Начало » Тагнати постове"ИЗДАВАНЕ"

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждане по чл. 411, ал. 2; ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК

ВАРИАНТ 1

ДО:                          

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

М О Л Б А

От …………………..…………….………………………………………………………………………….. /име, презиме, фамилия/ ЕГН: …………………………….

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

МОЛБА

 

от………………………………….…………………………………………………………… /име, презиме, фамилия/ Адрес:……………………………….……………….……………………………………….. В качеството ми