в ГПК, приети с цел защита на длъжника.

Промените бяха радикални, но засегнаха само частното съдебно изпълнение

Преди да припомня какво всъщност се прие преди една година и да коментирам дали

Европейска комисия – Информационен документ – Брюксел, 24.01.2019 г.

Производства от месец януари за установяване на нарушение: ключови решения

Брюксел, 24 януари 2019 г.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния

Решение № 263 от 21.01.2019 г. по гр. д. № 1384/2018 г.

Решение № 263 от 21.01.2019 г. по гр. д. № 1384/2018 г. докладвано от съдия Светла Бояджиева

Анотация

Въпрос При предявен иск по