Начало » Библиотека (Страница 3)

Уведомлението за предсрочна изискуемост

Решение № 6/04.04.2019 г.

по т. д. № 917/2018 г. на ВКС, I т. о.

докладчик: Дария Проданова

Тълкувани разпоредби:

Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания

(допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 11/2018 г.)

В практиката

Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди …

Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан? (още няколко размисли)

I. Мило мое право, самодостатъчно ли

Проблеми на обявяването на предсрочна изискуемост

Решение № 198/18.01.2019 г. по т. д. № 193/2018 г. на ВКС, I т. о.

докладчик: Кристияна Генковска

Тълкувани разпоредби:

[чл. 47, ал. 6 ГПК] (Доп. – ДВ, бр.

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 89/22.05.2017 г.

на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

Тълкувана

Към въпроса за съотношението между несеквестируемостта по чл. 213…

Към въпроса за съотношението между несеквестируемостта по чл. 213, ал. 1, т. 3 и т. 5 ДОПК

1. Общи бележки

В

Решение № 73 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 890/2017 г.

Анотация Въпрос

Придобива ли право на собственост купувач на публична продан, ако преди влизане в сила на възлагателното постановление е било отменено изпълнителното

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НЕДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА ПО ЧЛ. 126, АЛ. 1 ГПК

1. Въведение

Повод да напиша настоящата статия ми даде следният казус. Две физически лица, които са съсобственици на недвижим имот, независимо едно от

Изменение на иск

Съгласно разпоредбата на чл. 214, ал.1, ГПК ищецът може да измени основанието или петитума на иска до края на първото заседание за разглеждане

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи …

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи от незаконосъобразни действия или бездействия на органите по чл.1 от ЗОДОВ

Въпросът за пропуснатите ползи,

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й…?

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й, КОЯТО ПРЕДВИЖДА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ НА ОБЖАЛВАНОТО ВЪЗЗИВНО

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ

Въведение

Повод да напиша настоящата статия ми даде една друга моя предходна разработка, в която разсъждавах над въпросите за размера на обезпечението пред

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на …

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на незаконни наредби

Хамид Хамид предлага изменения, с които да се

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху…

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху потребителското кредитиране

Съдържание:

Увод. Дефиниция за потребител.

2.Приложение по аналогия на практика на

Решение № 27 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 1321/2018 г.

Анотация Въпрос

При вътрешно противоречие на мотивите, съответно неразбираемост на същите, съдебният акт опорочен ли е, съответно какъв е порокът.

Отговор

Нищожност на