Начало » Библиотека (Страница 3)

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 89/22.05.2017 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо

Решение № 73 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 890/2017 г.

Анотация Въпрос

Придобива ли право на собственост купувач на публична продан, ако преди влизане в сила на възлагателното постановление е било отменено изпълнителното

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НЕДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА ПО ЧЛ. 126, АЛ. 1 ГПК

1. Въведение

Повод да напиша настоящата статия ми даде следният казус. Две физически лица, които са съсобственици на недвижим имот, независимо едно от

Изменение на иск

Съгласно разпоредбата на чл. 214, ал.1, ГПК ищецът може да измени основанието или петитума на иска до края на първото заседание за разглеждане

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи …

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи от незаконосъобразни действия или бездействия на органите по чл.1 от ЗОДОВ

Въпросът за пропуснатите ползи,

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й…?

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й, КОЯТО ПРЕДВИЖДА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ НА ОБЖАЛВАНОТО ВЪЗЗИВНО

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ

Въведение

Повод да напиша настоящата статия ми даде една друга моя предходна разработка, в която разсъждавах над въпросите за размера на обезпечението пред

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на …

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на незаконни наредби

Хамид Хамид предлага изменения, с които да се

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху…

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху потребителското кредитиране

Съдържание:

Увод. Дефиниция за потребител.

2.Приложение по аналогия на практика на

Решение № 27 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 1321/2018 г.

Анотация Въпрос

При вътрешно противоречие на мотивите, съответно неразбираемост на същите, съдебният акт опорочен ли е, съответно какъв е порокът.

Отговор

Нищожност на

Решение № 179 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 163/2018 г.

Спорът е допускат до касация с Определение № 428 от 03.08.2018 г. по гр. д. № 163/2018 г. Анотация Въпрос

Тълкувателно постановление № 2/2019 от 18.03.2019 г. по тълк. д. № 1/2017 г.

Анотация Въпрос

Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. в ЗЗД, независимо от изпълнителното производство,

Решение № 91 от 04.04.2019 г. по гр. д. № 3595/2018 г.

Анотация Въпрос

За задължението на въззивния съд да отстрани посочените във въззивната жалба съществени нарушения на съдопроизводствените правила, допуснати от първоинстанционния съд във

ВКС: За нищожност на договор се възразява с отговора на исковата молба

“Възражението за нищожност на договор, по който ответникът е страна, следва да бъде въведено с отговора на исковата молба, тъй като обстоятелствата във връзка

Тълкувателно решение № 8/2017 от 02.04.2019 г. по тълк. д. № 8/2017 г.

Анотация Въпроси

1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков