Начало » Библиотека (Страница 14)

ПРИДРУЖИТЕЛНА МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА – ЗА ВЗИСКАТЕЛИ

ДО

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

По изп. дело № …………../………..г, …….

Отделение; Участък №…….

 

 

М   О  

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФОТОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../………..г, ……. Отделение; Участък №…….

 

М О Л

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../………..г, ……. Отделение; Участък №…….

 

М О Л

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ОБРАЗУВАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

 

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../………..г, ……. Отделение; Участък №…….

 

М О

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г., ……. Отделение; Участък №…….

 

М О

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

 

ДО

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

М О Л Б А

 

От …………………………………………………………………………………………………………………… /пълно

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

М О Л Б А

От …………………..…………….………………………………………………………………………….. /име, презиме, фамилия/ ЕГН: …………………………….

МОЛБА ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

М О Л Б А

От ………………………………..………………………………………… ЕГН: ……………………………… /име,

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО – опростена

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

М О Л Б А

ОТ …………………………………………………………

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

М О Л Б А

 

От………………………………..…………………………………………………………………………………. ЕГН:…………………………………… Адрес: .………………….………………………………………………. тел.: ………………………………

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛНО И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛНО И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

 

Долуподписаната/ият…………………………………………………………………………………….. ЕГН……………………………………, с постоянен адрес: гр. ……………………………………….. обл. ………………………………….. ул./бл. ………………………………………………………………..,

Д

МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

ДО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПО ГД  № ……………./ ………..Г,

СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

 

 От ………………………………………………………………………………………………… 

/

МОЛБА ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

 

от………………………………….………………………………………………………………………………. /име, презиме, фамилия/ Адрес: …………………………………………………………………………………………………………… Телефон:

МОЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩ СРОК ЗА ПРОЦЕСУАЛНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ БАВНОСТ НА СЪДА

ДО СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЧРЕЗ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По гр. дело № ……………./ ………. г, …… ГО, ….. с-в

М О

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от………………………………….………………………………………………………………….. /име, презиме, фамилия/