Начало » Библиотека (Страница 3)

Решение № 71 от 24.07.2019 г. по гр. д. № 2576/2018 г.

Анотация Въпроси

1. Изчерпателен ли е кръгът на лицата по чл. 429, ал. 1 ГПК?

2. Дали чл. 429, ал. 1 ГПК допуска само приемство в

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПЕРЕМПЦИЯТА ПО ЧЛ. 433, АЛ. 1, Т. 8 ГПК И …

(ЧАСТ ВТОРА)

3. Поискано изпълнително действие по смисъла на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК

След като в предходната точка от изложението

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и …

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и прекъсването на давността по чл. 116, б. „в” ЗЗД

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК …

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

1. Въведение

На

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – II част

(Част втора) 3. За таксите

В т. 15 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълкувателно дело № 4/2013 г., ВКС,

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – I част

(Част първа)

1. Въведение

В чл. 423 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) се съдържа уредбата на възражението пред въззивния съд, което лицето, сочено

Неслучайно избраният съдия постановява нищожни актове

Магистрат, избран в нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, не може да се приеме за независим и безпристрастен

1. Предмет на

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с …

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с решението на въззивния съд пред ВКС

Владислав Дацов

(Коментар на т. 1 от Тълкувателно решение

Лишиха от правоспособност ЧСИ от Монтана

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Резюме: На 11.07.2019 г. ВКС постанови решение, с което лиши от правоспособност частен

Кредиторът може да води Павлов иск по чл. 135 ЗЗД и срещу поръчител

НОВО ТР НА ВКС ПО ВЪПРОСИ НА ПАВЛОВИЯ ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД И ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО С Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019

Ново Тълкувателно решение на ВКС по въпроси на приложението на ГПК

НОВО ТР НА ВКС ОТ 09.07.2019 Г. ПО ВЪПРОСИ НА ГПК Въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл.229, ал.1,

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА …

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част първа)

I. Ограничено въззивно обжалване

В теорията[1] е

ЧСИ въвели нова “услуга” – СЕКС срещу ДЪЛГ

ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!

Останахме без думи! Не ни се иска да го повярваме!

ВЪЗМОЖНО ли е това в БЪЛГАРИЯ???

Сдружението не

Отговор от МП и инспектората на МП по ЗСВ

Вижте как БЛАНКЕТНО отговарят от Мин. на Правосъдието и Инспектората към същото, прикривайки за пореден път нарушенията на  съда и ЧСИ по Зап.

НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ ПОРАДИ НАКЪРНЯВАНЕ НА ДОБРИТЕ НРАВИ

УВОД

В духа на демокрацията и европейските ценности правото претърпява трансформация в унисон с динамиката на развитие на обществените отношения между правните субекти.